Quyết định 1998/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế 2021 Danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1998/QĐ-UBND

Quyết định 1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1998/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Hải Minh
Ngày ban hành:12/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1998/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục ba (03) thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (có Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật Danh mục thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Công khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và thay thế phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- CT, PCT Hoàng Hải Minh;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- Các PCVP UBND tỉnh, CV: TP, CTTĐT;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Hải Minh

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 1998/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm, cách thức thực hiện và trình tự thực hiện

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (Mã số: 3.000152)

55 ngày làm việc

 

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ web (https://dichvucong.thuathienhue. gov.vn/) hoc nộp qua đường bưu đin hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan thquyền phê duyệt: Quốc hội

2

Quyết định chủ trương chuymục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (MHS: 3.000.152)

55 ngày làm việc

 

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ web (https://dichvucong.thuathienhue.go v.vn/) hoc nộp qua đường bưu đin hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan thquyền phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ

3

Quyết định chủ trương chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuc thẩm quyền của Hội đồng nhân dâtỉnh (MHS: 3.000.152)

45 ngày làm việc

 

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ web (https://dichvucong.thuathienhue.go v.vn/) hoc nộp qua đường bưu đin hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan thquyền phê duyệt: Hội đồng nhân dân tỉnh

 

            * Ghi chú: 3 thủ tục hành chính này không đưa vào tiếp nhận “4 tại ch” tại Trung tâm PVHCC tnh.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi