Quyết định 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1882/QĐ-UBND

Quyết định 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1882/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành:06/05/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 1882/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại tờ trình số 767/TTr-SCT ngày 20/3/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 630/STP-KSTTHC ngày 16/3/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Công thương, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, KT, NN, TH, HCTC;
- Trung tâm tin học Công báo TP;
- Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, SCT
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn
 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
 
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công Thương Hà Nội trong lĩnh vực thương mại
 

STT
Tên thủ tục hành chính
1
Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
2
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Phần II
NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
 
1. Thủ tục “Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại”
a. Trình tự thực hiện:
- Thương nhân:
+ Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC) - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).
+ Nộp lệ phí và nhận kết quả.
- Sở Công Thương:
+ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính hướng dẫn thương nhân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho thương nhân.
+ Hồ sơ chuyển về phòng Quản lý thương mại thụ lý, trình lãnh đạo sở phê duyệt nếu đủ điều kiện.
+ Chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS HC.
b. Cách thức thực hiện:
Thương nhân lựa chọn một trong các hình thức thực hiện sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận TNHS HC - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Bộ phận TNHS HC - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nộp hồ sơ trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) tại địa chỉ http://congthuonghn.gov.vn (Trang thông tin điện tử sở Công Thương Hà Nội).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
c.1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:
01 (một) bộ, bao gồm:
- 01 (một) bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu).
- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:
+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký (đóng mẫu dấu trên giấy A4).
Lưu ý: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các thông tin trong hồ sơ do mình cung cấp.
c.2. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://congthuonghn.gov.vn
Thương nhân lựa chọn thủ tục hành chính công trực tuyến cần thực hiện -> đăng ký mới tài khoản trên hệ thống hoặc sử dụng tài khoản đã có để đăng nhập -> thực hiện theo hướng dẫn và gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ tại mục c.1 nêu trên.
d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện, sở Công Thương sẽ có văn bản thông báo cho thương nhân biết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hành chính).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC):
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Hà Nội.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phó giám đốc sở phụ trách.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận TNHS HC và phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Hà Nội.
- Cơ quan phối hợp: Không.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo tiếp nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
h. Lệ phí: Lệ phí tiếp nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại là 20.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ngàn đồng chẵn).
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014;
- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;
- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
 
2. Thủ tục “Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại”
- Thương nhân:
+ Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC) - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).
+ Nộp lệ phí và nhận kết quả.
- Sở Công Thương:
+ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính hướng dẫn thương nhân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho thương nhân.
+ Hồ sơ chuyển về phòng Quản lý thương mại thụ lý, trình lãnh đạo sở phê duyệt nếu đủ điều kiện.
+ Chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS HC.
b. Cách thức thc hin:
Thương nhân lựa chọn một trong các hình thức thực hiện sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận TNHS HC - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Bộ phận TNHS HC - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nộp hồ sơ trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) tại địa chỉ http://congthuonghn.gov.vn (Trang thông tin điện tử sở Công Thương Hà Nội).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
c.1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:
01 (một) bộ, bao gồm:
- 01 (một) bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu).
- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:
+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký thay đổi, bổ sung (đóng mẫu dấu trên giấy A4).
Lưu ý: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các thông tin trong hồ sơ do mình cung cấp.
c.2. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://congthuonghn.gov.vn
Thương nhân lựa chọn thủ tục hành chính công trực tuyến cần thực hiện -> đăng ký mới tài khoản trên hệ thống hoặc sử dụng tài khoản đã có để đăng nhập -> thực hiện theo hướng dẫn và gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ tại mục c.1 nêu trên.
d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện, sở Công Thương sẽ có văn bản thông báo cho thương nhân biết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hành chính).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Hà Nội.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phó giám đốc sở phụ trách.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận TNHS HC và phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Hà Nội.
- Cơ quan phối hợp: Không.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo tiếp nhận đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
h. Lệ phí: Lệ phí tiếp nhận đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại là 20.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ngàn đồng chẵn).
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014;
- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;
- Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
Lưu ý khi đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ:
* Trường hợp thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi để cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi chuyển đến biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến và không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.
 
Mẫu Đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …..
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
 
Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.
 
Tên Thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................
Tên Thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)..............................................................
Tên Thương nhân viết tắt: (nếu có)............................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính:...........................................................................................................
Điện thoại: ..............................................................................................................................
Fax..........................................................................................................................................
Email:......................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đầu tư số:........................................
Cơ quan cấp …………………………………………..Ngày cấp:………/…...../..................................
Vốn điều lệ:.............................................................................................................................
Nội dung đăng ký:
 Cấp mới                                Thay đổi (*)                 Bổ sung
Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: (Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất...)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.
 

 
Đại diện theo pháp luật của Thương nhân
(Ký tên, đóng dấu)
 
(*) Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi