Quyết định 1996/QĐ-UBND Sơn La 2020 giải quyết TTHC của Sở Giao thông Vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1996/QĐ-UBND

Quyết định 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1996/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành:09/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

tải Quyết định 1996/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

Số: 1996/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện của 04 TTHC lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng qun lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận ti tại Tờ trình số 2219 /TTr-SGTVT ngày 28/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết đối với 94 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.
(Có phụ lục chi tiết ban hành kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;

- Sở Thông tin và truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công t
nh;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC,
Tùng(40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRC
Tráng Thị Xuân

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI B ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

LĨNH VỰC ĐƯỜNG B (03 THỦ TỤC)

1. Thủ tục Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế Cơ sở điều chỉnh

1a) Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh đối với dự án nhóm B: 30 ngày

1a1. Trường hợp liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 17% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 25 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

2,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

5,0 ngày

 

 

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/4 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

2,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

 

 

 

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/4 ngày

 

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

4,25 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

 

 

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

1a2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 17% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 25 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm).

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện

(ngày làm

việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

16,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

1a3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 17% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 25 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện  (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

2,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông đến các Sở ngày liên quan

10,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/2 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/2 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

 

 

 

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/2 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/2 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

3,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

 

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

1b) Thẩm định dự án/ thẩm định dự án điều chỉnh đối với dự án nhóm C: 20 ngày

1b.1. Trường hợp liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

2,5 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi yề Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,625 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

0,5 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

 

 

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

      

1b.2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

6,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

1b.3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

5,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư sở phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

3,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

      

1c) Thẩm định thiết kế sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án nhóm B: 20 ngày

1c.1. Trường hợp liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

2,5 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT n định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,625 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

0,5 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

      

1c.2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện  (ngày làm

việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

6,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

1c.3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

5,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

3,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

1d) Thẩm định thiết kế Cơ sở/ thiết kế sở điều chỉnh đối với dự án nhóm C: 15 ngày

1d.1. Trường hợp liên thông ngang và Liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 13% (2 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 13 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

2,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này, do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

0,875 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

 

 

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

13 ngày

       

1d.2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 13% (2 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 13 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện  (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

4,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

13 ngày

1d.3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 13% (2 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 13 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

4,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

2,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

13            gày

2. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): 15 ngày

2.1. Trường hợp liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0% (0 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở, phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

2,5 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này, do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,625 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

0,5 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

 

 

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

2.2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 15 ngày

 - Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0% (0 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm

việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

6,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

2.3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 15 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 0% (0 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

5,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

3,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

 

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

3. Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

3a) Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: Đối với công trình cấp II, cấp III: 30 ngày

3a1. Trường hợp liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 33% (10 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 20 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

4,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12.

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này, do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/4 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

2,625 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

 

 

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

       

3a2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 33% (10 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 20 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

11,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

3a3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 30 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 33% (10 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 20 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

2,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

8,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

4,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

 

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

3b) Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: Đối với các công trình còn lại: 20 ngày

3b.1. Trường hợp liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

2,5 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quan lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,625 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

0,5 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B18

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

 

 

B19

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

3b.2. Trường hợp không liên thông ngang và liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm

việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/4 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ

Soạn thảo văn bản trả lời

6,75 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1,0 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1,0 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

5,0 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

3b.3. Trường hợp liên thông ngang và không liên thông UBND tỉnh

- Thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật: 20 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quyết định: 25% (5 ngày)

- Thời gian thực tế giải quyết sau khi cắt giảm (nếu có): 15 ngày

Quy trình điện tử nội bộ (được xây dựng trên tổng số thời gian còn lại sau khi đã cắt giảm)

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

 

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ

1/8 ngày

B2

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển liên thông

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông các Sở, ngành có liên quan

5,0 ngày

B7

Tiếp nhận tài liệu liên thông

Bộ phận một cửa chuyển về Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Scan chuyển tài liệu hồ sơ

1/8 ngày

B8

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

1,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B9

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B10

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B11

Tiếp nhận thông báo cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyển tài liệu liên thông

1/8 ngày

B12

Thông báo khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Thời gian này do Sở GTVT ấn định cụ thể trong văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để khách hàng thực hiện- Và thời gian này không nằm trong tổng Số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở GTVT)

B13

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Scan, đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng

1/8 ngày

B14

Phòng QL chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo Phòng

Phân công thụ lý

1/8 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Soạn thảo văn bản trả lời

3,0 ngày

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

1/4 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B16

Văn thư chuyển kết quả ra công chức bộ phận một cửa tại trung tâm PVHCC

Văn thư Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

B17

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản văn thư đã phát hành, đóng dấu

1/8 ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

      

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ: (45 TTHC)

1. Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 5 ngày

Thời gian cắt giảm theo quy định: 0,5ngày (Giảm 10%)

Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 4,5 ngày

Các bước

Trình tự Thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển, bàn giao hồ sơ TTHC về phòng QL vận tải, PT&NL

Công chức bộ phận một cửa

Scan hồ sơ điện tử và gửi kèm hồ sơ bản giấy (nếu có yêu cầu)

1/4 ngày

B2

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Lãnh đạo phòng

Phân công, giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ TTHC

Dự thảo văn bản trả lời hồ sơ TTHC/Nội dung Phôi GPKD

2 ngày

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, xét duyệt

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư phát hành văn bản, chuyển kết quả bộ phận một cửa

Văn thư Sở; Phòng QL Vận tải, PT&NL

Phát hành văn bản/ Đóng dấu GPKD

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức bộ phận một cửa

Văn bản trả lời Hồ sơ TTHC đã hoàn thiện/ Giấy phép kinh doanh được hoàn thiện

1/4 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

4,5 ngày

 

2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 5 ngày

Thời gian cắt giảm theo quy định: 0,5 ngày (Giảm 10%)

Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 4,5 ngày

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển, bàn giao hồ sơ TTHC về phòng QL vận tải, PT&NL

Công chức bộ phận một cửa

Scan hồ sơ điện tử và gửi kèm hồ sơ bản giấy (nếu có yêu cầu)

1/4 ngày

B2

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Lãnh đạo phòng

Phân công, giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ TTHC

Dự thảo văn bản trả lời hồ sơ TTHC/Nội dung Phôi GPKD

2 ngày

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, xét duyệt

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở

Phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư phát hành văn bản, chuyển kết quả bộ phận một cửa

Văn thư Sở, Phòng

QL Vận tải, PT&NL

Phát hành văn bản/ Đóng dấu GPKD

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức bộ phận một cửa

Văn bản trả lời Hồ sơ TTHC đã hoàn thiện/ Giấy phép kinh doanh được hoàn thiện

1/4 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

4,5 ngày

 

3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 03 ngày

Thời gian cắt giảm theo quy định: 0,5 ngày (Giảm 16.7%)

Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 2,5 ngày

Các bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển, bàn giao hồ sơ TTHC về phòng QL vận tải, PT&NL

Công chức bộ phận một cửa

Scan hồ sơ điện tử và gửi kèm hồ sơ bản giấy (nếu có yêu cầu)

1/4 ngày

B2

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Lãnh đạo phòng

Phân công, giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ TTHC

Dự thảo văn bản trả lời Hồ sơ TTHC/Nội dung Phôi GPKD

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, xét duyệt

1/4 ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư phát hành văn bản, chuyển kết quả bộ phận một cửa

Văn thư Sở, Phòng QL Vận tải, PT&NL

Phát hành văn bản/ Đóng dấu GPKD

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức bộ phận một cửa

Văn bản trả lời Hồ sơ TTHC đã hoàn thiện/ GPKD đã hoàn thiện

1/4 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

4,5 ngày

 

4. Đăng ký khai thác tuyến

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 07 ngày

Thời gian cắt giảm theo quy định: 01 ngày (Giảm 14.3 %)

Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 06 ngày

Các bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển, bàn giao hồ sơ TTHC về phòng QL vận tải, PT&NL

Công chức bộ phận một cửa

Scan hồ sơ điện tử và gửi kèm hồ sơ bản giấy (nếu có yêu cầu)

1/4 ngày

B2

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Lãnh đạo phòng

Phân công, giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ TTHC

Dự thảo văn bản trả lời Hồ sơ TTHC/Dự thảo Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công

4,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, xét duyệt

1/4 ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở

Phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư phát hành văn bản, chuyển kết quả bộ phận một cửa

Văn thư Sở, Phòng QL Vận tải, PT&NL

Phát hành văn bản/ Đóng dấu Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức bộ phận một cửa

Văn bản trả lời đã hoàn thiện/thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công đã hoàn thiện

1/4 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

06 ngày

 

5. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi).

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 02 ngày

Thời gian cắt giảm theo quy định: 0,5 ngày (Giảm 25%)

Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 1,5 ngày

Các bước

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển, bàn giao hồ sơ TTHC về phòng QL vận tải, PT&NL

Công chức bộ phận một cửa

Scan hồ sơ điện tử và gửi kèm hồ sơ bản giấy (nếu có yêu cầu)

1/6 ngày

B2

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Lãnh đạo phòng

Phân công, giao xử lý hồ sơ

1/6 ngày

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ TTHC

Dự thảo văn bản trả lời Hồ sơ TTHC/Nội dung Phôi Phù hiệu

1/2 ngày

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, xét duyệt

1/6 ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở

Phê duyệt

1/6 ngày

B4

Văn thư phát hành văn bản, chuyển kết quả bộ phận một cửa

Văn thư Sở, Phòng QL Vận tải, PT&NL

Phát hành văn bản/ Đóng dấu Phù hiệu

1/6 ngày

B5

Tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức bộ phận một cửa

Văn bản trả lời Hồ sơ TTHC đã hoàn thiện/Phù hiệu đã hoàn thiện

1/6 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

1,5 ngày

 

6. Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi).

- Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật: 02 ngày

- Thời gian cắt giảm theo quy định: 0,5 ngày (Giảm 25%)

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi cắt giảm thời gian: 1,5 ngày

Các bước

Trình tự thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển, bàn giao hồ sơ TTHC về phòng QL vận tải, PT&NL

Công chức bộ phận một cửa

Scan hồ sơ điện tử và gửi kèm hồ sơ bản giấy (nếu có yêu cầu)

1/6 ngày

B2

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Lãnh đạo phòng

Phân công, giao xử lý hồ sơ

1/6 ngày

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ TTHC

Dự thảo văn bản trả lời Hồ sơ TTHC/Nội dung Phôi Phù hiệu

1/2 ngày

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, xét duyệt

1/6 ngày

B3

Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở

Phê duyệt

1/6 ngày

B4

Văn thư phát hành văn bản, chuyển kết quả bộ phận một cửa

Văn thư Sở, Phòng QL Vận tải, PT&NL

Phát hành văn bản/ Đóng dấu Phù hiệu

1/6 ngày

B5

Tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân