Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên tiêu chuẩn, định mức xe ô tô của cơ quan nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành:02/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 2578-TB/TU ngày 22 tháng 7 năm 2019 về Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên và của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 247/HĐND-VP ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2966/TTr-STC ngày 02 tháng 8 năm 2019; Báo cáo thẩm định số 211/BC-STP ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các đơn vị sự nghiệp khác;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.
Hadv/T8.QĐ01/90b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 và 6, Điều 17, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, bao gồm:

a) Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe sửa chữa điện, xe tập lái, xe phục vụ thông tin liên lạc...);

b) Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang l, xe phục vụ phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động...);

c) Xe ô tô tải;

d) Xe ô tô bán tải;

đ) Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng huyện ủy, thành ủy, thị ủy;

b) Các cơ quan nhà nước: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Sở Giao thông vận tải; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên...;

c) Các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trường Chính trị tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các Trường Cao đẳng chuyên nghiệp thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp khác hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị- xã hội thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng và trật tự đô thị; phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động; các đơn vị sự nghiệp khác cần có xe chuyên dùng để chuyên chở thiết bị, vật tư hàng hoá, tuyên truyền lưu động...;

d) Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

e) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, chủng loại, định mức, mức giá được quy định tại Quyết định này để bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ công tác.

2. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng không đúng mục đích, sử dụng vào việc riêng, bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, thế chấp, cầm cố hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội hoặc sử dụng phục vụ nhiệm vụ đặc thù, được trang bị xe ô tô chuyên dùng, nhưng chưa có xe hoặc xe đang quản lý, sử dụng đã hết niên hạn hoặc đủ điều kiện thanh lý, hoặc không đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp tục sử dụng phục vụ nhiệm vụ, thì được trang bị xe ô tô chuyên dùng, nhưng việc trang bị không được vượt quá tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Quy định này. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có xe ô tô chuyên dùng;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có xe ô tô chuyên dùng nhưng đã quá niên hạn sử dụng, đủ điều kiện thanh lý hoặc không đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp tục sử dụng, cần có xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ cấp bách được giao;

c) Cơ quan, đơn vị đã được trang bị xe ô tô chuyên dùng nhưng còn thiếu so với định mức số lượng đã quy định.

4. Đối với xe ô tô chuyên dùng được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;

b) Đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chc, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại;

c) Chưa đủ điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

5. Riêng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, người đứng đầu đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) tại đơn vị.

6. Xe chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù và xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Khoản 1, Khoản 7, Điều 17, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ chưa ban hành trong quy định này.

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC (ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG, MỨC GIÁ) XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

Điều 3. Đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá xe ô tô chuyên dùng

(Quy định tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này)

Điều 4. Quy định khác

1. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được thành lập mới, theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc sử dụng phục vụ nhiệm vụ đặc thù, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị - xã hội được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật thì đề xuất chủng loại, số lượng xe, mức giá mua xe cụ thể gửi Sở Tài chính để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Đối với xe ô tô chuyên dùng khác (có cấu tạo đặc biệt, hoặc xe gắn thiết bị chuyên dùng) không có trong quy định này như: xe chuyên chở rác, xe cuốn ép rác, xe hút bùn, xe tưới cây, xe quét rác, xe sửa chữa lưu động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe sửa chữa điện, xe kéo, xe cần cẩu, xe phục vụ thông tin liên lạc, xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định của Bộ, ngành, trung ương...) các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào quy mô dân số, mật độ dân số trên địa bàn, nhiệm vụ được giao... đề xuất đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô chuyên dùng gửi Sở Tài chính để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét quyết định cụ thể.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được trang bị xe ô tô chuyên dùng khác, trước khi Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục sử dụng để phục vụ nhiệm vụ; trường hợp cần bổ sung thêm chủng loại, số lượng xe chuyên dùng thì thực hiện theo quy định trên tại khoản này.

3. Giao Sở Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 3; Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 của Quy định này để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Chế độ quản lý, sử dụng xe chuyên dùng

Các cơ quan, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo Quy định tại Quyết định này thực hiện việc quản lý xe tại cơ quan, đơn vị theo tiêu chuẩn định mức; tổ chức hạch toán riêng, công khai chi phí, quản lý sử dụng xe tại các cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

Ngoài các nội dung được quy định tại Quyết định này các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng thực hiện việc quản lý, sử dụng xe theo các quy định hiện hành của nhà nước

Hàng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã được trang bị.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mua mới, thu hồi, điều chuyển, thanh lý xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền quy định.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này để đảm bảo việc thực hiện trang bị xe chuyên dùng đúng đối tượng và đúng mục đích.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ban hành quy chế sử dụng xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở các nguyên tắc tại Quyết định này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có kiến nghị đề xuất, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, gửi văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG) TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định sô 16/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/ 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT

Đơn vị/ Đối tượng sử dụng

Chủng loại xe ô tô chuyên dùng được trang bị

Số lượng xe ô tô chuyên dùng được trang bị tối đa

Mục đích sử dụng

 

 

 

 

I

CƠ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

Xe ô tô ca 29 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ đưa đón các đoàn đại biểu Trung ương Đảng, các tỉnh bạn; các đoàn làm việc, kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị,KT-XH của địa phương, đi học tập kinh nghiệm, đưa đón các đoàn đi dự đại hội Đảng các cấp

 

 

2

Văn phòng huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Xe ô tô bán tải

01 xe/ đơn vị

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh; phục vụ ANQP, nhiệm vụ chính trị, KT-XH tại địa phương

 

 

II

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

1

Văn phòng HĐND tỉnh

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi hoặc 29 chỗ ngồi

01 chiếc

Phục vụ công tác đưa đón Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri tại địa phương, đơn vị. Đưa đón các đoàn đại biểu HĐND, các ban của HĐND tỉnh đi công tác

 

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

Xe ô tô ca 29 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương, đưa đón khách ( đoàn Trung ương Đảng, Chính phủ, tỉnh bạn) ;phục vụ các đoàn của tỉnh đi kiểm tra, giám sát, làm việc tại các địa phương; đưa đón các đoàn đi dự các hội nghị do trung ương tổ chức

 

 

3

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra môi trường; triển khai dự án về môi trường

 

 

4

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Xe ô tô trên 16 chỗ đến 29 chỗ

01 xe

Phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về vệ sinh ATTP

 

 

5

Thanh tra sở Giao thông Vận tải

Xe ô tô bán tải

4

Phục vụ công tác thanh tra trên các tuyến đường tỉnh quản lý

 

 

Xe ô tô 29 chỗ

01 xe

Xe phục vụ kiểm soát tải trọng xe, chưa bao gồm các thiết bị gắn trên xe

 

 

Xe ô tô cứu hộ

01 xe

Phục vụ công tác cứu hộ

 

 

6

Văn phòng sở Giao thông Vận tải

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác quản lý đào tạo và tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe

 

 

7

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Xe ô tô trên 16 chỗ đến 29 chỗ

01 xe

Phục vụ công tác tuyên truyền về ATGT

 

 

8

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Xe ô tô bán tải

2 xe

Phục vụ vận chuyển vắc xin, hóa chất ; phục vụ công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra thú y; phòng, chống dịch

 

 

9

Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Xe ô tô bán tải

01 xe/ đơn vị

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh; phục vụ ANQP, nhiệm vụ chính trị, KT-XH tại địa phương

 

 

III

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH

 

 

 

1

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội

 

 

a

Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy,

Xe cứu thương

01 xe

Phục vụ học viên cai nghiện trong trường hợp phải cấp cứu hoặc điều trị phải chuyến tuyến

 

 

b

Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện tự nguyện

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ cho công tác tư vấn và điều trị đối tượng cai nghiện tự nguyện

 

 

c

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ chở thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo nghề

 

 

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ đưa đón học sinh đi thực tế, thực tập

 

 

d

Trung tâm Điều dưỡng người có công

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Xe ô tô đưa đón người có công, thương binh bệnh binh đi thăm quan

 

 

đ

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Xe bán tải

01 xe

Xe phục vụ các phiên giao dịch giới thiệu việc làm lưu động tại các huyện, phục vụ các lớp dạy nghề ngắn hạn

 

 

e

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Xe phục vụ các đối tượng nuôi dưỡng tại trung tâm, đưa đón các đối tượng tạm lánh, về tái hòa nhập cộng đồng

 

 

g

Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng Tâm thần kinh

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Xe phục vụ đối tượng TTK chuyển viện, chuyển tuyến, tìm kiếm đối tượng thất lạc

 

 

h

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng

Xe ô tô bán tải

01 xe

Xe chuyên chở trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh cho các bệnh nhân tại các tỉnh miền núi, các huyện trong tỉnh

 

 

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Xe chở bác sỹ, nhân viên y tế đi khám bệnh các tỉnh miền núi, các huyện trong tỉnh

 

 

2

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

a

Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Xe ô tô 29 chỗ ngồi

02 xe

Phục vụ chở diễn viên, trang phục, nhạc cụ ... đi biểu diễn phục vụ nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị; tham gia các hội thi, hội diễn

 

 

Xe ô tô tải 2.5 tấn

01 xe

Xe chở trang thiết bị, nhạc cụ đi biểu diễn

 

 

b

Bảo tàng tỉnh

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ công tác sưu tầm, bảo tồn, bảo quản , trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, vận chuyển cổ vật, mẫu vật

 

 

c

Trung tâm Phát hành phim & chiếu bóng

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ phát hành phim và chiếu phim lưu động tại các xã đặc biệt khó khăn.

 

 

d

Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ

 

 

đ

Trung tâm Thể dục Thể thao

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ công tác huấn luyện đội tuyển tỉnh, chở VĐV đi huấn luyện, tham gia các giải thi đấu

 

 

e

Thư viện tỉnh

Xe thư viện lưu động

01 xe

Phục vụ triển khai nhiệm vụ thư viện lưu động; chở sách tài liệu xuống cơ sở

 

 

g

Ban Quản lý khu DTLS- Sinh thái ATK Định Hóa

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác quản lý , bảo tồn, sưu tầm hiện vật các điểm di tích thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK

 

 

3

Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

a

Trung tâm Khuyến nông

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khuyến nông; dự án, đề án chè

 

 

b

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác phòng chống cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng

 

 

c

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Thái Nguyên

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ chuyển giao kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

 

 

Xe ô tô tải từ 1.5 tấn đến 2.5 tấn

01 xe

Phục vụ vận chuyển thức ăn; gia súc, gia cầm giống gốc tại các trại của tỉnh

 

 

d

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

 

d1

Hạt Kiểm lâm các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công, TP Thái Nguyên

Xe ô tô bán tải

01 xe/ đơn vị

Phục vụ công tác phòng chống cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng

 

 

d2

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLBV rừng

 

 

d3

Ban Quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác QLBV rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc

 

 

d4

Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác QLBV rừng đặc dụng ATK

 

 

đ

Chi cục Thủy lợi

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi; phòng chống bão lụt

 

 

e

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ quản lý, kiểm tra các dự án, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

 

 

g

Chi cục QL chất lượng NLTS

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ cho công tác sự nghiệp kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng thuộc lĩnh vực nông lâm, thủy sản

 

 

h

Chi cục Bảo vệ thực vật

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, chống dịch trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

 

i

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý thực hiện trồn rừng thay thế, tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng

 

 

4

Các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Công Thương

 

 

a

Trung tâm Khuyến công

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác khuyến công, thực hiện việc hỗ trợ cho người dân

 

 

b

Trung tâm Xúc tiến thương mại

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác xúc tiến thương mại, đưa hàng việt về vùng sâu, vùng xa

 

 

5

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường

 

 

a

Văn phòng Đăng ký QSD đất

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác đăng ký đất đai, kiểm kê đất đai, quản lý hồ sơ địa chính và CSDL ĐĐ

 

 

b

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác bồi thường, tái dịnh cư, XD kết cấu hạ tầng trên đất..

 

 

c

Trung tâm CNTT TN và MT

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ tiếp nhận, XD, chỉnh lý, bảo quản dữ liệu TNMT

 

 

d

Quỹ Bảo vệ môi trường

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác quản lý cho vay vốn từ quỹ môi trường; hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường

 

 

đ

Trung tâm Quan trắc và CNMT

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác đo đạc , quan trắc môi trường, lập các DA về CTBVMT

 

 

e

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính; tư vấn quy hoạch đất đai

 

 

6

Đơn vị thuộc Ban Quản lý các khu CN Thái Nguyên

 

 

1

Ban Quản lý các dự án đầu tư XD KCN

Xe phun nước, rửa đường

02 xe

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù quản lý trong khu công nghiệp

 

 

Xe quét rác

01 xe

 

 

Xe hút bùn

01 xe

 

 

Xe tưới cây

02 xe

 

 

7

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở y tế

 

 

a

Trung tâm Kiểm soát bênh tật

Xe ô tô bán tải

02 xe

Phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên người

 

 

b

Trung tâm Giám định y khoa

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác giám định y khoa

 

 

c

Trung tâm Pháp y

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác pháp y

 

 

d

Trung tâm Kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm

 

 

đ

Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã

Xe ô tô bán tải

01 xe/ đơn vị

Phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên người

 

 

8

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, ban, ngành khác

 

 

a

Trung tâm Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

b

Trung tâm Đấu giá (thuộc Sở Tư pháp)

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ hoạt động đấu giá

 

 

c

Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh (thuộc Sở Nội vụ)

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử của Trung tâm lưu trữ lịch sử

 

 

d

Trung tâm Phát triển khoa học Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ )

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ sự nghiệp khoa học của tỉnh

 

 

đ

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và TT)

Xe ô tô bán tải

01 xe

Xe phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công nghệ và TTTT

 

 

e

Trung tâm Thông tin tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh)

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ cho công tác thông tin, công báo, quản lý, duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử

 

 

g

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Xe ô tô bán tải

01 xe

Xe phục vụ khảo sát, giám sát các công trình

 

 

h

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Xe ô tô bán tải

01 xe

Xe phục vụ khảo sát, giám sát các công trình

 

 

9

Các trường Đào tạo nghề, bồi dưỡng chính trị thuộc cấp tỉnh

 

 

a

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính

Xe ô tô 47 chỗ ngồi trở lên

01 xe

Xe chở giáo viên, sinh viên, học sinh đi thực tế, thực tập; Phục vụ sinh viên Lào và Campuchia

 

 

 

 

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

01 xe

Xe phục vụ công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, chuyên chở thiết bị dạy nghề

 

 

b

Trường Cao đẳng y tế

Xe ô tô 47 chỗ ngồi trở lên

01 xe

Phục vụ chở giáo viên, sinh viên, học sinh đi thực tế, thực tập..

 

 

c

Trường Cao đẳng sư phạm

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ công tác tuyển sinh, công tác đào tạo

 

 

d

Trường Chính trị tỉnh

Xe ô tô 29 chỗ ngồi

01 xe

Phục vụ công tác đào tạo, đưa giảng viên, học viên đi thực tế

 

 

10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Xe phát thanh, truyền hình lưu động

04 xe

Phục vụ chở thiết bị và ê kíp làm chương trình phim, phóng sự, phản ánh các sự kiện PT-TN, truyền hình tiếng dân dân (Chưa bao gồm các thiết bị phục vụ truyền hình trực tiếp gắn trên xe)

 

 

Xe ô tô tải 16 tấn

01 xe

Xe chở, gắn các thiết bị thu, phát vệ tinh truyền hình lưu động, đảm bảo yêu cầu sản xuất các chương trình PT-TH của tỉnh và các sự kiện khác

 

 

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Chở cán bộ, phóng viên, toàn bộ ê kíp phục vụ Phát thanh- Truyền hình lưu động

 

 

IV

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

 

 

2

Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái nguyên

Xe ô tô bán tải

02 xe

Phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng, giao thông trên địa bàn quản lý

 

 

Xe cầu nâng

01 xe

 

 

Xe ô tô tải ≥ 3,5 tấn

01 xe

 

 

3

Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông, đô thị thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên

Xe ô tô bán tải

01 xe

 

 

Xe ô tô tải 1,5 tấn

01 xe

 

 

4

Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông các huyện

Xe ô tô bán tải

01 xe

 

 

5

Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Thái Nguyên

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ quản lý sự nghiệp công ích

 

 

Xe thang

01 xe

 

 

Xe tải từ 1.5 tấn đến 2.5 tấn

01 xe

 

 

6

Ban Quản lý môi trường đô thị huyện Đại Từ, thị xã Phổ Yên

Xe chuyên dùng chở rác và ép rác từ 5 tấn trở lên

5 xe / đơn vị

Xe chở rác, ép rác vệ sinh môi trường

 

 

 

Ban Quản lý môi trường đô thị huyện Phú Lương, Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ, thành phố Sông Công; Trạm Quản lý và khai thác nước sinh hoạt huyện Định Hóa

Xe chuyên dùng chở rác và ép rác từ 5 tấn trở lên

3 xe/ đơn vị

Xe chở rác, ép rác vệ sinh môi trường

 

 

7

Cơ sở Điều trị cai nghiện tự nguyện và công tác xã hội huyện, thành phố, thị xã

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ quản lý đối tượng cai nghiện và công tác xã hội

 

 

8

Trung tâm Thông tin và Truyền thông thành phố Thái Nguyên

Xe ô tô trên 16 chỗ đến 29 chỗ ngồi

01 xe

Xe phục vụ tuyên truyền cổ động, đưa diễn viên đôi tuyên truyền đi biểu diễn

 

 

Xe ô tô bán tải

01 xe

Phục vụ cho công tác phát thanh và truyền hình

 

 

9

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Thái Nguyên

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ công tác quản lý và giám sát các dự án đầu tư

 

 

10

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên

Xe bán tải

01 xe

Phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

 

 

11

Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công

Xe ô tô bán tải

01 xe

Xe phục vụ tuyên truyền cổ động

 

 

12

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố, thị xã

Xe ô tô bán tải

01 xe

Xe phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

 

 

V

Cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác

Xe ô tô bán tải

01 xe

Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp phải thường xuyên chuyên chở vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động mang tính chất lưu động; hoạt động tuyên truyền cổ động lưu động, phòng chống dịch bệnh chuyên chở vác xin, kiểm định hiệu chuẩn lưu động …

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

MỨC GIÁ MUA XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Loại xe

Giá mua tối đa/xe
(triệu đồng)

Ghi chú

1

Xe ô tô tải 1,5 tấn

400

Giá mua xe ô tô này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

2

Xe ô tô tải 2,5 tấn

500

3

Xe ô tô tải 3,5 tấn

600

4

Xe ô tô bán tải

800

5

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1,000

6

Xe ô tô 29 chỗ ngồi

1,200

7

Xe ô tô 29 chỗ ngồi (Trang bị cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh)

1,700

5

Xe ô tô 47 chỗ ngồi

2,600

4

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt, xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật

Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi