Quyết định 17/2016/QĐ-UBND Cần Thơ mức trần in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------
Số: 17/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ, VĂN BẢN
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
Theo đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quyết định này quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản áp dụng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại Phòng Tư pháp quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Điều 2. Mức trần chi phí

Số TT
Nội dung yêu cầu
Mức trần (đồng/trang)
1
Đánh máy giấy tờ, văn bản (Khổ A4)
5.000
2
In giấy tờ, văn bản (Khổ A4)
3.000
3
In giấy tờ, văn bản (Khổ A3)
5.000
4
Chụp giấy tờ, văn bản (Khổ A4)
300
5
Chụp giấy tờ, văn bản (Khổ A3)
800

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2016, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 05 tháng 7 năm 2016;
Các cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực căn cứ vào tình hình thực tế để quy định mức thu cho phù hợp nhưng không được vượt quá mức trần chi phí quy định tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời, niêm yết công khai mức thu chi phí tại trụ sở đơn vị mình;
Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- TT. TU; TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UB MTTQVN TP và các đoàn thể;
- Sở, ban, ngành TP;
- Cục Thuế thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- UBND quận, huyện;
- Công báo TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Báo Cần Thơ;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT, H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 
 
 
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 17/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực