Quyết định 1957/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục Nghệ thuật biểu diễn, Du lịch của Sở VHTTDL Hưng Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1957/QĐ-UBND

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng YênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1957/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Văn
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
___________

Số: 1957/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

Hưng Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, LĨNH VỰC DU LỊCH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 67/TTr-SVHTTDL ngày 06/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Hưng Yên;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, PVHCC&KSTTNh

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, LĨNH VỰC DU LỊCH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hưng Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

(Điền dấu “x” vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

I.

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

1

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

x

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II

Lĩnh vực Du lịch

2

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

x

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Nội dung văn bản QPPL quy định TTHC

Nội sung sửa đổi bổ sung về mức thu phí và lệ phí

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực du lịch

1

2.001628

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 3/12/2021.

Phí: 1.500.000 đồng/giấy phép

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 2, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

2

2.001616

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Phí: 750.000 đồng/giấy phép

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 3, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

3

2.001622

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Phí: 1.000.000 đồng/giấy phép

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 4, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

4

1.001440

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Phí: 1.00.000 đồng/thẻ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 9, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

5

1.004628

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Phí: 325.000 đồng/thẻ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 16, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

6

1.004623

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Phí: 325.000 đồng/thẻ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 17, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

7

1.001432

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Phí: 325.000 đồng/thẻ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 18, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

8

1.004614

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021.

Phí: 325.000 đồng/thẻ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung

TTHC có số thứ tự 19, mục A.III (Lĩnh vực Du lịch - Lữ hành), phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi