Quyết định 1936/QĐ-UBND Sơn La 2021 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước và An toàn đập, hồ chứa thủy điện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1936/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 1936/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN) THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh vviệc công bố danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Tài nguyên nước) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 543/TTr-STNMT ngày 12/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 03 quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, 01 quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện.

(Có phụ lục quy trình kèm theo)

Đối với quy trình nội bộ giải quyết của 10 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại mục II, phụ lục Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn thực hiện theo quy trình có thứ tự từ 1 đến 10 mục III, phần A của phụ lục quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Trường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin - VPUBND tỉnh;
- Phòng KT - VP UBND tỉnh (Đ/c Hiệu);
- Lưu: VT, KSTTHC, N(15b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN) THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

Thời gian giải quyết: 18 ngày làm việc.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản &KTTV tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng phân công thụ lý

Phân công thụ lý

1/2 ngày

Chuyên viên được phân công

Thẩm định hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ; trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện thì gửi văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

5,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt văn bản. Giao văn thư lấy số, vào s, phát hành

02 ngày

B4

Thông báo cho khách hàng bổ sung, chỉnh sửa

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn bản

1/2 ngày

B5

Khách hàng thực hiện bổ sung, chỉnh sửa theo văn bản

Thời gian bổ sung, chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ

B6

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung, chuyển phòng chuyên môn xử lý

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tài liệu bổ sung

1/2 ngày

B7

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản &KTTV tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản đầu ra

02 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt Tờ trình và dự thảo Quyết định; giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

01 ngày

B9

Chuyển hồ sơ liên thông UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hồ sơ liên thông

1/2 ngày

B10

Liên thông UBND tỉnh

3 ngày

B11

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện:

18 ngày

2. Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

Thời gian giải quyết: 41 ngày làm việc.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản &KTTV tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng phân công thụ lý

Phân công thụ lý

1/2 ngày

Chuyên viên được phân công

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền đồng thời với kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp phép tài nguyên nước

29,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt Tờ trình và dự thảo quyết định

03 ngày

B4

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hồ sơ liên thông

01 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B6

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện:

41 ngày

3. Thủ tục Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian giải quyết: 13 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản &KTTV tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng phân công thụ lý

Phân công thụ lý

1/2 ngày

Chuyên viên được phân công

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

06 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt Tờ trình và dự thảo Quyết định

01 ngày

B4

Tiếp nhận, chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hồ sơ liên thông

1/2 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

03 ngày

B6

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện:

13 ngày

4. Thủ tục Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Thời gian giải quyết: 23 ngày làm việc.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản &KTTV tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng phân công thụ lý

Phân công thụ lý

1/2 ngày

Chuyên viên được phân công

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trường hp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cắm mốc chỉ giới

4,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt văn bản. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

03 ngày

B4

Thông báo cho khách hàng điều chỉnh, bổ sung

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn bản

1/2 ngày

B5

Khách hàng thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo văn bản

Thời gian điều chỉnh, bổ sung không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ

B6

Tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh, bổ sung, chuyển phòng chuyên môn xử lý

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tài liệu điều chỉnh, bổ sung

1/2 ngày

B7

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản &KTTV tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh, bổ sung

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản đầu ra

04 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt Tờ trình và dự thảo Quyết định; giao văn thu lấy số, vào sổ, phát hành

03 ngày

B9

Chuyển hồ sơ liên thông UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hồ sơ liên thông

1/2 ngày

B10

Liên thông UBND tỉnh

04 ngày

B11

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Quyết định phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện:

23 ngày

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi