Quyết định 1952/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Tư pháp Tiền Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

Số: 1952/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tiền Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

---------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp; Quyết định số 654/QĐ-BTP ngày 10/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chun hóa trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa (27 thủ tục) và bãi bỏ (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Lĩnh vực Quốc tịch; Lĩnh vực Nuôi con nuôi; Lĩnh vực Trọng tài thương mại) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyển qua Văn phòng điện tử).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:
- Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.
- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nuôi con nuôi được công bố tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung.
- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quốc tịch được công bố tại Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 A. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

1

T-TGG-288081-TT

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Chuẩn hóa

2

T-TGG-288080-TT

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

nt

3

T-TGG-288065-TT

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nt

4

T-TGG-288069-TT

Nhập quốc tịch Việt Nam

nt

5

T-TGG-288068-TT

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nt

6

T-TGG-288066-TT

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nt

II. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Chuẩn hóa

2

 

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

nt

III. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1

TGG-287994-TT

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Chuẩn hóa

2

T-TGG-287995-TT

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

nt

3

T-TGG-287996-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

nt

4

T-TGG-287997-TT

Thay đi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

nt

5

T-TGG-287998-TT

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

nt

6

T-TGG-287999-TT

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

nt

7

T-TGG-288000-TT

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

8

T-TGG-288001-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

9

T-TGG-288002-TT

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

10

T-TGG-288003-TT

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

11

T-TGG-288004-TT

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

12

T-TGG-288005-TT

Thông báo thay đi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

13

T-TGG-288006-TT

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

nt

14

T-TGG-288007-TT

Thông báo thay đi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

15

T-TGG-288008-TT

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

nt

16

T-TGG-288009-TT

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

nt

17

T-TGG-288010-TT

Thông báo về việc thay đi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

nt

18

T-TGG-288011-TT

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

nt

19

T-TGG-288012-TT

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh bãi bỏ

1

 

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Chuẩn hóa

2

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

nt

3

 

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

nt

4

T-TGG-176911-TT

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

nt

5

T-TGG-231011-TT

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

nt

6

T-TGG-231014-TT

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

nt

7

T-TGG-176912-TT

Nhập quốc tịch Việt Nam

nt

8

T-TGG-176913-TT

Trở lại quốc tịch Việt Nam

nt

9

T-TGG-176914-TT

Thôi quốc tịch Việt Nam

nt

thuộc tính Quyết định 1952/QĐ-UBND

Quyết định 1952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1952/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành:21/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch

tải Quyết định 1952/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

Số: 1952/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tiền Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

---------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp; Quyết định số 654/QĐ-BTP ngày 10/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chun hóa trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa (27 thủ tục) và bãi bỏ (09 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chun hóa về nội dung (Lĩnh vực Quốc tịch; Lĩnh vực Nuôi con nuôi; Lĩnh vực Trọng tài thương mại) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyn qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

- Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nuôi con nuôi được công bố tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung.

- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quốc tịch được công bố tại Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

1

T-TGG-288081-TT

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Chuẩn hóa

2

T-TGG-288080-TT

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

nt

3

T-TGG-288065-TT

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nt

4

T-TGG-288069-TT

Nhập quốc tịch Việt Nam

nt

5

T-TGG-288068-TT

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nt

6

T-TGG-288066-TT

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nt

II. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Chuẩn hóa

2

 

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

nt

III. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1

TGG-287994-TT

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Chuẩn hóa

2

T-TGG-287995-TT

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

nt

3

T-TGG-287996-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

nt

4

T-TGG-287997-TT

Thay đi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

nt

5

T-TGG-287998-TT

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

nt

6

T-TGG-287999-TT

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

nt

7

T-TGG-288000-TT

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

8

T-TGG-288001-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

9

T-TGG-288002-TT

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

10

T-TGG-288003-TT

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

11

T-TGG-288004-TT

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

12

T-TGG-288005-TT

Thông báo thay đi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

13

T-TGG-288006-TT

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

nt

14

T-TGG-288007-TT

Thông báo thay đi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

15

T-TGG-288008-TT

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

nt

16

T-TGG-288009-TT

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

nt

17

T-TGG-288010-TT

Thông báo về việc thay đi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

nt

18

T-TGG-288011-TT

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

nt

19

T-TGG-288012-TT

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh bãi bỏ

1

 

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Chuẩn hóa

2

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

nt

3

 

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

nt

4

T-TGG-176911-TT

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

nt

5

T-TGG-231011-TT

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

nt

6

T-TGG-231014-TT

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

nt

7

T-TGG-176912-TT

Nhập quốc tịch Việt Nam

nt

8

T-TGG-176913-TT

Trở lại quốc tịch Việt Nam

nt

9

T-TGG-176914-TT

Thôi quốc tịch Việt Nam

nt

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi