Quyết định 16/QĐ-UBND Lai Châu 2022 Danh mục thủ tục chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 16/QĐ-UBND

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai ChâuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tống Thanh Hải
Ngày ban hành:06/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
_________

Số: 16/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lai Châu, ngày 06 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022 của Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 03/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định khác trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này thiết lập, tin học hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Thông tin Một cửa điện tử tỉnh Lai Châu tại địa chỉ https://dichvucong.laichau.gov.vn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: V4, CB, HCC;
- VNPT Lai Châu: (để p/h);
- Lưu: VT, KS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

Phụ lục 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 0213.3796.888

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" UBND cấp huyện.

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu: 80.000 đồng/hồ sơ

- Luật Phí, lệ phí năm 2015.

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị quyết số 42/2021/NQ- HĐND ngày 10/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 0213.3796.888

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" UBND cấp huyện.

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ

- Luật Phí, lệ phí năm 2015.

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị quyết số 42/2021/NQ- HĐND ngày 10/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 0213.3796.888

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" UBND cấp huyện.

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ

- Luật Phí, lệ phí năm 2015.

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị quyết số 42/2021/NQ- HĐND ngày 10/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

4

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 0213.3796.888

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" UBND cấp huyện.

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

- Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 30.000 đồng/hồ sơ.

- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ.

- Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ

- Luật Phí, lệ phí năm 2015.

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị quyết số 42/2021/NQ- HĐND ngày 10/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

5

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ (nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 0213.3796.888

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" UBND cấp huyện.

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ

- Luật Phí, lệ phí năm 2015.

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị quyết số 42/2021/NQ- HĐND ngày 10/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định TTHC bị bãi bỏ

Quyết định công bố

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1

1.004583.000.00.00.H35

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

2

1.004550.000.00.00.H35

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

3

1.003862.000.00.00.H35

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

4

1.003688.000.00.00.H35

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

5

1.003625.000.00.00.H35

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

6

1.003046.000.00.00.H35

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

7

2.000801.000.00.00.H35

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

8

1.001696.000.00.00.H35

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

9

1.000655.000.00.00.H35

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 của UBND tỉnh Lai Châu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

Phụ lục 02

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ TTHC LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (Ngày)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (Ngày)

 

1.1

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 01: Nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h

06 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

05 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

03 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

1/2 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

2,5 giờ làm việc

 

1.2

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 02: Nhận hồ sơ từ 11h đến 15h

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

2.1

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 01: Nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h

06 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

05 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

2.2

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 02: Nhận hồ sơ từ 11h đến 15h

03 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa..

1/2 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

2,5 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

3.1

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 01: Nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h

06 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

 

Bước 2

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của các Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Lai Châu chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai;

- Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện chuyển đến Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

05 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

3.2

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 02: Nhận hồ sơ từ 11h đến 15h

03 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

1/2 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

2,5 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

4.1

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 01: Nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h

06 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

05 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

4.2

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trường hợp 02: Nhận hồ sơ từ 11h đến 15h

03 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

1/2 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

2,5 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

5.1

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Trường hợp 01: Nhận hồ sơ từ 7h30 đến 11h

06 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

01 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

05 giờ làm việc

 

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

 

5.2

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Trường hợp 02: Nhận hồ sơ từ 11h đến 15h

03 giờ làm việc

Bước 1

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

1/2 giờ làm việc

 

Bước 2

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; ký xác nhận; đóng dấu, sao, quét, lưu hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện

Viên chức, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

2,5 giờ làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho công dân

Công chức, viên chức Bộ phận Một cửa.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi