Quyết định 1480/QĐ-UBND HCM 2019 tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1480/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành:18/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 1480/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

--------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020";

Căn cứ Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 971/TTr-SNV ngày 19 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Ban Thường trực
UBMTTQVN TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Lưu:VT, (KSTT/ThL).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng một đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính.

1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước về công tác cải cách hành chính để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

1.3. Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp triển khai thực hiện tại các đơn vị có các giải pháp, đã đạt kết quả cao trong năm 2018.

1.4. Kịp thời nắm bắt được tình hình những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác cải cách hành chính, để có biện pháp phối hợp, tháo gỡ những kiến nghị của đơn vị để điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn.

1.5. Rà soát báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính và đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, quận - huyện trên phần mềm, giới thiệu cập nhật những nội dung cần thực hiện.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tăng cường năng lực của đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải gắn với việc bố trí công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị.

2.2 Chú trọng cập nhật nội dung mới, bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính.

II. ĐI TƯỢNG

1. Sở, ban, ngành

- Thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố;

- Chánh/phó chánh văn phòng của các sở, ban, ngành;

- Công chức được phân công phụ trách trực tiếp công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính định kỳ của các sở, ban, ngành.

2. Ủy ban nhân dân quận - huyện

- Trưởng/phó trưởng phòng phòng nội vụ 24 quận - huyện;

- Chuyên viên phòng nội vụ được phân công phụ trách trực tiếp công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính định kỳ của quận - huyện.

III. NỘI DUNG

1. Hội thảo “Kinh nghiệm nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến”

- Chủ trì: Giám đốc Sở Nội vụ

- Thời gian: 01 buổi, trong tháng 4 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

- Báo cáo viên: lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

- Thành phần tham gia:

+ Thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận - huyện, trưởng/phó trưởng phòng phòng nội vụ, chuyên viên phòng nội vụ được phân công phụ trách trực tiếp công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính định kỳ của quận - huyện;

+ Mời đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng tham dự.

- Kinh phí: chi từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính của các quận - huyện; nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố năm 2019.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức và thông báo thời gian cụ thể đến các thành phần tham gia.

2. Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính

- Chủ trì: lãnh đạo Sở Nội vụ

- Thời gian: 02 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019.

- Thành phần tham gia:

+ Số lượng: 130 người

+ Thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố tại các sở - ngành có liên quan;

+ Trưng, phó trưởng phòng phòng nội vụ, chuyên viên phòng nội vụ được phân công phụ trách trực tiếp công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính định kỳ của quận - huyện;

+ Chánh văn phòng hoặc phó chánh văn phòng, công chức được phân công phụ trách trực tiếp công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính định kỳ của các sở, ban, ngành đang tham gia Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính thành phố;

+ Mời đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng tham dự;

+ Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng một số sở - ngành thành phố có liên quan trong 06 lĩnh vực của cải cách hành chính (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính) và đại diện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố để trả lời giải đáp các kiến nghị, vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị.

- Nội dung:

+ Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thường trực Thành ủy, và trao đi quá trình thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019;

+ Triển khai nội dung thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí bị đim thấp trong chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2018;

+ Trao đổi, giải đáp các vướng mc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019;

+ Triển khai Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh;

+ Hướng dẫn cách nhập số liệu, thông tin trên Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính về kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ;

+ Thảo luận góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án đánh giá chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện;

+ Trao đổi các chuyên đề giới thiệu các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí: chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố năm 2019.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

3. Hội nghị triển khai Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, y ban nhân dân quận - huyện năm 2019

- Chủ trì: lãnh đạo Sở Nội vụ

- Thời gian: 01 buổi, trong quý III năm 2019

- Thành phần tham gia:

+ Thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố;

+ Đại diện Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các sở, ban, ngành, chuyên viên được phân công phụ trách trực tiếp công tác cải cách hành chính;

+ Mời đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng tham dự.

- Kinh phí: chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố năm 2019.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

4. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính tại các tỉnh, thành phố có chỉ số cải cách hành chính năm 2018 cao hơn thành phố, có các mô hình, giải pháp hay, hiệu quả đang áp dụng

- Trưởng đoàn: lãnh đạo Sở Nội vụ

- Thời gian: trong quý II và quý III năm 2019

- Thành phần tham gia: không quá 16 người/đoàn

+ Thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố;

+ Đại diện các quận - huyện, các sở, ban, ngành, chuyên viên được phân công phụ trách trực tiếp công tác cải cách hành chính;

+ Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng tham dự.

- Kinh phí: chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố năm 2019.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ triển khai đến các đơn vị, phê duyệt danh sách tham gia đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thời gian và địa điểm.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện

Cử công chức tham dự đầy đủ các buổi hội thảo, hội nghị của Kế hoạch này; đảm bảo đúng thành phần, thời gian theo giấy mời.

2. Sở Nội vụ

Chuẩn bị nội dung, tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo việc sử dụng kinh từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố theo đúng quy định; báo cáo Ủy ban nhân thành phố kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi