Quyết định 1512/QĐ-UBND Bắc Ninh 2022 Danh mục TTHC thuộc quản lý của Sở NNPTNT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1512/QĐ-UBND

Quyết định 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1512/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:08/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

___________

Số: 1512/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính /nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm:

- 04 nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông cùng cấp với 09 thủ tục hành chính.

- 03 thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp chính quyền.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo danh mục tại Quyết định này đảm bảo đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian thực hiện trên nguyên tắc tổ chức, cá nhân chỉ liên hệ với một đầu mối trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh,

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

PHỤ LỤC

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÙNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

__________________

Stt

Tên TTHC

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Nơi tiếp nhận và Trả kết quả

A

CẤP TỈNH

1

Nhóm TTHC hỗ trợ về nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính

Trung tâm HCC tỉnh

1,1

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

1,2

 Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và sản phẩm OCOP đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

2

Nhóm TTHC hỗ trợ phát triển về chăn nuôi ngoài khu dân cư

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính

Trung tâm HCC tỉnh

2,1

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư

2,2

Hỗ trợ sản xuất an toàn đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

2,3

Hỗ trợ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

3

Nhóm TTHC hỗ trợ công trình nuôi cá "sông trong ao"

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính

Trung tâm HCC tỉnh

3,1

Hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao” cho doanh nghiệp và tổ chức khác

3,2

Hỗ trợ sản xuất an toàn đối với doanh nghiệp và tổ chức khác

B

CẤP HUYỆN

1

Nhóm TTHC hỗ trợ về nhãn hiệu phẩm nông nghiệp

UBND cấp huyện

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế

Trung tâm HCC cấp huyện

1,1

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với các nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

1,2

Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và sản phẩm OCOP đối với các nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã

Tổng số: 04 nhóm TTHC liên thông với 09 TTHC

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN

Stt

Tên TTHC/Nhóm TTHC

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

1

Công nhận làng nghề

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan có liên quan (các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn)

Trung tâm HCC tỉnh

2

Công nhận nghề truyền thống

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan có liên quan (các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn)

Trung tâm HCC tỉnh

3

Công nhận làng nghề truyền thống

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan có liên quan (các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn)

Trung tâm HCC tỉnh

Tổng số 03 TTHC

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi