Quyết định 1661/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Đường thủy nội địa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

_________

Số: 1661/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện ttỉnh Bạc Liêu năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch s 42/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 82/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 21/01/2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c)
;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- P.CVP (Tô Thành Phương)
;
- Trưởng phòng KSTTHC;
- CV Khanh (Phòng KT);
- CV Nhung;
- Cổng TT điện
tử tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN,27)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Cận

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1166/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Mã số TTHC
(Trên cng Dịch vụ công quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đi, bổ sung

Ghi chú

01

1.003658.000.00.00.H04

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp;

- Qua Hệ thống dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến:

+ Thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải: Mức đ 4, ti đa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn;

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Mức đ 4, ti đa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn.

 

02

1.009444.000.00.00.H04

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp;

- Qua Hệ thống dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến:

+ Thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải: Mức đ 4, ti đa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn;

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Mức đ 4, ti đa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn.

 

03

1.009447.000.00.00.H04

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp;

- Qua Hệ thống dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến:

+ Thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải: Mức đ 4, ti đa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn;

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Mức đ 4, ti đa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn.

 

thuộc tính Quyết định 1661/QĐ-UBND

Quyết định 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông Vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1661/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Cận
Ngày ban hành:04/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi