Quyết định 1882/QĐ-UBND Bắc Giang 2021 quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1882/QĐ-UBND

Quyết định 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1882/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Sơn
Ngày ban hành:13/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC
GIANG

_________

Số: 1882/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Bắc Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 85/TTr-SKHĐT ngày 06/9/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử và cập nhật quy trình vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Điều 3. Bãi bỏ Phụ lục IV Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ CVP, các PVP UBND tỉnh;

+ TTPVHCC, KTN, TTTT, TKCT;

+ Lưu: VT, NC-KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mai Sơn

 

 

 

Phụ lục QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

1.

1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

2.

2

Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

3.

3

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

4.

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

4.1

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

4.2

Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư

 

5.

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

 

6.

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

7.

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

 

8.

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

9.

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

10.

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

11.

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

 

12.

12

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

 

13.

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 

II

LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ODA, VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

 

14.

1

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quản chủ quản

 

 

1.1

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

1.2

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

 

 

1.3

Đối với dự án đầu tư nhóm A

 

 

1.4

Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

 

15.

2

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

 

2.1

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

2.2

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

 

 

2.3

Đối với dự án đầu tư nhóm A

 

 

2.4

Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

 

16.

3

Lập, thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại

 

17.

4

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

 

18.

5

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

 

III

LĨNH VỰC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM

 

19.

1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

20.

2

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

21.

3

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

IV

ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

22.

1

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

 

V

ĐAU THƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

 

23.

1

Thẩm định báo cáo nghiên c ứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

 

24.

2

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

 

25.

3

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

 

26.

4

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

 

VI

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

27.

1

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

 

 

PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc (04 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định hoặc trả lời nhà đầu tư trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày

(24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày

(12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

(12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

(8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

2. Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh (khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc (04 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

(12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định hoặc trả lời nhà đầu tư trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh hoặc không chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh hoặc không chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh hoặc không chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức

Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

3. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc

(04 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

(12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc

(04 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc (04 giờ)

Bước 5

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến (trừ Sở Tài nguyên và Môi trường) có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo thẩm định nhu cầu sử dụng đất (đối với các dự án có nhu cầu thuê đất) kèm theo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cơ quan nhà nước liên quan

- Các cơ quan được xin ý kiến (trừ Sở Tài nguyên và Môi trường):            10 ngày (80 giờ);

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4.1. Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

(04 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày

(12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày

(12giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

4.2. Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Căn cứ Quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh/hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nêu rõ lý do) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo sở ký duyệt.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày làm việc (24 giờ)

Bước 12

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh/hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nêu rõ lý do) trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

1 ngày làm việc (8 giờ)

Bước 13

Lãnh đạo Sở ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh/hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nêu rõ lý do).

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc (8 giờ)

Bước 14

Công chức Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

40 ngày (320 giờ)

 

5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày (4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

6. Thủ tục điều chỉnh dư án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày

(12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định.

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh.

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

8. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loi hình t chc kinh tế đối vi d án thuc thm quyn chp thun ch trương đầu của UBND cp tnh:

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày (4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh.

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế ho ạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

9. Th tục điều chnh d án đầu tư trong trường hp s dng quyn s dụng đất, tài sn gn lin với đất thuc d án đầu tư để góp vn vào doanh nghiệp đối vi d án thuc thm quyn chp thun ch trương đầu tư của UBND cp tnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (40 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

(8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một

cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

10. Th tục điều chnh d án đầu tư trong trường hp s dng quyn s dụng đất, tài sn gn lin với đất thuc d án đầu tư để hp tác kinh doanh đối vi dán thuc thm quyn chp thuận điều chnh ch trương đầu tư của UBND cp tnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một

cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

35 ngày (280 giờ)

 

11. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (khoản 3 điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc (20 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày (4 giờ)

Bước 5

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ ( bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày (8 giờ)

Bước 6

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

5 ngày (56 giờ)

Bước 7

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một

cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

12 ngày (96 giờ)

 

12. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc

4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc

4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

7 ngày (56 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của dự án dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

02 ngày (16 giờ)kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của dự án dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1 ngày (8 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của dự án dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

01 ngày (8 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

1 ngày (8giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

3 ngày (24 giờ)

Bước 11

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

Công chức Một

cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

21 ngày (168 giờ)

 

13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc (12 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,5 ngày làm việc (4 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

(4 giờ)

Bước 5

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến (trừ Sở Tài nguyên và Môi trường) có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo thẩm định nhu cầu sử dụng đất (đối với các dự án có nhu cầu thuê đất) kèm theo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

- Các cơ quan được xin ý kiến (trừ Sở Tài nguyên và Môi trường): 10 ngày (80 giờ)

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày (120 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ) kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký.

Trưởng phòng

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (nêu rõ lý do); hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày (12 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở

01 ngày (8 giờ)

Bước 10

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

7 ngày (56 giờ)

Bước 11

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo sở ký duyệt.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày (24 giờ)

Bước 12

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do) trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

1 ngày (8 giờ)

Bước 13

Lãnh đạo Sở ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do).

Lãnh đạo Sở

1 ngày (8 giờ)

Bước 14

Công chức Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

 

Tổng thời gian giải quyết tối đa

 

40 ngày (320 giờ)

 

II. LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ODA, VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

14. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo phòng KTĐN.

0,5 ngày

A

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của chương trình, dự án, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên

xử lý hồ sơ

20 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

05 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Lãnh đạo Sở

05 ngày

Bước 5

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, các cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước có liên quan; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan nhà nước có liên quan: 10 ngày;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 20 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

30 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét nội dung Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Trưởng phòng

05 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

4,5 ngày

B

Đối với Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia), dự án đầu tư nhóm A, nhóm B và nhóm C

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của chương trình, dự án, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng), ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án và các cơ quan khác về những nội dung có liên quan” trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

 

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quc gia)

 

10 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

10 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

07 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng), ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án và các cơ quan khác về những nội dung có liên quan” trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

04 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

04 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng), ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án và các cơ quan” (gọi chung là cơ quan nhà nước liên quan).

Lãnh đạo Sở

 

• Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

3,5 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

3,5 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

01 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

10 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên

xử lý hồ sơ

 

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quc gia)

10 ngày

 

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

10 ngày

 

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

07 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án.

Trưởng

phòng

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

3 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

3 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

1,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

 

• Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

3 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

3 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

01 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

 

- Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

20 ngày

- Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

20 ngày

- Đối với dự án đầu tư nhóm A

15 ngày

- Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

10 ngày

Bước 11

Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) kèm theo văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định đầu tư

Tổng thời gian giải quyết

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

 

110 ngày

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

 

65 ngày

Đối với dự án đầu tư nhóm A

 

60 ngày

Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

 

40 ngày

 

15. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

A

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của chương trình, dự án, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

20 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

05 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Lãnh đạo Sở

05 ngày

Bước 5

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, các cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

- Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước có liên quan; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- quan nhà nước có liên quan: 10 ngày; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 20 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

30 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét nội dung Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Trưởng phòng

05 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

4,5 ngày

B

Đối với Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia), dự án đầu tư nhóm A, nhóm B và nhóm C

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của chương trình, dự án, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng), ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án và các cơ quan khác về những nội dung có liên quan” trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

 

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quc gia)

 

10 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

10 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

07 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng), ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án và các cơ quan khác về những nội dung có liên quan” trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

04 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

04 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng), ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án và các cơ quan” (gọi chung là cơ quan nhà nước liên quan).

Lãnh đạo Sở

 

• Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

3,5 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

3,5 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

01 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

10 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên

xử lý hồ sơ

 

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quc gia)

10 ngày

 

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

10 ngày

 

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

07 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án.

Trưởng phòng

 

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

3,5 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

3,5 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

1,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

 

• Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

03 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm A

03 ngày

• Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

01 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

 

 

- Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

 

20 ngày

- Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

20 ngày

- Đối với dự án đầu tư nhóm A

15 ngày

- Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

10 ngày

Bước 11

Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) kèm theo văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định đầu tư

Tổng thời gian giải quyết

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

 

110 ngày

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia)

 

65 ngày

Đối với dự án đầu tư nhóm A

 

60 ngày

Đối với dự án đầu tư nhóm B, C

 

40 ngày

 

16. Lập, thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

A

Đối với các dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 điều 23 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 20/5/2020

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện soạn dự thảo lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

07 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án.

Trưởng phòng

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 5

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

10 ngày

B

Đối với các dự án, phi dự án không quy định tại khoản 1 điều 23 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 20/5/2020

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của chương trình, dự án, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn dự thảo “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan” trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan” trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,25 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt “Văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan” (gọi chung là cơ quan nhà nước liên quan).

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo văn kiện chương trình, dự án, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

10 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và dự thảo quyết định đầu tư chương trình, dự án.

Trưởng phòng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 11

Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) kèm theo văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

     
 

17. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo

Phòng KTĐN.

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

2 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan nhà nước liên quan

10 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập tờ trình phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

03 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét nội dung đề xuất, báo cáo, trình Lãnh đạo sở ký duyệt tờ trình phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án.

Trưởng phòng chuyên môn

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt tờ trình phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư

UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 11

Công chức Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày

 

18. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

0,25 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

quan nhà nước liên quan

10 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm, trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét nội dung đề xuất, báo cáo, trình Lãnh đạo sở ký duyệt tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm.

Trưởng phòng chuyên môn

0,25 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm.

Lãnh đạo Sở

0,25 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn

thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước

10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước

11

Công chức Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày

 

III. LĨNH VỰC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM

19. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

02 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định ký duyệt.

Trưởng phòng

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định

01 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ đề nghị trình phê duyệt nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

07 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

04 ngày kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án.

Trưởng phòng

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 11

Công chức Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

27 ngày

 

20. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

02 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định ký duyệt.

Trưởng phòng

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định

01 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ đề nghị trình phê duyệt nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

07 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

04 ngày kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án.

Trưởng phòng

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 11

Công chức Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

27 ngày

 

21. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý.

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng KTĐN.

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

02 ngày

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định ký duyệt.

Trưởng phòng

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Cơ quan chủ trì thẩm định

01 ngày

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ đề nghị trình phê duyệt nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

07 ngày

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

04 ngày kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án.

Trưởng phòng

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở, Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày

Bước 11

Công chức Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

27 ngày

 

IV. ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

22. Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

Doanh nghiệp gửi 03 bộ hồ sơ gồm Dự án đầu tư, văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

Doanh nghiệp

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Bước 2

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP), - Trường hợp từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Khi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ, Giám đốc sở phân công nhiệm vụ cho phòng DN,KTTT&TN

Giám đốc Sở KH&ĐT

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng phân công cho Chuyên viên phụ trách xử lý

Lãnh đạo phòng

0,5 ngày

Bước 4

Chuyên viên xử lý xây dựng văn bản lấy ý kiến các ngành trình lãnh đạo ký phát hành

Chuyên viên

0,5 ngày

Bước 5

Các ngành có văn bản góp ý

Các cơ quan

liên quan

05 ngày

Bước 6

Sau khi tổng hợp ý kiến các ngành thì chuyên viên thẩm tra kết quả xây dựng báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công.

Chuyên viên và

lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 7-

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở

0,5 ngày

Bước 8

UBND tỉnh:

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (Mẫu số 04 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh

05 ngày

Bước 9

Công chức Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công chức Một cửa

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

23. Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho công dân). Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý (trong ngày).

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ (trong ngày).

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng ĐTTĐ và GSĐT.

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

2 ngày (16 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

2 ngày (16 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

2 ngày

(16 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Cơ quan nhà nước liên quan

10 ngày (80 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

9 ngày kể từ ngày hết thời hạn xin ý kiến của các cơ quan liên quan

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND, HĐND tỉnh cấp phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc văn bản đề nghị UBND, HĐND tỉnh không chấp thuận phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Trưởng phòng

3 ngày(24 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND, HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc văn bản đề nghị UBND, HĐND tỉnh không chấp thuận phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

2 ngày(16 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

(8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

UBND tỉnh

 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ký Tờ trình HĐND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết hồ sơ sau khi được Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt ký.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10 ngày

(80 giờ)

Bước 11

Văn phòng HĐND tỉnh:

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và Lãnh đạo HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết hồ sơ sau khi được Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt ký đến Bộ phận Một cửa.

Văn phòng

HĐND tỉnh

10 ngày (80 giờ)

Bước 12

Công chức Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Kết quả gồm:

+ Quyết định đề xuất dự án của nhà đầu tư;

+ Hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận đề xuất dự án của nhà đầu tư;

+ Hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

 

42 ngày

 

24. Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho công dân). Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý (trong ngày).

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ (trong ngày).

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng ĐTTĐ và GSĐT.

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (0,5 ngày)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan (gọi chung là Cơ quan nhà nước liên quan) trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

2 ngày(16 giờ)

Bước 3

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Trưởng phòng

1 ngày (8 giờ)

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản xin ý kiến thẩm định.

Lãnh đạo Sở

1 ngày (8 giờ)

Bước 5

Kể từ ngày nhận được Văn bản xin ý kiến thẩm định kèm theo hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được xin ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

quan nhà nước liên quan

10 Ngày (80 giờ)

Bước 6

Căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan trình Trưởng phòng chuyên môn xem xét.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

5 ngày(40 giờ)

Bước 7

Trưởng phòng chuyên môn xem xét dự thảo Văn bản xin ý kiến và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Trưởng phòng

1 ngày(8 giờ)

Bước 8

Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở

1 ngày(8 giờ)

Bước 9

- Chuyên viên giải quyết hồ sơ chuyển bộ phận văn thư vào số văn bản, đóng dấu theo quy định

- Văn thư Sở, chuyên viên phòng chuyên môn chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký kèm theo hồ sơ (bản giấy và bản điện tử) đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên và văn thư Sở,

Văn thư UBND tỉnh

01 ngày

(8 giờ)

Bước 10

UBND tỉnh:

 

 

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý.

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết hồ sơ sau khi được Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt ký.

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh

- Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10 ngày (80 giờ).

Bước 11

Công chức Một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Kết quả gồm:

+ Quyết định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án;

+ Hoặc văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp thuận phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án;

+ Hoặc văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo như yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Công chức Một cửa

 

Tổng thời gian giải quyết

 

42 ngày

 

25. Thủ tục thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Tổ chức/ cá nhân thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho công dân). Đồng thời chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ xử lý (trong ngày).

- Phân công giải quyết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công chức Một cửa, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý hồ sơ (trong ngày).

- Công chức Một cửa.

- Lãnh đạo Phòng ĐTTĐ và GSĐT.

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (0,5 ngày)

Bước 2

Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên xử lý hồ sơ soạn thảo dự thảo Văn bản xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành,