Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Hà Nội về tài sản có giá trị vào mục đích kinh doanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 14/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 736/TTr-STC ngày 12 tháng 02 năm 2020 và Công văn số 3482/STC-QLCS ngày 04 tháng 6 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quyết định này quy định về tài sản có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê (không bao gồm tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

2. Đối tượng áp dụng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: UBND Thành phố, các Sở ngành thuộc Thành phố, Tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố (sau đây gọi là Đoàn thể), UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 06/01/2020 của Thành ủy Hà Nội.

Điều 2. Quy định về tài sản có giá trị lớn

Tài sản có giá trị lớn tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH TP HN;
- Văn phòng HĐND TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng C.M;
- Lưu: VT, KTHạnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về tài sản có giá trị sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:14/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:29/06/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực