Quyết định 1902/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại, Hộ tịch tỉnh Bắc Kạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

________

Số: 1902/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 406/TTr-STP ngày 13 tháng 10 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính mới ban hành; chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC CHUẨN HÓA; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI, HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1902/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Thừa phát lại

1

Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 18/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ)

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/08/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 18/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp)

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

3

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

4

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

5

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (Thông tư số 223/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

6

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

7

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Đối với trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng, thì thời hạn cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với các trường hợp thay đổi khác thì thời hạn cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

8

Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

9

Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

10

Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

11

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

12

Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

13

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

B. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

1.500.000 đồng/ hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại (Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ).

- Nghị định 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại (Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động của Trọng tài thương mại (Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn; điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại (Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

1.000.000 đồng/ hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- 500.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

- 3.000.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

500.000 đồng/ hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

5

Đăng ký hoạt động Chi nhánh tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

6

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài: 1.500.000 đồng.

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm Trọng tài: 1.000.000 đồng.

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lĩnh vực Hòa giải thương mại

1

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/2/2018 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

2

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

3

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

4

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư sổ 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

6

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

8

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chi nhánh

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

9

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động tại nước ngoài

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

C. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Hộ tịch

I. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (CSDLHT)

1

2.000635

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (Thông tư số 281/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

- Cơ quan quản lý CSDLHT

II. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

1

2.000528

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính).

- Phòng Tư pháp

2

2.000806

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

3

1.001766

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

4

2.000779

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

5

1.001695

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

6

1.001669

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

7

2.000756

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

8

2.000748

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

9

2.002189

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

10

2.000554

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

11

2.000547

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

12

2.000522

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

13

1.000893

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

14

2.000513

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

15

2.000497

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phòng Tư pháp

III. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

1

1.001193

Đăng ký khai sinh

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

2

1.000894

Đăng ký kết hôn

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

3

1.001022

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

4

1.000689

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

5

1.000656

Đăng ký khai tử

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

6

1.003583

Đăng ký khai sinh lưu động

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

7

1.000593

Đăng ký kết hôn lưu động

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

8

1.000419

Đăng ký khai tử lưu động

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

9

1.004837

Đăng ký giám hộ

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

10

1.004845

Đăng ký chấm dứt giám hộ

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

11

1.004859

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

12

1.004873

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

13

1.004884

Đăng ký lại khai sinh

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

14

1.004772

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

15

1.004746

Đăng ký lại kết hôn

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

16

1.005461

Đăng ký lại khai tử

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND cấp xã

D. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1

1.001511.000.00.00.H03

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Sở Tư pháp

2

2.001020.000.00.00.H03

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Sở Tư pháp

3

1.002242.000.00.00.H03

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Sở Tư pháp

4

1.002213.000.00.00.H03

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Sở Tư pháp

5

1.002199.000.00.00.H03

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

6

2.000951.000.00.00.H03

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

7

1.0021641000.00.00.H03

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

8

1.002891.000.00.00.H03

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

9

2.0005441000.00.00.H03

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

10

1.002132.000.00.00.H03

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

11

1.002102.000.00.00.H03

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

12

1.002709.000.00.00.H03

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Tư pháp

13

1.002703.000.00.00.H03

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

14

1.002050.000.00.00.H03

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Sở Tư pháp

15

2.000586.000.00.00.H03

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

16

1.002026.000.00.00.H03

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

Sở Tư pháp

17

1.002009.000.00.00.H03

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

18

1.001891.000.00.00.H03

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

19

1.001819.000.00.00.H03

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

Sở Tư pháp

Lĩnh vực Hòa giải thương mại

1

2.002048.000.00.00.H03

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

2

1.005147.000.00.00.H03

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

3

1.005148.000.00.00.H03

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Sở Tư pháp

4

2.000532.000.00.00.H03

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Sở Tư pháp

5

2.000445.000.00.00.H03

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

6

2.000491.000.00.00.H03

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

7

2.000405.000.00.00.H03

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

8

2.0003941.000.00.00.H03

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

9

2.000425.000.00.00.H03

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

10

1.005149.000.00.00.H03

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Sở Tư pháp

 

 

thuộc tính Quyết định 1902/QĐ-UBND

Quyết định 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1902/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành:22/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi