Quyết định 17/2021/QĐ-UBND Hải Phòng bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 17/2021/QĐ-UBND

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:22/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

Số: 17/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 967/TTr-STP ngày 29/6/2021, báo cáo thẩm định số 113/BC-HĐTVTĐ ngày 28/6/2021 của Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 06 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ một phần 07 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- BTP;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- Đoàn ĐBQHTPHP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Báo HP, Đài PT&THHP,
Cổng TTĐT TP;
- Công báo TP;
- CVP, các PCVPUBNDTP;
- Các CVUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

2323/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

2

Quyết định

1686/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Về việc quy định về lập, giao kế hoạch và quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

3

Quyết định

2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về chuyển tải hàng hóa, xăng dầu tại khu chuyển tải Lan Hạ, huyện Cát Hải

4

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Về việc ban hành Quy định cho thuê mặt nước bin, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

5

Quyết định

2536/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

SỞ NỘI VỤ

6

Quyết định

2090/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy quản lý) tại thành phố Hải Phòng.

Tổng số: 06 văn bản

II. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung bãi bỏ

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Ban hành Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng

Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

2

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 1

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

3

Quyết định

50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điểm a khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 2, Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

4

Quyết định

326/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

Ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoản 1 Điều 16 Quy định kèm theo Quyết định 326/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

5

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

6

Quyết định

27/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Ban hành Quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng

Nội dung Thời hạn tối thiểu 03 năm tại khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ- UBND ngày 19/10/2020

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

7

Quyết định

1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Nội dung Kiểm soát thủ tục hành chính tại Điều 1, khoản 8 Điều 3, nội dung Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tại khoản 2

Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định 1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Tổng số: 07 văn bản

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi