Quyết định 1953/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 3571/QĐ-UBND ngày 06/12/2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1953/QĐ-UBND

Quyết định 1953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3571/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1953/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trí Thanh
Ngày ban hành:26/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 1953/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3571/QĐ-UBND NGÀY 06/12/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 và Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1394/Tr-SNV ngày 15/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cụ thể:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
“1. Các Sở, Ban, ngành giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đối với các hội cấp tỉnh căn cứ theo ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động (trừ 16 hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Quyết định số 1893/QĐ- UBND ngày 15/7/2020 và Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), gồm:
- Thủ tục thành lập hội;
- Thủ tục cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội;
- Thủ tục phê duyệt điều lệ hội;
- Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên hội.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
“3. Sở Nội vụ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đối với 16 hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Quyết định số 1893/QĐ- UBND ngày 15/7/2020 và Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:
- Thủ tục thành lập hội;
- Thủ tục cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội;
- Thủ tục phê duyệt điều lệ hội;
- Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên hội.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- 16 Hội được giao nhiệm vụ;
- CPVP;
- Lưu: VT, TTPVHCC, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi