Quyết định 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------
Số: 1801/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Dương, ngày 13 tháng 07 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN
 QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Căn cứ Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 764/TTr-STP ngày 26/6/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Các Sở, ban, ngành giải quyết thủ tục hành chính đặc thù được phê duyệt tại Quyết định này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn hóa nội dung cụ thể (đối với trường hợp chưa tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai), dự thảo văn bản thực thi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công bố.
Điều 3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục: KS.TTHC và CTPN);
- Các Bộ: Ngoại giao, NN&PTNT, KHCN,
TN&MT;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, NN&PTNT, KHCN, TN&MT;
- LĐVP (Nh, V), Thùy, Web;
- Lưu: VT.
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
 
 

Số TT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CĂN CỨ PHÁP LÝ
CƠ QUAN THỰC HIỆN
GHI CHÚ
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực Lãnh sự
 
 
 
01
Thủ tục cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.
Sở Ngoại vụ
 
II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Trồng trọt
 
 
 
01
Thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP
Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND, ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành “Những giải pháp chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015”.
Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, ngày 34/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về những giải pháp chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
02
Thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức của nhà nước đầu tư cho công tác nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao
NT
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
03
Thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ tư vấn, điều tra khảo sát
NT
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
04
Thủ tục hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm
NT
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên nước, khoáng sản
01
Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong dự án có diện tích nhỏ hơn 1ha hoặc khối lượng nhỏ hơn 10.000 m³.
Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
02
Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong dự án có diện tích lớn hơn 1 ha hoặc khối lượng lớn hơn 10.000m3.
Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
03
Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp.
NT
NT
 
04
Gia hạn giấy phép khai thác đất san lấp.
NT
NT
 
05
Chấp thuận chủ trương được tận thu đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô lớn hơn 01ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu lớn hơn 10.000m3
NT
NT
 
06
Hoàn công sau khai thác đất san lấp
NT
NT
 
Lĩnh vực Môi trường
01
Xét tặng giải thưởng môi trường cho cá nhân, cộng đồng
Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành quy định giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
 
02
Xét tặng giải thưởng môi trường cho tổ chức
NT
 
 
IV. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ
01
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
- Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sở Khoa học và Công nghệ
 
 
 
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 1801/QĐ-UBND

Quyết định 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1801/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Nam
Ngày ban hành:13/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi