Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Hà Giang bãi bỏ 2 Quyết định lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 02 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG VỀ LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 487/TT-SKHCN ngày 28/5/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ sau đây:

1. Quyết định số 1930/2007/QĐ-UBND, ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho huyện, thị.

2. Quyết định số 3755/QĐ-UBND, ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Căn cứ ban hành các Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin-Công báo;
- Công thông tin điện tử;

- Lưu: VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:20/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành:19/06/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực