Quyết định 17/2019/QĐ-UBND HCM chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:04/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ NHU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cNghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp ca Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nn dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phvề chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc sdụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư s 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định s 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1550/TTr-SNV ngày 26 tháng 4 năm 2019 và ý kiến thẩm định ca Sở Tư pháp tại Công văn số 2315/STP-VB ngày 26 tháng 4 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chun gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022.

Đối với các chuyên gia, nhà khoa học đã được thu hút theo quy chế ban hành kèm Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học và các quy chế khác trước đây: Tiếp tục thực hiện chính sách hiện hành đến khi hết thời hạn hợp đồng hoặc nhiệm k bnhiệm, Trường hợp đặc biệt cần gia hạn hợp đồng để hoàn thành công trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mà chuyên gia đang trực tiếp phụ trách, cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thưởng trực Thành ủy;
- Thường tr
c HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành ph;
- Văn phòng Th
ành ủy và các Ban Thành ủy, UBKT Thành ủy;
- Ban VH
-XH, HĐND TP;
- Công an th
ành phố;
- Kho bạc nhà nước thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, (VX/Đn) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ NHU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2022
(ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 201 9 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chnh

1. Quy định này điều chỉnh về trình tự, thủ tục thu hút, tuyển chọn và phát triển chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực nêu tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; quy định về việc đánh giá năng lực và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học.

2. Quy định này được triển khai và áp dụng tại:

a) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu tại Điểm a Khon này.

3. Không áp dụng Quy định này đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị ngành dọc, lực lượng vũ trang và cấp quận - huyện trở xuống.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

2. Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố không thuộc đối tượng được thu hút theo Quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ng

1. Hoạt động khoa học, công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học, công nghệ (Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013).

2. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ là nhng vn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thc tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ (Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013).

3. Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có (Điều 3 Luật Công nghệ cao năm 2008).

4. Hoạch định chính sách được hiểu là toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ một chính sách, cụ thể là phân tích, đánh giá và đề xuất các hành động của chính quyền hướng tới một đối tượng chính sách cụ thể. Hoạt động hoạch định chính sách tại thành phố Hồ Chí Minh là nghiên cu, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hoặc các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên các lĩnh vực của thành phố.

5. Chuyên gia, nhà khoa học là người có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học; có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trên thế giới, có công trình nghiên cứu xuất sắc đã được nghiệm thu hoặc sáng chế được công nhận đem lại hiệu quả cao, được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các ngành, lĩnh vực khác. Chuyên gia, nhà khoa học phải có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn (Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố),

6. Người có tài năng đặc biệt là những người có đủ năng lực, sức khe và tinh thần phù hợp vi yêu cu nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến; có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực; có khả năng lao động sáng tạo rất cao; đã đạt nhiều thành tích hoặc khả năng hoàn thành công việc, nhiệm vụ cụ thể với mức độ tốt vượt trội mà rất ít người có thể thực hiện được; có uy tín cao được công nhận (Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố).

7. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài (Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008).

Điều 4. Lĩnh vực thu hút

1. Thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt cho các lĩnh vực trọng điểm mà thành phố có nhu cầu nêu tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Căn cứ theo tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên rà soát, tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục lĩnh vực thu hút theo quy định.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện

1. Bảo đảm thu hút kịp thời và có chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của thành phố.

2. Bảo đảm thống nhất, đng bộ và khả thi cao từ khâu tìm kiếm, mời gọi, sử dụng và đãi ngộ đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt gắn với đào tạo, bồi dưỡng và phát triển bền vững nguồn lực con người trong từng cơ quan, đơn vị và toàn thành phố.

3. Bảo đảm tuyển chọn đúng và đủ lực lượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có đủ phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, năng lực, sức khỏe nhằm xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của thành phố. Việc thu hút, tuyển chọn và phát triển chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh, công bng và có tính kế thừa.

Điều 6. Tiêu chuẩn của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

1. Tiêu chuẩn chung

Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải có đầy đủ các tiêu chuẩn chung như sau:

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người có tài năng đặc biệt phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm nộp hồ sơ, người đăng ký tham gia phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Căn cứ báo cáo chi tiết nhu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị và đề xuất của Hội đồng thu hút, tuyển chọn của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có thông báo cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích, cấp độ và số lượng giải thưng,... mà người tham gia cần phải đạt được.

b) Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tham gia vào vị trí nào phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí đó.

Chương II. TỔ CHỨC THU HÚT, TUYỂN CHỌN

 

Điều 7. Các bước chuẩn b

1. Xác định lĩnh vực thu hút và nội dung các chủ đề, công trình nghiên cứu

a) Căn cứ tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội và định hướng phát triển các nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố danh mục các lĩnh vực, chương trình, dự án, đề tài,... mà thành phố đang có nhu cu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

b) Các cơ quan, đơn vị nêu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quy định này đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời lập báo cáo chi tiết nhu cầu dự kiến thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (vị trí, số lượng, tiêu chuẩn, lĩnh vực hoạt động,...) gửi Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) để thẩm định, thống nhất ý kiến đưa vào chỉ tiêu thu hút, tuyển chọn.

c) Việc đề xuất nhu cầu của các cơ quan, đơn vị phải dựa trên đánh giá chính xác về điều kiện, yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của cơ quan, đơn vị và định hướng của thành phố.

2. Thành lp Hội đồng thu hút, tuyển chọn

Tùy theo danh mục vị trí cụ thể và yêu cầu của từng lĩnh vực, Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các hội đồng thu hút, tuyn chọn và quy định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên.

a) Đối với thu hút tài năng đặc biệt thuộc nhóm lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao: giao Hội đồng thu hút, tuyển chọn tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của thành phố tham mưu thực hiện.

b) Đối với thu hút chuyên gia, nhà khoa học trên tất cả các lĩnh vực nêu tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố và thu hút tài năng đặc biệt trên các lĩnh vực còn lại: Giao Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố tham mưu thực hiện.

3. Thành viên của các Hội đồng thu hút, tuyển chọn:

a) Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (đối với Hội đồng thu hút, tuyển chọn tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao) hoặc Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (đối với Hội đng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt).

b) Lãnh đạo Sở Nội vụ.

c) Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Lãnh đạo Sở Tư pháp.

đ) Lãnh đạo Sở Tài chính.

e) Lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

g) Lãnh đạo sở - ngành, cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt;

h) Lãnh đạo cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực có nhu cầu thu hút, tuyển chọn;

i) Lãnh đạo các trường đại học, học viện, viện nghiên cu (hoặc trung tâm đào tạo, huấn luyện văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao) có uy tín của Việt Nam và thành phố (do các cơ quan, đơn vị đề xuất cụ thể theo yêu cầu của lĩnh vực, vị trí cần thu hút).

k) Các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong từng nhóm ngành, lĩnh vực (do các cơ quan, đơn vị đề xuất cụ thể theo yêu cầu của lĩnh vực, vị trí cần thu hút).

4. Nhiệm vụ của các Hội đồng thu hút, tuyển chọn

Các Hội đồng thu hút, tuyển chọn nêu tại Khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về định hướng, chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm cần thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt.

b) Thẩm định và tư vấn, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về sự cần thiết, chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể đổi vi từng vị trí cn thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt.

c) Quy định thành phần hồ sơ tham gia ứng tuyển của từng vị trí; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hình thức và thời hạn hợp đồng ký kết với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đã được lựa chọn (kể cả trường hp gia hạn, tiếp tục hợp đồng) và mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng, mức khuyến khích tiền thưởng theo công trạng cá nhân của người có tài năng đặc biệt.

d) Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc tiếp tục ký kết hợp đồng, gia hạn hoặc điều chỉnh các chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Điều 8. Kế hoạch thu hút và thông báo

1. Căn cứ báo cáo đề xuất của các Hội đồng thu hút, tuyển chọn, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhkhoa học và người có tài năng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của thành phố.

2. Nội dung kế hoạch thu hút bao gồm;

a) Nhu cầu thu hút; Mô tả theo từng vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị và số lượng, chỉ tiêu cụ thể.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn và những lưu ý đối với người đăng ký dự tuyển.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, thông tin liên hệ,…

d) Quy trình các bước thực hiện tuyển chọn, thời gian báo cáo, thuyết minh dự án (nếu có) hoặc trình diễn năng khiếu, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, thời gian nhận kết quả.

3. Thông báo thu hút được đăng tải công khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh ít nhất 03 lần liên tiếp trên 03 phương tiện thông tin đại chúng gồm báo viết, báo nói, báo hình của Trung ương hoặc thành phố; đng thời đăng trên trang thông tin điện tử của thành phố và trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đề xuất thu hút.

Điều 9. Quy trình tuyển chọn

1. Các Hội đồng thu hút, tuyển chọn có ý kiến tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể về trình tự thực hiện các bước của quy trình tuyển chọn.

2. Quy trình tuyển chọn đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu thời gian chờ đợi của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và của cơ quan, đơn vị có nhu cu thu hút.

Điều 10. Đăng ký tham dự và thẩm đnh hồ sơ

1. Căn cứ yêu cầu, điều kiện của các vị trí được nêu trong thông báo tuyển chọn, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt có đcác tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Điều 6 Quy định này (gọi tắt là “người tham dự”) chun bị thành phần hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của từng vị trí thu hút.

a) Người tham dự phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nhng giấy ttrong hồ sơ. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả và xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Người tham dự chỉ đăng ký ở một vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của mình. Hồ sơ đăng ký không hoàn trả lại.

2. Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa và Thể thao thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố và các Hội đồng thu hút, tuyển chọn thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người tham dự, cụ thể:

a) Sở Văn hóa và Thể thao: đại diện nhận hồ sơ các vị trí thuộc nhóm văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao.

b) Sở Khoa học và Công nghệ: đại diện nhận hồ sơ các vị trí còn lại.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ của người tham dự đối với các nội dung sau đây:

a) Sự phù hợp giữa lĩnh vực hoạt động chuyên môn của người tham dự với phạm vi, yêu cầu của vị trí ứng tuyển;

b) Số lượng, thành phần hồ sơ dự tuyển;

c) Chất lượng, tiêu chuẩn và tính hợp pháp của các văn bản chứng minh năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của người tham dự theo quy định về khoa học và công nghệ.

Điều 11. Cách thức thu hút, tuyển chọn

1. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham dự, các Hội đồng thu hút, tuyển chọn của thành phố tiến hành gặp gỡ và lắng nghe chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trình bày về phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án, công trình dự kiến được phân công thực hiện hoặc kiểm tra, đánh giá về năng lực, năng khiếu, kỹ năng, kxảo chuyên môn (nếu có) theo yêu cầu vị trí cần thu hút.

2. Thông qua phần trình bày kế hoạch nghiên cu đề án, dự án khoa học hoặc trình diễn năng lực chuyên môn, kỹ năng, kỹ xảo; các Hội đồng thu hút, tuyển chọn có báo cáo đánh giá về năng lực người tham dự theo yêu cầu của vị trí cn thu hút và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lựa chọn người phù hợp nhất.

3. Căn cứ báo cáo đề xuất của các Hội đồng thu hút, tuyển chọn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Điều 12. Thực hiện thủ tục tiếp nhận và ký kết hợp đồng

1. Ký kết hợp đồng

a) Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định chấp thuận thu hút, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt tiến hành xây dựng dự thảo hợp đồng với người được thu hút.

b) Nội dung hợp đồng thể hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm cụ thể các bên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo một số nội dung cơ bản như: Quyn lợi của người được thu hút (Chính sách đãi ngộ về tài chính, gồm: mức trợ cấp ban đầu; tiền lương hoặc mức hỗ trợ hàng tháng; mức khuyến khích/tổng mức đầu tư hoặc giá trị của công trình, dự án, đề án, mô hình được phê duyệt và triển khai, áp dụng có hiệu quả tại thành phố hoặc tlệ tiền thưởng theo công trạng cá nhân); nghĩa vụ của người được thu hút (nêu tại Khoản 1, Điều 18 Quy định này); trách nhiệm của người được thu hút khi không đạt yêu cầu; quyền của người tiếp nhận (quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, công trình trong và sau thời gian ký kết hợp đồng); trách nhiệm của người tiếp nhận (bố trí nguồn lực cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho người được thu hút làm việc, quản lý và sử dụng kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ; chế độ báo cáo); cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo,... Thời hạn ký hợp đồng căn cứ theo thời hạn thực hiện của công trình, đề án, dự án, kế hoạch được giao do các Hội đồng thu hút, tuyn chọn của thành phố đề xuất.

c) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện ký kết hợp đồng với người được thu hút theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố nêu tại Điểm a, Khoản 1 Điều này.

d) Trường hợp người có tài năng đặc biệt chưa đủ tuổi lao động ththủ trưởng cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện tiếp nhận và ký hợp đồng trên cơ sở sự đồng ý và cam kết bằng văn bản của người đại diện theo quy định pháp luật.

đ) Cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng.

2. Khi người có tài năng đặc biệt có nguyện vọng được làm việc tại cơ quan, đơn vị theo hình thức biên chế và cơ quan, đơn vị thực sự có nhu cầu thu hút vào biên chế thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

3. Hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp phép cho lao động là người nước ngoài

a) Các trường hợp chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đđược tuyển chọn và ký kết hợp đồng là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài sẽ được cơ quan, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ thực hiện các thủ tục về xin giấy phép lao động tại Việt Nam.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và đơn vị tiếp nhận thực hiện thủ tục cấp phép cho lao động là người nước ngoài được thuận lợi và theo đúng quy định pháp luật.

Chương III. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT

 

Điều 13. Chính sách htrợ ban đầu

Thực hiện theo Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, áp dụng mức trợ cấp ban đu (chỉ áp dụng một lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) đkhuyến khích và ổn định công tác cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Điều 14. Chính sách tiền lương hoặc hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng

Thực hiện theo Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết s 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể:

1. Đối với chuyên gia, nhà khoa học

a) Chuyên gia, nhà khoa học được chi trả mức lương hàng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số của Bảng lương Chuyên gia cao cấp ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau: Nhng trường hợp là giáo sư, phó giáo sư được hưởng bậc 2 (hệ số 9,40); các trường hợp còn lại: được hưởng bậc 1 (hệ số 8,80).

b) Tiền lương hàng tháng nêu trên đã bao gồm: tiền công lao động, chi phí phương tiện đi lại làm việc, công tác; tiền công làm thêm giờ, ngoài giờ vào các ngày nghỉ, lễ. Đng thời, mức lương này được dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội và các khoản đóng góp khác của người lao động theo quy định pháp luật.

c) Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học thực hiện tốt nghĩa vụ theo hợp đồng, có thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến cho cơ quan, đơn vị, được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo thì được hưởng mức lương cao hơn một (01) bậc so với mức lương được hưởng của hợp đồng đầu tiên. Mức lương khi tiếp tục ký hợp đồng này không thay đổi và không phụ thuộc vào số lần ký kết, cụ thể: Những đối tượng đang hưng bậc 2 (hệ số 9,40), khi ký hợp đồng lần 2 trở đi được hưởng bậc 3 (hệ số 10,0) và cố định cho tất cả các lần tái ký hợp đồng, Những đối tượng đang hưởng bậc 1 (hệ số 8,80) khi ký hợp đồng lần 2 trđi được hưng bậc 2 (hệ số 9,40) và c đnh cho tất cả các lần tái ký hợp đồng.

2. Đối với người có tài năng đặc biệt

a) Người có tài năng đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được từ 30.000.000 đồng/người/tháng (ba mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng/người/tháng (năm mươi triệu đồng). Mức hỗ trợ này đã bao gồm tiền lương hàng tháng, các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định pháp luật.

b) Các hội đng thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố đề xuất mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cụ thể cho từng trường hợp để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

3. Chế độ tiền lương hoặc hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng và các chính sách trong thời gian nghỉ thai sản và nghviệc riêng thực hiện theo quy đnh pháp luật hiện hành.

Điều 15. Chính sách khuyến khích nghiên cu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ

Thực hiện theo Điểm c, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể:

1. Phụ cấp khuyến khích nghiên cu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ

a) Mỗi một công trình, đề án, đề tài nghiên cu khoa học, giải pháp, sáng kiến, đi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao (gọi tắt là “công trình”) từ cp thành phố và tương đương trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1 % tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50.000.000 đồng/người/công trình (năm mươi triệu đồng).

Trường hợp tng mc ngân sách thành phố đu tư cho công trình đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đng) thì mc khuyến khích ti đa là 1.000.000.000 đồng/người/công trình (một tỷ đng).

b) Trường hợp có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia 01 công trình thì thực hiện mức khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 1% tng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30.000.000 đồng/người/công trình (ba mươi triệu đng) và tng số tiền phụ cấp cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng).

Các thành viên được hưởng mức phụ cấp theo tỷ lệ công sức đóng góp (phải có bảng đánh giá cụ thể) hoặc theo tỷ lệ thỏa thuận của các thành viên đối với tổng mức phụ cấp đã chi trả cho cả nhóm. Trong trường hợp không thỏa thuận được tỷ lệ hưởng giữa các thành viên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả đánh giá xem xét, quyết định.

c) Các vị trí còn lại (chỉ áp dụng đối với người có tài năng đặc biệt): Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xng với công trạng cá nhân với mức tối đa 1.000.000.000 đồng/người (một tỷ đồng).

d) Các Hội đồng thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố đề xuất mc phụ cấp khuyến khích cụ thể cho từng trường hợp để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Quản lý, khai thác sản phẩm khoa học, công nghệ

a) Cơ quan, đơn vị thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt có toàn bộ quyn sở hữu và quyn khai thác, sử dụng đối với toàn bộ các tài sản trí tuệ phát sinh từ kết quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã thu hút có liên quan đến lĩnh vực được thu hút trong thời hạn hợp đồng.

b) Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được cơ quan, đơn vị xem xét, cho hưởng phần phân chia lợi nhuận từ kết quả thương mại hóa sản phẩm trí tuệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Sở hu trí tuệ.

Điều 16. Chính sách hỗ trợ về nhà , phương tiện đi lại

Thực hiện theo Đim d, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, như sau:

1. Chính sách hỗ trợ về nhà ở

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận tình trạng khó khăn về nhà ở (nếu có) đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, cụ thể:

a) Xem xét, bố trí nhà ở công vụ trong trường hợp cơ quan, đơn vị có nguồn quỹ nhà công vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao quyền quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu cơ quan, đơn vị không được giao quyền quản lý, khai thác, sử dụng nguồn quỹ nhà công vụ thì đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Trường hợp không bố trí được nhà công vụ thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được xem xét, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở và số tiền hỗ trợ không vượt quá 7.000.000 đồng/tháng (bảy triệu đồng). Mức hỗ trợ cụ thể do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua các Hội đồng thu hút, tuyển chọn) xem xét, quyết định.

2. Chính sách hỗ trợ phương tiện đi lại, làm việc

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận tạo điều kiện, bố trí phương tiện đi lại, làm việc cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong khả năng, điều kiện của cơ quan, đơn vị.

Điều 17. Đầu tư cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc

1. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận tiến hành phân công, giao nhiệm vụ cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện các công trình, đề tài, công việc chuyên môn theo yêu cầu của vị trí thu hút và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao.

2. Cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

a) Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ và các cơ sở đào tạo, huấn luyện, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

b) Giới thiệu, tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng chung phòng thí nghiệm của các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu và trang thiết bị của các trung tâm đào tạo, huấn luyện, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao nhằm khai thác hiệu quả kinh phí đu tư phát triển cơ sở vật chất.

c) Đề xuất chế độ ưu tiên cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được sử dụng miễn phí phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu, thư viện của thành phố phục vụ công tác nghiên cu.

3. Cơ quan, đơn vị ưu tiên xem xét, bố trí kinh phí nghiên cứu đề án, đề tài và đầu tư trang thiết bị phù hợp cho việc nghiên cứu, biên soạn các văn bản, công trình khoa học, đề án, dự án theo điều kiện và khả năng của cơ quan, đơn vị.

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi m, tăng cường dân chủ, tiếp thu các ý kiến xác đáng của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; tạo mọi điều kiện tiếp cận, khai thác thông tin, tài liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, các tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Chương IV. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT

 

Điều 18. Yêu cầu đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã được thu hút

1. Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phi nghiêm túc thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

a) Thực hiện và chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy cơ quan, đơn vị.

b) Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, gương mẫu trong công tác tìm hiểu, nghiên cứu các đề án, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực có liên quan đến công việc được phân công. Chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới quản lý, vận hành các quy trình, thủ tc đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

c) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác đã cam kết theo quy định pháp luật.

2. Người không đáp ứng được yêu cầu được xác định là một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm pháp luật, nội quy cơ quan, đơn vị hoặc không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Khoản 1 Điều này,

b) Vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết theo các điều khoản hợp đồng đã ký với cơ quan, đơn vị chủ quản.

c) Chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, đề án, đề tài, dự án, sản phẩm trí tuệ b đánh giá là “không đạt u cu” thuộc một trong các trường hợp sau: không đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng nghiên cứu; bị phát hiện là sao chép, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc giả mạo công trình nghiên cứu; có nội dung trái pháp luật; vi phạm quy định pháp luật trong các khâu của quá trình thực hiện.

d) Bị phát hiện sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả mạo hoặc khai báo không trung thực về thành tích học thuật, chuyên môn.

đ) Sử dụng thông tin, tài liệu nghiên cứu vào mục đích trục lợi cá nhân; phát tán, làm lộ thông tin, tài liệu quan trọng thuộc bí mật nhà nước.

e) Có đủ khả năng, điều kiện nhưng thoái thác, không nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nht trong hoạt động chuyên môn theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

Điều 19. Đánh giá năng lực, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ

1. Trách nhiệm đánh giá năng lực

a) Việc đánh giá năng lực chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được thực hiện thông qua đánh giá tiến độ thực hiện và chất lượng đề án, đtài, công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm trí tuệ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được giao; chịu trách nhiệm về hiệu quả khai thác và phát huy năng lực của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã thu hút.

2. Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao (đối với các vị trí thu hút người có tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn và tổng hợp công tác đánh giá năng lực chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đảm bảo chính xác và hiệu quả, tập trung các vấn đề: thành phần tham gia đánh giá; phương thức, nội dung và quy trình đánh giá; báo cáo chất lượng các công trình, đtài nghiên cứu, sản phẩm trí tuệ hoặc báo cáo quá trình phát huy năng lực chuyên môn; kinh phí tchức đánh giá; phương án giải quyết và trách nhiệm của các bên, các tổ chức, cá nhân đối với các công trình, đề tài nghiên cu, sản phẩm trí tuệ không đạt yêu cầu.

3. Quy trình đánh giá

a) Định k06 tháng và trước thời điểm hợp đồng hết hiệu lực, cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao (đối với các vị trí thu hút người có tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao) (có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong trường hợp cần thiết) tổ chức đánh giá, thẩm định tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết và chất lượng các công trình do tnghiên cứu thực hiện.

b) Sau khi hoàn thành công tác đánh giá phải có biên bản kết luận kết quả đánh giá có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) để theo dõi.

4. Đối với các hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm phối hợp, thống nhất với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện công tác đánh giá định kỳ (trừ lần đánh giá cuối cùng trước thời điểm hợp đồng hết hiệu lực) phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và gửi báo cáo kết quả đánh giá về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) đ theo dõi.

Điều 20. Quản lý chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

1. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đang công tác; kịp thời báo cáo kết quả đánh giá năng lực và những đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách thu hút theo Quy định này về Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả sử dụng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, đề xuất danh mục các ngành, lĩnh vực cần thu hút và chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cho Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Điều 21. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng phát huy năng lực (chỉ áp dụng đối với người có tài năng đặc biệt)

1. Cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận có trách nhiệm tạo điều kiện và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp có tài năng đặc biệt để duy trì thành tích, năng lực chuyên môn cho giai đoạn tiếp theo, cụ thể:

a) Ưu tiên xét chọn cử đi bồi dưng nâng cao trình độ, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước đối với các tài năng đặc biệt thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ; hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị, dịch vụ công.

b) Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu, cử tham dự các chương trình đào tạo, bi dưng chuyên ngành, năng khiếu hoặc mời chuyên gia bi dưng, phát huy năng khiếu, sở trường của người có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao.

2. Ưu tiên huy động xã hội hóa, sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Các trường hợp sử dụng ngân sách phải được rà soát, thực hiện trong khuôn khổ kinh phí bố trí các chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có liên quan của thành phố (nếu có) theo quy định pháp luật.

Điều 22. Chính sách áp dụng đối với các trường hợp không đạt yêu cầu

1. Cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định không tiếp tục cho hưởng các chính sách ưu đãi về tiền lương, các khoản phụ cấp khuyến khích và các chính sách ưu tiên khác.

Ủy ban nhân dân thành phố chđạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng và thu hồi các khoản kinh phí đã cấp để phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ nhưng chưa sử dụng hết hoặc chi trả sai quy định (nếu có).

2. Trường hợp có phát sinh khiếu nại, tố cáo hoặc sai phạm liên quan đến quản lý, theo dõi và thực hiện các chính sách thu hút, đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt thì tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 23. Xây dựng không gian kết nối, giao lưu, đi thoại và tôn vinh

1. Xây dựng không gian kết nối

a) Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thành lập các câu lạc bộ chuyên gia, nhà khoa học và tài năng đặc biệt (trong đó có các nhóm chuyên môn theo ngành, lĩnh vực), tạo không gian chia sẻ thông tin, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tạo cơ hội trình bày ý tưởng sáng tạo mới đứng dụng, nhân rộng trong cộng đng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và định hướng, giáo dục, bi dưng thế hệ trẻ kế thừa cho các lĩnh vực trong giai đoạn tiếp theo.

b) Đối tượng, thành phần, quy chế hoạt động và quản lý các câu lạc bộ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt do các Hội đồng thu hút, tuyển chọn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giao lưu, đối thoại

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng chuyên gia, nhà khoa học thường xuyên quan tâm, theo dõi, định kỳ tổ chức đối thoại, tham vấn và xem xét, giải quyết hoặc tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về các van để và chính sách liên quan đến thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

b) Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt ít nhất 01 lần/năm để trao đổi, lng nghe ý kiến; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tháo g khó khăn, tạo điều kiện để chuyên gia, nhà khoa học và người có tài nàng đặc biệt phát huy năng lc, tinh thn cng hiến cho sự phát triển của thành phố. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị và kết quả tổng hợp từ các hội nghị giao lưu, đối thoại, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của thành phố về thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Tôn vinh, khen thưởng

a) Các trường hợp có nhiều đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc, có ảnh hưởng tích cực và rộng rãi đối với ngành, lĩnh vực và toàn thành phố thì được xem xét, trao tặng các giải thưng, bằng khen và các hình thức ghi nhận, tôn vinh xứng đáng với kết quả cống hiến.

b) Thành phố xây dựng các giải thưởng tôn vinh riêng cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có thành tích tiêu biểu, có đóng góp lớn cho sự phát triển của thành phố theo đúng quy định pháp luật về xây dựng tiêu chí, công b, thẩm định và trao tặng giải thưởng.

Chương V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

Điều 24. Kinh phí thc hiện

1. Kinh phí thực hiện việc thu hút, tuyển chọn và phát triển chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Việc xây dựng dự toán, giao kinh phí đthực hiện quy trình tuyển chọn và chi trả các chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách ưu đãi, xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung, tăng hiệu quả thực hiện các chính sách thu hút chuyên gia và phát huy nhân tài.

Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 25. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

2. Tổng hợp nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (trên cơ sở báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Ththao) và tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo đúng quy định và mục tiêu đề ra.

3. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các Hội đồng thu hút, tuyn chọn và thực hiện chính sách thu hút, tuyển chọn đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bng, khách quan; lựa chọn đúng và đsố lượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đáp ứng nhu cầu của thành phố.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả đánh giá năng lực của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đã thu hút và các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, định kỳ báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

5. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các danh hiệu, giải thưởng khuyến khích cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tiêu biểu cấp thành phố.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

Điều 26. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố: quyết định thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố; quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và các vấn đề liên quan đến Hội đồng.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận báo cáo chi tiết nhu cầu thu hút; tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thu hút, tuyn chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo đúng quy định và mục tiêu đề ra.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình tuyn chọn đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; lựa chọn đúng và đủ số lượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đáp ứng yêu cầu phát triển của các cơ quan, đơn vị.

5. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình phát triển và đề xuất các chính sách liên quan đến đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (trừ các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao). Phối hợp với các cơ quan sử dụng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt định kỳ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả và các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, định kbáo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

6. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để tìm kiếm, phát hiện, tuyển chọn các đối tượng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu, khuyến khích các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia khoa học và công nghệ tham dự.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

8. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu; tham mưu xây dựng cơ chế phi hợp, sử dụng chung phòng thí nghim nhằm khai thác hiệu quả kinh phí đu tư phát triển nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ chế ưu tiên cho các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố được sử dụng miễn phí phòng thí nghiệm phục vụ công tác chuyên môn theo chính sách thu hút này.

9. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các danh hiệu, giải thưởng khuyến khích cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tiêu biểu cấp thành phố.

Điều 27. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân thành phố: quyết định thành lập Hội đồng thu hút, tuyển chọn tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao; quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và các vấn đề liên quan đến Hội đồng.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận báo cáo nhu cầu thu hút, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo đúng quy định và mục tiêu Kế hoạch đề ra.

4. Phi hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình tuyển chọn đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; lựa chọn đúng và đủ số lượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tải năng đặc biệt đáp ứng yêu cầu phát triển của các cơ quan, đơn vị.

5. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình phát triển và đề xuất các chính sách liên quan đến người có tài năng đặc biệt thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao. Phối hợp với các cơ quan sử dụng người có tài năng đặc biệt định kỳ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả và các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, định kỳ báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

6. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường đại học, viện, trung tâm đào tạo, huấn luyện, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao trong và ngoài nước để tìm kiếm, phát hiện, tuyển chọn các đối tượng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu, khuyến khích các nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vặn động viên đã có nhiều thành tích xuất sắc tham dự.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

8. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, trình diễn và thi đấu nghệ thuật, thể thao và cơ chế ưu tiên cho người có tài năng đặc biệt được sử dụng miễn phí trang thiết bị hiện đại của các trung tâm, cơ sở đào tạo, huấn luyện, trình diễn, thi đấu trong và ngoài nước.

9. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các danh hiệu, giải thưng khuyến khích cho người có tài năng đặc biệt tiêu biểu cấp thành phố.

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

2. Phi hp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao và các trường đại học, học viện trong và ngoài nước để tìm kiếm, phát hiện các đối tượng có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu, khuyến khích các trí thức, chuyên gia, người có chuyên môn sâu và các tài năng, năng khiếu trẻ đang hoạt động trong môi trường giáo dục và đào tạo tham dự.

3. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ xác định văn bằng, chứng chỉ của người tham dự khi cần thiết.

4. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng môi trường làm việc phù hợp để phát huy năng lực đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Điều 29. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố các chính sách đặc thù phù hợp để thu hút nguồn nhân lực là các chuyên gia, nhà khoa học, các tài năng, năng khiếu trẻ, người có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo cao cấp ở nước ngoài đối với những lĩnh vực thành phố cần thu hút.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các vấn đề có liên quan đến quốc tịch và các vấn đề lý lịch tư pháp của người tham dự và các vấn đề khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu.

4. Phối hợp xác định, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, đề tài, dự án về lĩnh vực pháp lý và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến, khuyến nghị về dự thảo hợp đồng theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (nếu có). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình tuyển chọn và ký kết hợp đồng với chuyên gia theo khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 30. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1 . Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành rà soát, bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách cho các trường hợp chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo quy định.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thành phố ban hành các quy định về thu hút nguồn lực xã hội hóa, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước phục vụ cho công tác tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí cho việc tổ chức tuyển chọn.

Điều 31. Trách nhiệm của Công an thành phố

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xác minh một số thông tin về nhân thân của người tham dự theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố nhng trường hợp cần xem xét kỹ về lý lịch, các đối tượng cn có biện pháp ngăn chặn do thuộc thành phn phức tạp, đang trong diện điều tra, thanh tra, chp hành án dân sự, hình sự (nếu có).

Điều 32. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Ththao và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị điều chỉnh quy định về chế độ, chính sách cho các trường hợp chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố.

2. Thực hiện thủ tục cấp phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại thành phố đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có quốc tịch nước ngoài theo đúng quy định.

3. Phối hp, có ý kiến, khuyến nghị về dự thảo hợp đồng khi có đề nghị của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh trong khuôn khchức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 33. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai Quy định này.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cần thu hút và những trường hợp có đầy đủ các tiêu chí là tài năng đặc biệt cần được phát hiện, bồi dưỡng.

Điều 34. Trách nhiệm của các sở - ngành thành phố

1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Quy định này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cần thu hút và những trường hợp có đầy đủ các tiêu chí là tài năng đặc biệt cần được phát hiện, bồi dưỡng.

3. Rà soát, đánh giá chính xác nhu cầu thu hút; chịu trách nhiệm về số lượng, tỷ lệ và yêu cầu đối với các vị trí cần thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Đăng ký nhu cầu kịp thời và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong xem xét, tổ chức thu hút, tuyển chọn.

5. Phân công, hướng dẫn và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực và trình độ của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt theo các điều kiện hp đng đã cam kết giữa các bên có liên quan.

6. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả đánh giá năng lực chuyên gia, nhà khoa học; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Ththao và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

7. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề tranh chấp phát sinh theo thẩm quyền.

Điều 35. Điều khoản thi hành

1. Nghiêm cấm việc lợi dụng Quy định này để thực hiện các hành vi tiêu cực trong bt kỳ khâu nào của quy trình tuyển chọn, sử dụng và phát huy đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố.

2. Trường hợp các quy định được viện dẫn trong Quy định này có bổ sung, sửa đổi hoặc được thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng báo cáo và tổ chức các hội nghị sơ kết theo định kỳ hàng năm, sơ kết 02 năm (2019 - 2020) và tổng kết cả giai đoạn 2019 - 2022 theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến đóng góp, phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi