Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Huế tổ chức lại các Phòng thuộc các Chi cục, Sở Nông nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2023/QĐ-UBND

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các Chi cục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/2023/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành:03/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 19/2023/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC CÁC CHI CỤC, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các Chi cục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
a) Hợp nhất Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng Thanh tra, pháp chế thành Phòng Hành chính, tổng hợp.
b) Sau khi tổ chức lại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có cơ cấu tổ chức như sau:
+ Phòng Hành chính, tổng hợp;
+ Phòng Trồng trọt;
+ Phòng Bảo vệ thực vật.
2. Chi cục Thủy sản
a) Hợp nhất Phòng Nuôi trồng thủy sản và Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản thành Phòng Nuôi trồng, Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản; hợp nhất Phòng Thanh tra, pháp chế và Đội tàu kiểm ngư thành Phòng Thanh tra, kiểm ngư.
b) Sau khi tổ chức lại, Chi cục Thủy sản có cơ cấu tổ chức như sau:
+ Phòng Hành chính, tổng hợp;
+ Phòng Thanh tra, kiểm ngư;
+ Phòng Nuôi trồng, Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản;
+ Phòng Tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.
3. Chi cục Thủy lợi
a) Hợp nhất Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng Thanh tra, pháp chế thành Phòng Hành chính, tổng hợp; hợp nhất Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn và Phòng Quản lý đê điều thành Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn.
b) Sau khi tổ chức lại, Chi cục Thủy lợi có cơ cấu tổ chức như sau:
+ Phòng Hành chính, tổng hợp;
+ Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn;
+ Phòng Phòng, chống thiên tai.
4. Chi cục Phát triển nông thôn
a) Hợp nhất Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng Thanh tra, pháp chế thành Phòng Hành chính, tổng hợp; hợp nhất Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Phòng Cơ điện, ngành nghề nông thôn thành Phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
b) Sau khi tổ chức lại, Chi cục Phát triển nông thôn có cơ cấu tổ chức như sau:
+ Phòng Hành chính, tổng hợp;
+ Phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
5. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
a) Hợp nhất Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng Thanh tra, pháp chế thành Phòng Hành chính, tổng hợp; hợp nhất Phòng Quản lý chất lượng và Phòng Chế biến, thương mại nông sản thành Phòng Quản lý chất lượng.
b) Sau khi tổ chức lại, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có cơ cấu tổ chức như sau:
+ Phòng Hành chính, tổng hợp;
+ Phòng Quản lý chất lượng;
Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Chi cục; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 và bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Điểm b, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy sản; Điểm b, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi; Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn; Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP và CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi