Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 15/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ các Thông tư: số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Liên Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2638/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 03/4/2016, Tờ trình bổ sung số 2843/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 08/4/2016; Báo cáo thẩm định số 617/STP-VBPQ ngày 07/4/2016 của Sở Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:
1. Sửa đổi Điều 4 như sau:
“Điều 4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố gồm: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:
a) Sửa đổi đoạn đầu (trước khoản 1 Điều 39) như sau:
“Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện là cơ quan thường trực, đầu mối chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện có trách nhiệm sau:”
b) Sửa đổi khoản 6 như sau:
“6. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy chế bốc thăm tái định cư, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện quy chế bốc thăm tái định cư.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- VP UBND TP: PCVP, TH, Phòng chuyên viên;
- Trung tâm tin học công báo;
- Lưu: VT, TN. (130b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 15/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 20/04/2016 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực