Quyết định 1454/QĐ-UBND thủ tục hành chính giáo dục tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1454/QĐ-UBND

Quyết định 1454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1454/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:04/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

_________

Số: 1454/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; số 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng; số 1632/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Cực KSTTHC);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt

 

 

 
 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (77 thủ tục)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (29 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thực thực hiện

Dịch vụ công trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục.

20 ngày làm việc

-  Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-    Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

20 ngày làm việc

-  Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

-     UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

3

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập).

20 ngày làm việc.

-  Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông.

25 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

5

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông).

20 ngày làm việc.

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 15 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

6

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục.

25 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

7

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

25 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

8

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

UBND tỉnh: 20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

9

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

UBND tỉnh: 20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ

2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

10

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

25 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

11

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

UBND tỉnh: 20 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt. tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

12

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc

-  Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

13

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc

-  Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

14

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc

-  Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.

-     UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

15

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Không quy định

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

16

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

30 ngày làm việc

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc.

- UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và ĐT hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

17

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

15 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 05 ngày làm việc.

-     UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

18

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

15 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 05 ngày làm việc.

-     UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

19

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

20

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

15 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 05 ngày làm việc.

-     UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

21

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

22

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

120 ngày kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở. trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

23

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

120 ngày kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường tiểu học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

24

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

120 ngày kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

25

Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thời điểm báo cáo số liệu thống kê hằng năm được quy định như sau:

-  Đối với xã: Ngày 30 tháng 9:

- Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10;

- Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10.

Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

26

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

-   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục;

-  Cơ sở giáo dục: 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ;

-  Sở giáo dục và đào: 05 ngày làm việc xem xét trình UBND tỉnh;

-  UBND tỉnh: 03 ngày làm việc xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt.

-  Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường hoặc gửi qua đường bưu điện.

-  Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng

-  Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 3

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

27

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

-   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục;

- Cơ sở giáo dục: 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ;

- Sở giáo dục và đào: 05 ngày làm việc xem xét trình UBND tỉnh;

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt.

-  Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường hoặc gửi qua đường bưu điện.

-  Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng

-  Số 36 Trần Phú, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 3

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

28

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non. cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 40 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

29

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

-  Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc.

-  UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

 

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (48 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thực thực hiện

Dịch vụ công trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (40 thủ tục)

1

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

120 ngày kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

2

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

120 ngày kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường tiểu học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT

3

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

120 ngày kể từ ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT

4

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

5

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

6

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

7

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

8

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

9

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

10

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

12

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

13

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

14

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

15

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP:

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

16

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

17

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP .

18

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

Không quy định

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

19

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

20

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

21

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

22

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

23

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

24

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT

25

Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo. bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

26

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

27

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

28

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

29

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

30

Phê duyệt liên kết giáo dục

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

31

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

32

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì thời gian giải quyết tối thiểu là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt việc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp)

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

33

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

- Chuyển trường đi tỉnh, thành phố khác: 02 ngày làm việc.

- Chuyển trường từ tỉnh, thành phố khác đến Lâm Đồng: 03 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 3

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT”.

34

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

35

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 3

Không

Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

36

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 3

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

37

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (Thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo)

Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm:

-   Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11;

-   Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Cha mẹ (hoặc người giám hộ) trực tiếp đến cơ sở giáo dục để nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 4

Không

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ GDĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH.

38

Cấp học bổng và hỗ tr kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí được thực hiện 2 lần trong năm:

-    Lần 1: chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11;

-    Lần 2: chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nộp trực tiếp

Mức độ 2

Không

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013.

39

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

-   Học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

-   Học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp

Mức độ 2

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

40

Xét, cấp học bổng chính sách

Học bổng chính sách được cấp hàng tháng đối với người học nhận học bổng thông qua thẻ ATM, người học nhận học bổng thông qua cơ sở giáo dục hoặc được cấp hai lần trong năm, mỗi lần cấp 6 tháng,

- Lần thứ nhất cấp vào tháng 10,

- Lần thứ hai cấp vào tháng 3 đối với người học nhận học bổng được trả bằng tiền mặt, học bổng được chi trả thông qua gia đình người học.

Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận được học bổng chính sách theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ cấp học bổng tiếp theo.

Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 9) hoặc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội (Tầng 7) - Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt

Trực tiếp

Mức độ 2

Không

Quyết           định      số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH BTC ngày 28/4/2008 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo-Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội-Bộ Tài Chính;

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05/5/2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo-Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội-Bộ Tài Chính.

II

LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ (03 thủ tục)

41

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 4

Không

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trật tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

42

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

-   Trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

-  Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 3

Lệ phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tự pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.

Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

43

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt. tỉnh Lâm Đồng

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 4

Không

- Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

III

LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH (04 thủ tục)

44

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT được thí sinh hoàn thiện và nộp tại nơi đăng ký dự thi theo quy định và thời hạn xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Trực tiếp

Mức độ 3

Không

- Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT.

45

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Trực tiếp

Mức độ 3

Không

-  Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT;

-  Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT.

46

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Không quy định

Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 4

Không

-  Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT;

-  Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT.

47

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT

Thí sinh có thể thực hiện theo phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi

Trực tiếp

Mức độ 3

Không

-  Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

-   Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT.

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC (01 thủ tục)

48

Xét tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú

Theo đợt, trước khi khai giảng năm học

- Sở giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT);

-   Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp THCS sau khi kế hoạch tuyển sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nộp hồ sơ trực tiếp

Mức độ 4

Không

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

          
 
 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (39 thủ tục)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (22 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Dịch vụ công trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

35 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

25 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

3

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

25 ngày làm việc, k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Chủ tịch UBND cấp huyện;

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

25 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ-

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

9

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

10

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

40 ngày làm việc. Trong đó:

-  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và UBND cấp xã;

-  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT.

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

25 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP

20

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã

15 ngày làm việc, trong đó:

-   Hội Khuyến học cấp huyện: 10 ngày;

UBND cấp huyện: 05 ngày.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT

21

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục.

- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách: Trong thời hạn 5 ngày làm việc;

-    Phòng giáo dục và đào tạo: Trong thời hạn 5 ngày làm việc;

- UBND cấp huyện: Trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Cơ sở giáo dục

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm

Cơ sở giáo dục mầm non

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ.

         
 

 

II . THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN (17 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thực thực hiện

Dịch vụ công trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

23

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

24

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

25

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

26

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT.

27

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

28

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

29

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ

2

Không

-Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ

2

Không

Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg.

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ

2

Không

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT

33

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ

2

Không

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

34

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm:

- Lần 1: chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11;

- Lần 2: chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5.

- Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp huyện quản lý;

- Phòng lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập trong phạm vi cả nước.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

Mức độ 2

Không

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

35

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (thẩm quyền cấp huyện)

Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm:

- Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11;

- Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Cha mẹ (hoặc người giám hộ) trực tiếp đến cơ sở giáo dục đổ nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp

Mức độ 2

Không

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ GDĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH.

36

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

-  Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

-  Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

Mức độ 2

Không

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

37

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

5 ngày làm việc, trong đó:

- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn;

- 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh;

- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

Tại trường đi và trường đến

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-   Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

-   Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT.

38

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

39

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì được thực hiện ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đên;

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tự pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT

 
 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thực thực hiện

Dịch vụ công trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

-   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

-   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét, ra quyết định.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

-  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

-  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị địnhsố 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

4

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

5

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Mức độ 2

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP.

 

 

Ghi chú: Các Quyết định công bố TTHC của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết định số 90/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 4863/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi. bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 1160/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 1161/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi