Quyết định 1537/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo vệ môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 284/TTr-STNMT ngày 01/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm: 06 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 04 quy trình nội bộ cấp huyện, 01 quy trình nội bộ cấp xã) thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
(Chi tiết có các Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các quy trình nội bộ cấp huyện, cấp xã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử, triển khai thực hiện.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính được phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành, trừ thủ tục hành chính Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Lê Ngọc Quảng;
- Trung tâm QTI Quảng Nam;
- Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTN, NCKS (Tân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 102/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

 

Thủ tục: Cấp giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010727

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Đối với trường hợp cấp giấy phép môi trường có thời gian giải quyết là 27 ngày làm việc

27 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức Hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

16,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Tờ trình và Dự thảo Giấy phép môi trường)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình và ký nháy Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

27 ngày làm việc

II

Đối với trường hợp cấp giấy phép môi trường

(thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

12 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

5,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức tổ theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục BVMT.

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo phòng ký phiếu trình, Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Sở ký Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở.

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

12 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 105/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp đổi giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010728

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

07 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

02 ngày làm việc

 

- Công chức xem xét hồ sơ trường hợp không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp đạt yêu cầu: Công chức tham mưu hồ sơ trình cấp đổi giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở cấp đổi giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục BVMT.

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo phòng ký phiếu trình, Lãnh đạo Chi cục BVMT ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Công chức trình hồ sơ qua lãnh đạo Sở ký Giấy phép, nếu hồ sơ đạt yêu cầu và trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 106/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010729

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

12 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

5,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức tổ theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở, UBND tỉnh cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình Trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục BVMT.

02 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo phòng ký phiếu trình, Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Công chức trình hồ sơ qua lãnh đạo Sở ký Giấy phép.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

12 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 107/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010730

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp 27 ngày làm việc

27 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên  và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức Hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

16,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

27 ngày làm việc

II

Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp 17 ngày làm việc

17 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên  và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

9,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức tổ theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

17 ngày làm việc

III

Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp 12 ngày làm việc

(thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

12 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên  và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

5,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định Tổ thẩm định cấp lại giấy phép môi trường, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức tổ theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp/Kiểm soát ô nhiễm

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

12 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 108/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Mã TTHC: 1.004249

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Thẩm định báo cáo ĐTM/Thẩm định lại báo cáo ĐTM

1. Thẩm định báo cáo ĐTM

30 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT.

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Trưởng phòng phòng Tổng hợp.

 

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức hội đồng thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

16,5 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định thành lập hội đồng, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức hội đồng theo giấy mời và làm biên bản.

 

Bước 5

Dự thảo Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

04 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành biên bản và dự thảo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ

 

Bước 6

Ký thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình Trưởng phòng phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

05 ngày làm việc

 

Trình lãnh đạo phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký.

 

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

2. Phê duyệt báo cáo ĐTM

17 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng

 

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

 

Lãnh đạo phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

8,5 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ, soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định thẩm định hồ sơ

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt)

Trưởng phòng phòng Tổng hợp

01 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Quyết định nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 7

Đóng dấu Quyết định và đóng dấu giáp lai báo cáo ĐTM

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

47 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 109/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); Mã TTHC: 1.004240

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1. Quy trình thẩm định phương án

30 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc

 

Trưởng phòng Tổng hợp

 

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức hội đồng thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

16 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định thành lập hội đồng, giấy mời trình Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký. Tổ chức hội đồng theo giấy mời và làm biên bản.

 

Bước 5

Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 ngày làm việc

 

Công chức hoàn thành biên bản và dự thảo thông báo kết quả thẩm định

 

Bước 6

Ký Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở Ký.

05 ngày làm việc

 

Trình lãnh đạo phòng Tổng hợp, Lãnh đạo Chi cục BVMT, lãnh đạo Sở ký

 

Bước 7

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

2. Quy trình phê duyệt

12 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

Lãnh đạo Chi cục BVMT điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả

Cá nhân được phân công xem xét hồ sơ

05 ngày làm việc

 

Công chức thẩm định hồ sơ, soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định thẩm định hồ sơ

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt)

Trưởng phòng Tổng hợp

04 giờ làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT thống nhất ký nháy vào Tờ trình nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở thống nhất ký Quyết định nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt

 

Bước 7

Đóng dấu Quyết định và đóng dấu giáp lai báo cáo ĐTM

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Sở

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư Sở đóng dấu và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

42 ngày làm việc

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 47/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện

Thủ tục: Cấp giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010723

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Đối với trường hợp cấp giấy phép môi trường có thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận tiếp nhận một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức Hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

16,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã/thành phố cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

05 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình và ký nháy Dự thảo Giấy phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Giấy phép phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

II

Đối với trường hợp cấp giấy phép môi trường

(thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

15 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời, nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận tiếp nhận một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

5,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã/thành phố cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng ký nháy.

03 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo phòng ký phiếu trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 48/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện

Thủ tục: Cấp đổi giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010724

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

10 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận tiếp nhận một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

02 ngày làm việc

 

- Công chức xem xét hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung

- Trường hợp đạt yêu cầu: Công chức tham mưu hồ sơ trình cấp đổi giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng TN&MT, UBND huyện/thị xã/thành phố đổi giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng ký nháy.

02 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo phòng ký phiếu trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép, nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 49/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện

Thủ tục: Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010725

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

15 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận Một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

5,5 ngày làm việc

 

- Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã/thành phố cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình trưởng phòng Phòng ký nháy.

03 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo phòng ký phiếu trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Giấy phép nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 50/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện

Thủ tục: Cấp lại giấy phép môi trường; Mã TTHC: 1.010726

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp 30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận Một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức Hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

16,5 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã/thành phố cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

05 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình và ký nháy Dự thảo Giấy phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Giấy phép phép môi trường, nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

II

Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp 20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận Một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

9,5 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã/thành phố cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình và ký nháy Dự thảo Giấy phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Giấy phép phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

II

Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp 15 ngày làm việc

(thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

15 ngày làm việc

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

01 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố điều phối, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng thực hiện công việc.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

Trưởng phòng điều phối, chuyển hồ sơ đến cá nhân thực hiện công việc.

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

01 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy, đủ yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận Một cửa đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận

Bước 4

Tổ chức tổ thẩm định

Công chức được phân công xem xét hồ sơ.

5,5 ngày làm việc

 

Công chức tham mưu Quyết định hội đồng thẩm định cấp phép môi trường hoặc Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường hoặc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giấy mời trình Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố ký. Tổ chức hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra theo giấy mời và làm biên bản.

- Tổng hợp kết quả thẩm định hoặc kiểm tra:

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Thông báo hoàn thiện/thông báo hoàn trả hồ sơ; nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Tham mưu hồ sơ trình cấp giấy phép môi trường. Công chức trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã/thành phố cấp giấy phép và thực hiện tiếp bước 5.

 

Bước 5

Duyệt thẩm định hồ sơ (Dự thảo Tờ trình và Giấy phép môi trường)

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Công chức trình lãnh đạo Phòng thống nhất ký vào phiếu trình và ký nháy Dự thảo Giấy phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố

03 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND huyện/thị xã/thành phố thống nhất ký Giấy phép phép môi trường nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trả lại chuyên viên yêu cầu chỉnh sửa nếu hồ sơ chưa đạt.

 

Bước 7

Đóng dấu Giấy phép

Công chức phân công thẩm định và Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện/thị xã/thành phố

04 giờ làm việc

 

Công chức phối hợp với văn thư đóng dấu và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố.

 

Bước 8

Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện/thị xã/thành phố để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

PHỤ LỤC III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

 

Quy trình nội bộ số: 03/Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp xã

Thủ tục: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường; Mã TTHC: 1.010736

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận, điều phối hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận Một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển về bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Chủ tịch UBND cấp xã

Chủ tịch UBND cấp xã điều phối, chuyển hồ sơ đến công chức được phân công xem xét hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

02 ngày làm việc

 

Công chức kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoặc hủy hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do, hướng dẫn 01 lần để công dân tổ chức nộp lại: theo mẫu 02 hoặc 03, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Hồ sơ chưa đảm bảo, có thể hủy ở bước này

Bước 3

Nhận hồ sơ gốc

Bộ phận Một cửa cấp xã

04 giờ làm việc

 

Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ gốc Bộ phận Một cửa cấp xã đầy đủ hồ sơ theo file đính kèm.

In Phiếu biên nhận biên nhận

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

07 ngày làm việc

 

Công chức xem xét thẩm định hồ sơ và soạn văn bản trả lời tham vấn ý kiến

 

Bước 5

Ký văn bản tham vấn ý kiến

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 ngày làm việc

 

Công chức được phân công xem xét hồ sơ trình hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp xã xem xét văn bản soạn thảo.

 

Bước 6

Trả kết quả

Công chức được phân công xem xét hồ sơ

04 giờ làm việc

 

Công chức chuyển trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp xã để trả cho tổ chức, cá nhân có liên quan

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1537/QĐ-UBND

Quyết định 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1537/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:07/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi