Quyết định 177/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật của Kiên Giang hết hiệu lực năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 177/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2020

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 07 tháng 01 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực thi hành năm 2020 gồm 04 Danh mục sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2020: 21 văn bản, gồm: 07 nghị quyết và 14 quyết định.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2020: 07 văn bản, gồm: 01 nghị quyết và 06 quyết định.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần trong năm 2020: 04 văn bản, gồm: 02 nghị quyết và 02 quyết định.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2020: 01 quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế thuộc HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website Kiên Giang;
- Lưu: VT, ntttrang.

CHỦ TỊCH
Lâm Minh Thành

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 20201
(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời gian có hiệu lực theo quy định của Luật Đất đai

01/01/2020

2.

Nghị quyết

Số 120/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thay thế bằng Nghị quyết số 286/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020

12/01/2020

3.

Nghị quyết

Số 166/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018- 2019

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2020

4.

Nghị quyết

Số 179/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2020

5.

Nghị quyết

Số 208/2019/NQ-HĐND ngày 22/4/2019

Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2020

6.

Nghị quyết

S 221/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2020

7.

Nghị quyết

Số 262/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2020

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

01/12/2020

2.

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010

Về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020

15/12/2020

3.

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

Ban hành về tiêu chí xét duyệt, trình tự, hồ sơ, thủ tục thuê nhà ở xã hội và mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Thay thế bằng Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020

01/6/2020

4.

Quyết định

Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020

15/12/2020

5.

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020

23/01/2020

6.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

01/6/2020

7.

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020

08/6/2020

8.

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020

01/6/2020

9.

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

Ban hành Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

04/12/2020

10.

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

04/12/2020

11.

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020

23/01/2020

12.

Quyết định

Số 04/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Thay thế bằng Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

01/01/2020

13.

Quyết định

Số 07/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020

20/4/2020

14.

Quyết định

Số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019

Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Thay thế bằng Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019

01/01/2020

Tổng số: 21 văn bản, gồm: 07 nghị quyết, 14 quyết định.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/20202
(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sản xuất lúa

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2016

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2016

2.

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Do căn cứ Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 không còn hiệu lực

30/7/2017

3.

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 không còn hiệu lực

30/7/2017

4.

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sản xuất lúa

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2016

5.

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng

Thay thế bằng Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

10/01/2019

6.

Quyết định

Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 không còn hiệu lực

30/7/2017

Tổng số: 07 văn bản, gồm: 01 nghị quyết, 06 quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 20203
(Kèm theo Quyết định số: 177/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục, thể thao tỉnh Kiên Giang

khoản 1 Điều 1

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 293/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020

12/01/2020

2.

Nghị quyết

Số 183/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

khoản 1, khoản 2 và khoản 12 Điều 2

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 285/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020

12/01/2020

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

khoản 1 Điều 2

Sửa đổi, bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/01/2020

15/01/2020

2.

Quyết định

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điều 3, Điều 4, khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 15, Điều 20

Bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020

09/11/2020

Tổng số: 04 văn bản, gồm 02 nghị quyết, 02 quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20204
(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Quyết định

Số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điều 3, Điều 4

Bãi bỏ bằng Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

15/12/2019

Tổng số: 01 quyết định

 

 


1 Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

2 Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

3 Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

4 Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

Thuộc tính văn bản
Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 177/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lâm Minh Thành
Ngày ban hành: 22/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác