Quyết định 1896/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1896/QĐ-UBND

Quyết định 1896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1896/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:07/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 310/TTr-STNMT ngày 11/5/2021 và Tờ trình số 518/TTr-STNMT ngày 05/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm: 09 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 01 quy trình nội bộ cấp huyện, 01 quy trình nội bộ cấp xã) thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
(Chi tiết có các Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các quy trình nội bộ cấp huyện, cấp xã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử, triển khai thực hiện.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực BCĐ CCHC tỉnh (SNV);
- Trung tâm QTI (cấu hình);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo).
C:\Users\Admin\OneDrive\Nam 2021\Quy trinh noi bo\TNMT\QD_QTNB_TNMT (danh gia tac dong).docx

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ- UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Quy trình nội bộ số: 102/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT)

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

 

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ và tổ chức kiểm tra

04 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

- Tổ chức kiểm tra theo giấy mời và lập biên bản kiểm tra.

 

Bước 5

Ký văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

03 ngày làm việc

 

Công chức dự thảo thông báo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

Bước 6

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

Quy trình nội bộ số: 103/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

05 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

17 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật; Văn bản thỏa thuận về trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài được ưu tiên bảo vệ; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ. Trường hợp các giấy tờ hợp lệ thì tham mưu Dự thảo Tờ trình và Giấy phép trình.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

02 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký nháy vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép, nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

X

Công chức trình hồ sơ qua một cửa UBND tỉnh. Công chức Một cửa UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ký Giấy phép.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ qua UBND tỉnh lấy Giấy phép để photo và phối hợp văn thư UBND tỉnh đóng dấu Quyết định.

 

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua hành chính công.

Bước 8

Chuyển kết quả cho bộ phận 1 cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

Quy trình nội bộ số: 104/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

06 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

38 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký để kiểm tra cơ sở đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học; Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

02 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký nháy vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

Lãnh đạo Sở

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép, nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

X

Công chức trình hồ sơ qua một cửa UBND tỉnh. Công chức Một cửa UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ký Giấy phép.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ qua UBND tỉnh lấy Giấy phép để photo và phối hợp văn thư UBND tỉnh đóng dấu Quyết định.

 

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho bộ phận 1 cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

60 ngày làm việc

Quy trình nội bộ số: 105/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Thẩm định báo cáo ĐTM/Thẩm định lại báo cáo ĐTM

1. Thẩm định báo cáo ĐTM (đối với các dự án mới và các cơ sở đã đi vào hoạt động)

20 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp.

 

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức hội đồng thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

6,5 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định thành lập hội đồng, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức hội đồng theo giấy mời và làm biên bản.

 

Bước 5

Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

04 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành biên bản và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

 

Bước 6

Ký thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình Trưởng phòng phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

05 ngày làm việc

 

Trình lãnh đạo phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

 

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

2. Thẩm định lại báo cáo ĐTM

20 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp.

 

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

7,5 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu văn bản lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

 

Bước 5

Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

03 ngày làm việc

 

Công chức tổng hợp các ý kiến và dự thảo thông báo kết quả thẩm định

 

Bước 6

Ký Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng Trưởng phòng phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

05 ngày làm việc

 

Trình lãnh đạo phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

 

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

2. Phê duyệt báo cáo ĐTM/Phê duyệt lại báo cáo ĐTM

20 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng

 

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

 

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

7,5 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ, soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định thẩm định hồ sơ

 

 

 

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt)

Lãnh đạo Chi cục BVMT

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký nháy vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Quyết định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

X

Công chức trình hồ sơ qua một cửa UBND tỉnh. Công chức Một cửa UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ký Quyết định

 

Bước 7

Đóng dấu Quyết định và đóng dấu giáp lai báo cáo ĐTM

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ qua UBND tỉnh lấy Quyết định để photo và phối hợp văn thư UBND tỉnh đóng dấu Quyết định.

 

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua hành chính công

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho bộ phận 1 cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 106a/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

(Đối với trường hợp: không lấy mẫu phân tích mẫu chất thải)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc

Lãnh đạo phòng Kiểm soát ô nhiễm

 

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức thực hiện công việc

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ tổ chức kiểm tra

06 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

- Tổ chức kiểm tra theo giấy mời và lập biên bản kiểm tra.

 

Bước 5

Ký Thông báo kết quả kiểm tra và Giấy xác nhận hoàn thành

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng KSON, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

5,5 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành dự thảo thông báo kết quả kiểm tra trình lãnh đạo phòng KSON, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án. Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu khắc phục thì đề nghị chủ dự án khắc phục các biện pháp BVMT và nộp lại hồ sơ theo bước 1

Bước 6

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 106b/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

(Đối với trường hợp: lấy mẫu chất thải để phân tích theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Lãnh đạo phòng Kiểm soát ô nhiễm

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

03 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức kiểm tra và lấy mẫu phân tích

Công chức được phân công xem xét hồ sơ tổ chức Đoàn kiểm tra

17 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Công chức tổ chức kiểm tra theo giấy mời, lập biên bản kiểm tra, lấy mẫu phân tích.

 

Bước 5

Ký Thông báo kết quả kiểm tra và Giấy xác nhận hoàn thành

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng KSON, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

08 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành dự thảo thông báo kết quả kiểm tra trình lãnh đạo phòng KSON, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án. Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu khắc phục thì đề nghị chủ dự án khắc phục các biện pháp BVMT và nộp lại hồ sơ theo bước 1.

Bước 6

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 107/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Chấp thuận về môi trường

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/phòng Kiểm soát ô nhiễm

 

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu văn bản lấy ý kiến các chuyên gia trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký văn bản. Công chức gửi hồ sơ cho các chuyên gia để lấy ý kiến

Trường hợp các ý kiến chuyên gia chưa thống nhất thông qua và yêu chỉnh sửa, bổ sung thì Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu chủ dự án nộp lại hồ sơ theo bước 1

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/phòng Kiểm soát ô nhiễm

04 giờ làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

04 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký nháy vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Quyết định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

X

Công chức trình hồ sơ qua một cửa UBND tỉnh. Công chức Một cửa UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ký Quyết định.

 

Bước 7

Đóng dấu Quyết định và đóng dấu giáp lai báo cáo ĐTM

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ qua UBND tỉnh lấy Quyết định để photo và phối hợp văn thư UBND tỉnh đóng dấu Quyết định.

 

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho bộ phận 1 cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 108/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1. Quy trình thẩm định phương án

20 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc

 

Trưởng phòng Tổng hợp

 

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức hội đồng thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

06 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định thành lập hội đồng, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức hội đồng theo giấy mời và làm biên bản.

 

Bước 5

Dự       thảo Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành biên bản và dự thảo thông báo kết quả thẩm định

 

Bước 6

Ký Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở Ký.

05 ngày làm việc

 

Trình lãnh đạo phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

 

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

2. Quy trình phê duyệt

15 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Cá nhân được phân công xem xét hồ sơ

05 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ, soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định thẩm định hồ sơ

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt)

Trưởng phòng Tổng hợp

04 giờ làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký nháy vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Quyết định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

X

Công chức trình hồ sơ qua một cửa UBND tỉnh. Công chức Một cửa UBND tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh ký Quyết định.

 

Bước 7

Đóng dấu Quyết định và đóng dấu giáp lai báo cáo ĐTM

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ qua UBND tỉnh lấy Quyết định để photo và phối hợp văn thư UBND tỉnh đóng dấu Quyết định.

 

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho bộ phận 1 cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

35 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 109/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Lãnh đạo phòng Kiểm soát ô nhiễm.

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Quyết định thành lập hội đồng

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

03 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định thành lập hội đồng, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

 

Bước 5

Tổ chức kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

08 ngày làm việc

 

Công chức tổ chức kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

 

Bước 6

Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra;

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

03 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành biên bản và dự thảo thông báo kết quả kiểm tra

 

Bước 7

Ký Thông báo kết quả kiểm tra và Giấy xác nhận hoàn thành

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng KSON, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

03 ngày làm việc

 

Trình lãnh đạo phòng KSON, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

Cấp giấy xác nhận đối với cơ sở hoàn thiện đầy đủ các phương án cải tạo phục hồi môi trường.

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu khắc phục thì đề nghị chủ dự án thực hiện đầy đủ các nội dung phương án đã được phê duyệt và nộp lại hồ sơ theo bước 1.

Bước 8

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 110/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 ngày làm việc

 

Công chức soạn văn bản trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký công văn mời các chuyên gia và địa phương cho ý kiến.

 

Bước 5

Duyệt giấy xác nhận

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

02 ngày làm việc

 

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình hồ sơ cho Trưởng phòng phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT xem xét hồ sơ.

 

Bước 6

Ký Giấy xác nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức thụ lý hồ sơ trình lãnh đạo ký giấy xác nhận

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo chưa xác nhận Kế hoạch BVMT thì đề nghị chủ dự án chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại hồ sơ theo bước 1.

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm HCC tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc


PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ- UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Quy trình nội bộ số: 47/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện

Thủ tục: Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp huyện

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức thực hiện công việc

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 ngày làm việc

 

Công chức soạn văn bản trình lãnh đạo Phòng ký công văn mời các chuyên gia và địa phương cho ý kiến

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu đề nghị chỉnh sửa bổ sung thì có thông báo kết quả thẩm định và nộp bổ sung hồ sơ; Ghi biên nhận hẹn lại ngày kết quả theo quy định

Bước 5

Duyệt giấy xác nhận

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

 

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình hồ sơ cho trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ.

 

Bước 6

Ký Giấy xác nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

X

Công chức thu lý hồ sơ trình lãnh đạo ký giấy xác nhận.

 

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

QUY TRÌNH BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ- UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Quy trình nội bộ số: 03/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp xã

Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận Một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Chủ tịch UBND cấp xã

Chủ tịch UBND cấp xã điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức được phân công xem xét hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 VPCP

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc

Bộ phận Một cửa cấp xã

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc Bộ phận Một cửa cấp xã đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

07 ngày làm việc

 

Công chức xem xét thẩm định hồ sơ và soạn văn bản trả lời tham vấn ý kiến

 

Bước 5

Ký văn bản tham vấn ý kiến

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 ngày làm việc

 

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp xã xem xét văn bản soạn thảo.

 

Bước 6

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

4 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp xã để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi