Quyết định 1368/QĐ-UBND Hà Nội quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 1368/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Tờ trình số 2012/TTr-STNMT-VP ngày 17/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chírh lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: 08 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 04 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông giữa các cấp; bãi bỏ 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
(chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Các quy trình nội bộ ký hiệu: QT-02, QT-03, QT-04, QT-05, QT-07, QT- 08, QT-09 mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 6136/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PVP L.T.Lực, các phòng: TKBT, KSTTHC, ĐT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Lưu: VT, STNMT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
 

 

Nguyễn Đức Chung

 

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ; QUY TRÌNH LIÊN THÔNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

_____________

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên quy trình nội bộ

Ký hiệu

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

QT-43

2

Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

QT-44

3

Thủ tục: Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

QT-45

4

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

QT-46

5

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

QT-47

6

Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

QT-48

7

Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

QT-49

8

Thủ tục: Đặng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

QT-50

B. QUY TRÌNH NỘI B GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên quy trình nội bộ

Ký hiệu

1. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

1

Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ.

QT-H-01

2. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

2

Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

QT-H-02

3

Thủ tục: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

QT-H-03

4

Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền.

QT-H-04

C. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên quy trình nội bộ

Ký hiệu

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực niện đánh giá tác động môi trường.

QT-X-01

2

Thủ tục: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

QT-X-02

D. QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIỮA CẤP XÃ VÀ CẤP HUYỆN; CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ CẤP SỞ

STT

Tên quy trình nội bộ

Ký hiệu

I. Liên thông cấp Xã và cấp Huyện

1

Thủ tục: Đăng ký khai thác nước dưới đất. (lĩnh vực tài nguyên nước)

QT-LT-01

II. Liên thông cấp Xã, cấp Huyện và cấp Sở

2

Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh, (lĩnh vực tài nguyên nước)

QT-LT-02

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

_______________

 

STT

Tên quy trình nội bộ

Ghi chú

Ký hiệu

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục: Thẩm định, thẩm định lại và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-02

2

Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-03

3

Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-04

4

Thủ tục: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-05

5

Thủ tục: Cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-07

6

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải rạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án/phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-08

7

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án/phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

QT-09

Phụ lục III

NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ; QUY TRÌNH LIÊN THÔNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

______________

I. Cấp Thành phố                               

1. Quy trình Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (QT-43)

1

Mục đích

 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của Luật Bảo vệ môi trường

2

Phạm vi

 

Các dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ các dự án xử lý chất thải nguy hại) có công trình xử lý chất thải (là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn) đã được UBND Thành phố Hà Nội hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và các phòng có liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua DVCTT

 

Một (01) văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Bản chính

Bản scan

 

Một (01) bản sao Quyết định phê duyệt kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Bản sao

Bản scan

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

* Lưu ý: Không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ, khắc phục các yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi kiểm tra thực tế

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường

3.6

Lệ phí

 

Không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc:

Thứ tự

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bộ phận Một cửa Sở tiếp nhận và trình lãnh đạo Sở

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0.5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo Sở phân hồ sơ về Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phân hồ sơ về Lãnh đạo phòng chuyên môn

Lãnh đạo Chi cục BVMT

0.25 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân hồ sơ cho chuyên viên thụ lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0.25 ngày

 

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ:

+ Xem xét, thông báo chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ;

+ Thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra; thông báo kết quả kiểm tra; dự thảo văn bản trình LĐ phòng và LĐ Chi cục;...

+ Hoàn thiện hồ sơ chuyển sang bộ phận Một cửa Sở

Chuyên viên thụ lý

10 ngày (không bao gồm thời gian chủ dự án chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu)

- Hồ sơ

Bước 6

BP Một cửa hoàn thiện hồ sơ, trình LĐ Sở và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

0.5 ngày

- Hồ sơ

4

Biểu mẫu

 

Biểu mẫu theo quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 

 

2. Quy trình Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh) (QT-44)

1

Mục đích

Xác định trình tự thủ tục tiến hành tổ chức Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, (gọi là tổ chức tham vấn) đối với các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi

Áp dụng trong việc tổ chức Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trên địa bàn thành phố theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 được sửa đổi tại điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

 

3

Nội dung quy trình

 

3.1

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP),

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT),

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND;

- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

01 Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;

X

 

 

01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

Thời hạn kiểm tra, xác nhận tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Ghi chú: Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 15 ngày còn 07 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT)

3.6

Phí, Lệ phí:

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

-0,5 ngày

-0,5 ngày

- Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

-0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện

- Văn thư phòng

3

- Thẩm định hồ sơ: kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ

1) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: ra thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết nên rõ lý do trình Lãnh đạo Sở TN&MT

2) Trường hợp đủ điều kiện thụ lý:

+ Xem xét, tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường.

+ Yêu cầu Chủ dự án phối hợp tổ chức cuộc họp với những người đại diện cho UB mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ dân phố

+ Tham mưu văn bản trả lời ý kiến tham vấn trình Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký duyệt hoặc không cần có văn bản trả lời trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

- Chuyên viên thụ lý

- Lãnh đạo

- 3,5 ngày

- Biên bản họp theo

mẫu quy định tại mẫu số 03 Phụ lục VI mục I ban hành kèm theo Nghị                     định             số

40/2019/NĐ-CP

- Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

3

- Ký nháy văn bản trả lời tham vấn trình Lãnh đạo Sở

 

 

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- 01 ngày

Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị              định             số

40/2019/NĐ-CP

 

Ký ban hành văn bản trả lời tham vấn

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

 

Nhận kết quả

Văn thư Sở

0,5 ngày

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

4

Biểu mẫu

 

- Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Báo cáo ĐTM của dự án thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Biên bản họp theo mẫu quy định tại mẫu số 03 Phụ lục VI mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

3. Quy trình Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (QT-45)

1

Mục đích:

Quy trình này quy định nội dung, trình tự thực hiện việc Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi:

- Áp dụng trong việc Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT).

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Thành phần hồ sơ đề nghị Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt bao gồm :

 

 

 

- Văn bản đề nghị thay đổi của Chủ dự án thực hiện theo mẫu số 07 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

X

 

 

- 03 Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo mẫu số 08 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc.

- Thời hạn thẩm định: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lưu ý: Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3.6

Phí, Lệ phí:

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

3.7.1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thụ lý: 10 ngày

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- Đủ số lượng, thành phần hồ sơ theo mục 3.2 và đúng theo biểu mẫu quy định tại mẫu số 07, 08 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi

cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiếm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Văn bản xin ý kiến chuyên gia có chuyên môn để trình Lãnh đạo.

- Cán bộ thụ lý

- 01 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định tại Mẫu số 07, 08 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Văn bản xin ý kiến chuyên gia có chuyên môn theo Mẫu số 02b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT.

4

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký nháy dự thảo văn bản xin ý kiến chuyên gia, Lãnh đạo Sở ký văn bản xin ý kiến chuyên gia.

- Trưởng phòng;  Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Sở

- 0,5 ngày

 

5

- Gửi báo cáo cho các chuyên gia được lấy ý kiến đọc nhận xét;

- Văn bản thông báo kết quả ý kiến thẩm định (kèm phụ lục tổng hợp ý kiến chuyên gia gửi Chủ dự án)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 1,5 ngày

Văn bản thông báo kết quả ý kiến thẩm định

6

- Kiểm tra hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: lập báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt điều chỉnh, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục à Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định + Trường hợp không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ và nêu rõ lý do

- Cán bộ thụ lý,

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- Văn thư Chi cục, văn thư Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 01 ngày

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt theo mẫu số 02c Phụ lục I Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

+ Văn bản trả hồ sơ

7

- UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quyết định điều chỉnh

- UBND TP Hà Nội

- 03 ngày (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 02c Phụ lục I Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

8

- Nhận kết quả và trả kết quả

Một cửa Sở

- 0,5 ngày

3.7.2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thụ lý (Thông báo bổ sung hồ sơ -BSHS):

Trình tự

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Yêu cầu kiểm soát/thời gian

Biểu mẫu hồ sơ

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) à trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- Đủ số lượng, thành phần hồ sơ theo mục 3.2 và đúng theo biểu mẫu quy định tại mẫu số 07, 08 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Kiểm tra tính pháp lý đầy đủ của hồ sơ (trường hợp chưa hợp lệ) à dự thảo Thông báo BSHS/công văn trả hồ sơ trình Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục ký.

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

Thông báo bổ sung hồ sơ

4

- Một cửa Sở nhận bổ sung hồ sơ của Chủ dự án/đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM nộp và ký xác nhận vào nhật ký hồ sơ à chuyển giao VT Chi cục à CB thụ lý.

- Ký xác nhận thời gian nộp hồ sơ chỉnh sửa vào nhật ký hồ sơ.

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung hồ sơ)

- Một cửa Sở

- Chủ dự án/đơn vị tư vấn

- 0,5 ngày

Kèm văn bản giải trình nội dung bổ sung, chỉnh sửa của Chủ dự án

5

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Văn bản xin ý kiến chuyên gia có chuyên môn để trình Lãnh đạo để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 0,5 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định tại Mẫu số 07, 08 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

- Văn bản xin ý kiến chuyên gia có chuyên môn theo Mẫu số 02b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT.

6

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký nháy dự thảo văn bản xin ý kiến chuyên gia; Lãnh đạo Sở ký văn bản xin ý kiến

- Trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo sở

- 0,5 ngày

 

7

- Gửi báo cáo cho các chuyên gia được lấy ý kiến đọc nhận xét;

- Văn bản thông báo kết quả ý kiến thẩm định (kèm phụ lục tổng hợp ý kiến chuyên gia gửi Chủ dự án)

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

 

8

- Kiểm tra hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt điều chỉnh, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục Một cửa Sở.

Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định + Trường hợp không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ và nêu rõ lý do

- Cán bộ thụ lý,

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- Văn thư Chi cục, Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 01 ngày

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt theo mẫu số 02c Phụ lục I Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

+ Văn bản trả hồ sơ

9

- UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quyết định điều chỉnh

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

- UBND TP Hà Nội

- 03 ngày

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 02c Phụ lục I Thông tư

25/2019/TT-BTNMT

10

- Nhận kết quả và trả kết quả

Một cửa Sở

- 0,5 ngày

 

Tổng cộng

 

10 ngày

 

4

Biểu mẫu

 

1. Văn bản đề nghị thay đổi của Chủ dự án thực hiện theo mẫu số 07 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

2. Báo cáo nội dung thay đổi theo mẫu số 08 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

3. Văn bản gửi xin ý kiến chuyên gia có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mẫu số 02b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT.

4. Quyết định phê duyệt theo mẫu số 02c Phụ lục I Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

       
 

4. Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) (QT-46)

1

Mục đích

Xác định trình tự thủ tục tiến hành tổ chức thẩm định, phê duyệt Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT (sau đây gọi là Phương án) đối với hoạt động khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi:

Áp dụng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) áp dụng đối với các dự án đầu tư triển khai dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (sau đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT);

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND;

- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án (báo cáo riêng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) bao gồm:

 

 

 

- Một (01) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án theo mẫu tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

X

 

 

- 07 (bảy) bản Phương án, cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

X

 

 

- 01 (một) bản sao (có xác nhận của tổ chức, đơn vị) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch BVMT hoặc Bản cam kết BVMT hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT đơn giản hoặc Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

 

X

 

- 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã được phê duyệt (trường hợp phương án bổ sung)

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc.

- (*) Thời hạn thẩm định: tối đa là 18 (mười tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

- (*) Thời hạn phê duyệt: tối đa là 07 (bẩy) ngày làm việc.

Ghi chú: (*) Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 35 ngày còn 25 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC.

Lưu ý: Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3.6

Phí, Lệ phí:

- Phí thẩm định thu theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, cụ thể:

+ Đối với trường hợp thẩm định phương án, phương án bổ sung chỉ thông qua Hội đồng thẩm định không có hoạt động kiểm tra thực tế (Hội đồng thẩm định thông thường): 5.600.000 đồng.

+ Đối với trường hợp thẩm định phương án, phương án bổ sung của Hội đồng thẩm định có hoạt động kiểm tra thực địa trong trường hợp có đề nghị của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định: 8.800.000 đồng.

Mức thu phí trên chưa bao gồm chi phí quan trắc, lấy mẫu và phân tích theo tính chất và yêu cầu của công việc thẩm định. Các chi phí này chủ đầu tư chi trả theo thực tế phát sinh.

- Lệ phí: Không có

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

3.7.1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thụ lý: 25 ngày

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng hồ sơ và thành phần theo mục 3.2, đúng theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 1A và Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số

38/2015/TT-BTNMT.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chỉ cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 02 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số

38/2015/TT-BTNMT

4

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định à Cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục

- Trưởng phòng

- Chi cục trưởng

- Cán bộ thụ lý

- Văn thư Chi cục

- 01 ngày

 

5

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục à trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 01 ngày

- Quyết định thành lập HĐTĐ theo mẫu tại phụ lục số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

6

- Gửi báo cáo cho các thành viên HĐTĐ kèm theo Giấy mời họp

- Tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án (nếu cần thiết)

- Tổ chức họp Hội đồng Thẩm định

- Thông báo kết quả thẩm định kèm Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định gửi Chủ dự án

 • Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục + Lãnh đạo Sở

 • 04 ngày

- 01 ngày

- Biên bản họp HĐTĐ theo mẫu tại phụ lục số 6A ban hành kèm theo Thông    tư      số

38/2015/TT-BTNMT

- Thông báo kết quả thẩm định

7

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

- Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

 

8

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu, lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt báo cáo, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à Cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục.

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- 3,5 ngày

- 01 ngày

- Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

- Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án theo mẫu tại Phụ lục số 9A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

9

- Văn thư Chi cục nhận kết quả từ cán bộ thụ lý chuyển Một cửa Sở trình à Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định

- Chuyển hồ sơ trình một cửa UBND để phê duyệt.

- VT Chi cục và Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

 

10

- UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

- UBND TP Hà Nội

- 07 ngày

Quyết định phê duyệt phương án theo mẫu tại Phụ lục số 9A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

11

- Nhận kết quả từ UBND và trả kết quả

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 

- Thời gian dự phòng

 

- 0,5 ngày

 

3.7.2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thụ lý (Thông báo bổ sung hồ sơ -BSHS):

Trình tự

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Yêu cầu kiểm soát/ thời gian

Biểu mẫu hồ sơ

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) à trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng hồ

sơ và thành phần theo mục 3.2, đúng theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 1A và Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư            số

38/2015/TT-BTNMT.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào sổ theo dõi hồ sơ ĐTM của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Kiểm tra tính pháp lý đầy đủ của hồ sơ (trường hợp chưa hợp lệ) à dự thảo Thông báo BSHS/công văn trả hồ sơ trình Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục ký.

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng

+ Lãnh đạo Chi cục

- 02 ngày

- 0,5 ngày

Thông báo bổ sung hồ sơ

4

- Một cửa Sở nhận bổ sung hồ sơ của Chủ dự án/đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM nộp và ký xác nhận vào nhật ký hồ sơ à chuyển giao VT Chi cục à CB thụ lý.

- Ký xác nhận thời gian nộp hồ sơ chỉnh sửa vào nhật ký hồ sơ.

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung hồ sơ)

- Một cửa Sở

- Chủ dự án/đơn vị tư vấn

- 0,5 ngày

Kèm văn bản giải trình nội dung bổ sung, chỉnh sửa của Chủ dự án

5

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 02 ngày

Hồ sơ lập đúng quy định Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

6

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM Cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục.

- Trưởng phòng

- Chi cục trưởng

- 0,5 ngày

 

7

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục à trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

1 cửa Sở

1 ngày

- Quyết định thành lập HĐTĐ theo mẫu tại phụ lục số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

8

- Gửi báo cáo cho các thành viên HĐTĐ kèm theo Giấy mời họp

- Tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án (nếu cần thiết)

- Tổ chức họp Hội đồng Thẩm định

- Thông báo kết quả thẩm định kèm Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định gửi Chủ dự án

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục + Lãnh đạo Sở

- 03 ngày

- 01 ngày

- Biên bản họp HĐTĐ theo mẫu tại phụ lục số 6A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

- Thông báo kết quả thẩm định

9

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

- Một cửa Sở và VT Chi cục.

Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

- 0,5 ngày

 

10

Kiểm tra hồ sơ Báo cáo đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu, lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt báo cáo, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy Lãnh đạo Chi cục à Cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục.

- Cán bộ thụ lý, văn thư Chi cục

- Trưởng phòng và Chi cục trưởng

- 03 ngày

- 0,5 ngày

 

11

- Văn thư Chi cục nhận kết quả từ phòng chuyên môn chuyển Một cửa Sở trình à Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy dự thảo Quyết định

- VT Chi cục và Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

 

12

- Chuyển hồ sơ trình một cửa UBND để phê duyệt.

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

 

13

- UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo ĐTM (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

- UBND TP Hà Nội

- 07 ngày

Quyết định phê duyệt phương án theo mẫu tại phụ lục số 9A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

14

- Nhận kết quả từ UBND Thành phố và trả kết quả.

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

 

 

Tổng cộng

 

25 ngày

 

4

Biểu mẫu

 

1. Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án theo mẫu tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

2. Phương án, cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

3. Quyết định thành lập HĐTĐ theo mẫu tại phụ lục số 5A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ;

4. Biên bản họp HĐTĐ theo mẫu tại phụ lục số 6A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

5. Quyết định phê duyệt phương án theo mẫu tại phụ lục số 9A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

       
 

5. Quy trình Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường /Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (QT-47).

1

Mục đích:

Quy trình này quy định nội dung, trình tự thực hiện việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ thẩm định, thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi:

- Áp dụng trong việc thẩm định, thẩm định lại và phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 14 Nghị định 18/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT).

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

3.2.1 Trường hợp thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 

Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM (đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) bao gồm:

 

 

 

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

X

 

 

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương

X

 

 

- Bảy (07) bản báo cáo ĐTM của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM. Mẫu cấu trúc và nội dung cụ thể của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

X

 

3.2.2 Trường hợp thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định lại và phê duyệt báo ĐTM (đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019NĐ-CP) cũng bao gồm các nội dung tại mục 3.2.1.

 

 

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- (*) Thời hạn thẩm định: tối đa là 13 (mười ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

- (*) Thời hạn phê duyệt: tối đa là 07 (bẩy) ngày làm việc.

Ghi chú: (*) Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 50 ngày còn 20 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC.

* Lưu ý: Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3.6

Phí, Lệ phí:

 

 

Phí thẩm định thu theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, cụ thể:

Nhóm dự án

Tổng mức đầu tư ≤ 50 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư > 50 và ≤ 100 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư > 100 và  ≤  200 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư > 200 và  ≤ 500 tỷ đồng

 

Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng

Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5

5,2

5,4

6

6,8

Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng

6,0

6,5

6,7

7,5

8,5

Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật

6,7

7,3

7,5

8,5

9,5

Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

7,0

7,5

7,7

8,6

9,8

Nhóm 5: Dự án giao thông

7,2

7,8

8,0

9,0

10

Nhóm 6: Dự án công nghiệp

7,5

8,0

8,4

9,5

11

Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5

5,2

5,4

6

6,8

 

+ Trường hợp dự án không được thông qua phải thẩm định lại: Mức thu phí được xác định bằng 50% mức thu tại biểu mức trên.

+ Mức thu phí trên chưa bao gồm chi phí quan trắc, lấy mẫu và phân tích theo tính chất và yêu cầu công việc thẩm định. Các chi phí này chủ đầu tư chi trả theo thực tế phát sinh.

- Lệ phí: Không có

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

3.7.1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thụ lý: 20 ngày

3.7.1.1 Trường hợp thẩm định thông qua Hội đồng

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng, thành phần hồ sơ theo mục 3.2 và đúng theo biểu mẫu quy định tại mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng thẩm định và ĐTM

- Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiếm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 1,5 ngày

Hồ sơ lập đúng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

4

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chuyển cán bộ thụ lý hồ sơ tiếp tục xử lý chuyển văn thư Chi cục

- Trưởng phòng

- Lãnh đạo Chi cục

- Cán bộ thụ lý hồ sơ

- Văn thư Chi cục

- 0,5 ngày

 

5

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục à trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 01 ngày

- Quyết định thành lập HĐTĐ theo mẫu số 02a Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

6

- Gửi báo cáo cho các thành viên HĐTĐ đọc nhận xét kèm theo Giấy mời họp;

- Đề xuất khảo sát thực tế (nếu cần thiết) trong trường hợp Báo cáo ĐTM của dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất hoặc các dự án có vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án.

- Tổ chức họp Hội đồng Thẩm định ĐTM

(Lưu ý: Trong quá trình thẩm định, nếu phát hiện dự án không phù hợp để tiếp tục tiến hành việc thẩm định thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp chủ dự án vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật;

b) Trình cơ quan thẩm định trả lại chủ dự án hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục + Lãnh đạo Sở

- 2,5 ngày

- Giấy mời họp

- Biên bản họp HĐTĐ mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

7

- Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM kèm Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định gửi Chủ dự án (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ không quá 12 tháng kể từ ngày Chủ dự án nhận được Thông báo kết quả thẩm định)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 1 ngày

- Thông báo kết quả thẩm định theo mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

8

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

9

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu, lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à Cán bộ thụ lý

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- 1,5 ngày

- 0,5 ngày

 

10

- Văn thư Chi cục nhận kết quả từ cán bộ thụ lý chuyển Một cửa Sở trình à Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định

- Chuyển hồ sơ trình một cửa UBND để phê duyệt

- VT Chi cục và Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- Một cửa sở

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

Tờ trình + Dự thảo

Quyết định phê duyệt

11

- UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo ĐTM (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

- UBND TP Hà Nội

- 07 ngày

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 06 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định

40/2019/NĐ-CP

12

- Nhận kết quả từ UBND và trả kết quả

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 

- Thời gian dự phòng

 

- 0,5 ngày

 

3.7.1.2 Trường hợp thẩm định thông qua việc lấy ý kiến

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- Đủ số lượng, thành phần hồ sơ theo mục 3.2 và đúng theo biểu mẫu quy định tại mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

 

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

 

 

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ ĐTM của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được xin ý kiến để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 1,5 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

4

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến à cán bộ thụ lý à văn thư Chi cục

- Trưởng phòng

- Chi cục trưởng

- Cán bộ thụ lý + Văn thư Chi cục

- 0,5 ngày

 

5

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục à trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 01 ngày

 

6

- Trình ký Văn bản lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia

- Gửi báo cáo ĐTM cho các cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến đọc nhận xét (thời gian cho ý kiến tối đa là 07 ngày, thời gian chờ lấy ý kiến không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ)

- Đề xuất khảo sát thực tế (nếu cần thiết) trong trường hợp Báo cáo ĐTM của dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất hoặc các dự án có vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án.

(Lưu ý: Trong quá trình thẩm định, nếu phát hiện dự án không phù hợp để tiếp tục tiến hành việc thẩm định thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp chủ dự án vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật;

b) Trình cơ quan thẩm định trả lại chủ dự án hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật).

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

+ Lãnh đạo Sở

- 2,5 ngày

- Văn bản xin ý kiến theo mẫu số 02b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

25/2019/TT-BTNMT

7

- Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM kèm biên bản thẩm định gửi Chủ dự án (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ không quá 12 tháng kể từ ngày Chủ dự án nhận được Thông báo kết quả thẩm định)

- Cán bộ thụ lý

- 01 ngày

- Biên bản thẩm định theo mẫu số 02d Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

25/2019/TT-BTNMT

- Thông báo kết quả thẩm định theo mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

8

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

9

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu, lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à Cán bộ thụ lý

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- 1,5 ngày

- 0,5 ngày

 

10

- Văn thư Chi cục nhận kết quả từ cán bộ thụ lý chuyển Một cửa Sở trình à Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định

- Chuyển hồ sơ trình một cửa UBND để phê duyệt

- VT Chi cục và Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

Tờ trình + Dự thảo Quyết định phê duyệt

11

- UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo ĐTM

- UBND TP Hà Nội

- 07 ngày (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 06 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

12

- Nhận kết quả từ UBND Thành phố và trả kết quả

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 

- Thời gian dự phòng

 

-0,5 ngày

 

3.7.2.Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thụ lý (Thông báo bổ sung hồ sơ-BSHS):

3.7.2.1 Trường hợp thẩm định thông qua Hội đồng (BSHS)

Trình tự

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu hồ sơ

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) à trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng, thành phần hồ sơ theo mục 3.2 và đúng theo biểu mẫu quy định tại mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

-0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ ĐTM

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ ĐTM của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Kiểm tra tính pháp lý đầy đủ của hồ sơ (trường hợp chưa hợp lệ) à dự thảo Thông báo BSHS/ công văn trả hồ sơ trình Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục ký.

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng

+ Lãnh đạo Chi cục

- 01 ngày

- 0,5 ngày

Thông báo bổ sung hồ sơ

4

- Một cửa Sở nhận bổ sung hồ sơ của Chủ dự án/đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM nộp và ký xác nhận vào nhật ký hồ sơ à chuyển giao VT Chi cục CB thụ lý.

- Ký xác nhận thời gian nộp hồ sơ chỉnh sửa vào nhật ký hồ sơ.

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung hồ sơ)

- Một cửa Sở

- Chủ dự án/đơn vị tư vấn

- 0,5 ngày

Kèm văn bản giải trình nội dung bổ sung, chỉnh sửa của Chủ dự án

5

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 0,5 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

6

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM, cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục

- Trưởng phòng

- Chi cục trưởng

- Cán bộ thụ lý

- Văn thư Chi

cục

- 0,5 ngày

Quyết định thành lập HĐTĐ theo mẫu số 02a Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

7

- Một cửa Sở nhận kết quả từ VT Chi cục à trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 01 ngày

 

8

- Gửi báo cáo cho các thành viên HĐTĐ đọc nhận xét kèm theo Giấy mời họp;

- Đề xuất khảo sát thực tế (nếu cần thiết) trong trường hợp Báo cáo ĐTM của dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất hoặc các dự án có vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án.

- Tổ chức họp Hội đồng Thẩm định ĐTM

(Lưu ý: Trong quá trình thẩm định, nếu phát hiện dự án không phù hợp để tiếp tục tiến hành việc thẩm định thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp chủ dự án vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật;

b) Trình cơ quan thẩm định trả lại chủ dự án hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật)

- Cán bộ thụ lý

- 02 ngày

- Giấy mời họp

- Biên bản họp HĐTĐ mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

9

- Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM kèm Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định gửi Chủ dự án (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ không quá 12 tháng kể từ ngày Chủ dự án nhận được Thông báo kết quả thẩm định)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- Thông báo kết quả thẩm định theo mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

10

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

- Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

11

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu, lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục Cán bộ thụ lý

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- 1,5 ngày

- 0,5 ngày

 

12

- Văn thư Chi cục nhận kết quả từ cán bộ thụ lý chuyển Một cửa Sở trình à Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định

- Chuyển hồ sơ trình một cửa UBND để phê duyệt

- VT Chi cục và Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

-0,5 ngày

Tờ trình + Dự thảo Quyết định phê duyệt

13

- UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo ĐTM (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

- UBND TP Hà Nội

- 07 ngày

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 06 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

14

- Nhận kết quả từ UBND Thành phố và trả kết quả

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

3.7.2.2 Trường hợp thẩm định thông qua việc lấy ý kiến (BSHS)

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) à trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng, thành

phần hồ sơ theo mục 3.2 và đúng theo biểu mẫu quy định tại mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ ĐTM của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Kiểm tra tính pháp lý đầy đủ của hồ sơ (trường hợp chưa hợp lệ) à dự thảo Thông báo BSHS/công văn trả hồ sơ trình Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục ký

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 01 ngày

- 0,5 ngày

Thông báo bổ sung hồ sơ

4

- Một cửa Sở nhận bổ sung hồ sơ của Chủ dự án/đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM nộp và ký xác nhận vào nhật ký hồ sơ à chuyển giao VT Chi cục à CB thụ lý.

- Ký xác nhận thời gian nộp hồ sơ chỉnh sửa vào nhật ký hồ sơ.

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung hồ sơ)

- Một cửa Sở

- Chủ dự án/đơn vị tư vấn

- 0,5 ngày

Kèm văn bản giải trình nội dung bổ sung, chỉnh sửa của Chủ dự án

5

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được xin ý kiến để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 0,5 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

6

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được xin ý kiến à cán bộ thụ lý à văn thư Chi cục

- Trưởng phòng

- Lãnh đạo Chi cục

- Cán bộ thụ lý

- Văn thư Chi cục

- 0,5 ngày

 

7

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục à trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 01 ngày

 

8

- Trình ký Văn bản lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia

- Gửi báo cáo ĐTM cho các cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến đọc nhận xét (thời gian cho ý kiến tối đa là 07 ngày, thời gian chờ lấy ý kiến không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ)

- Đề xuất khảo sát thực tế (nếu cần thiết) trong trường hợp Báo cáo ĐTM của dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất hoặc các dự án có vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án. (Lưu ý: Trong quá trình thẩm định, nếu phát hiện dự án không phù hợp để tiếp tục tiến hành việc thẩm định thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp chủ dự án vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và chuyển cho người có thẩm quyển xử phạt theo quy định của pháp luật;

b) Trình cơ quan thẩm định trả lại chủ dự án hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 02 ngày

- Văn bản xin ý kiến theo mẫu số 02b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

25/2019/TT-BTNMT

9

- Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM kèm Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định gửi Chủ dự án (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ không quá 12 tháng kể từ ngày Chủ dự án nhận được Thông báo kết quả thẩm định)

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- Biên bản thẩm định theo mẫu số 02d Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số

25/2019/TT-BTNMT

- Thông báo kết quả thẩm định theo mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

10

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

- Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 06 Phụ lục V Mục I ban hành kèm theo Nghị định

40/2019/NĐ-CP

11

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu, lập báo cáo kết quả thẩm định à dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, liệt kê danh mục hồ sơ, nhật ký hồ sơ trình Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à Cán bộ thụ lý

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- 1,5 ngày

- 0,5 ngày

 

12

- Văn thư Chi cục nhận kết quả từ cán bộ thụ lý chuyển Một cửa Sở trình à Lãnh đạo Sở ký Tờ trình, ký nháy Dự thảo Quyết định

- Chuyển hồ sơ trình một cửa UBND để phê duyệt

- VT Chi cục và Một cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

Tờ trình + Dự thảo Quyết định phê duyệt

13

- UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo ĐTM

- UBND TP Hà Nội

- 07 ngày (Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa báo cáo)

Quyết định phê duyệt theo mẫu số 06 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

14

- Nhận kết quả từ UBND Thành phố và trả kết quả

- Một cửa Sở

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

 

Tổng cộng

 

20 ngày

 

4

Biểu mẫu

 

1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

2. Cấu trúc và nội dung cụ thể của báo cáo ĐTM theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT.

3. Quyết định thành lập HĐTĐ theo mẫu số 02a Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

4. Văn bản xin ý kiến theo mẫu số 02b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019

5. Biên bản họp HĐTĐ mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Biên bản thẩm định theo mẫu số 02d Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Thông báo kết quả thẩm định theo mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Quyết định phê duyệt theo mẫu số 06 Phụ lục VI Mục I ban hành kèm theo

9. Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

        
 
 

6. Quy trình Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (QT-48)

1

Mục đích

 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của Luật Bảo vệ môi trường

2

Phạm vi

 

Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố Hà Nội.

Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và các phòng có liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bổ thủ tục hành chính mới, được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua DVCTT

 

Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

Bản chính

Bản scan

 

Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

Bản chính

Bản scan

 

Một (01) bản sao Quyết định phê duyệt kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Bản sao

Bản scan

 

Một (01) văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án

Bản sao

Bản scan

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

* Lưu ý: Không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường

3.6

Lệ phí

 

Không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc:

Thứ tự

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bộ phận Một cửa Sở tiếp nhận và trình lãnh đạo Sở

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

0.5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo Sở phân hồ sơ về Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phân hồ sơ về Lãnh đạo phòng chuyên môn

Lãnh đạo Chi cục BVMT

0.25 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân hồ sơ cho chuyên viên thụ lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0.25 ngày

 

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ:

+ Xem xét, ra thông báo chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ;

+ Thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra, lấy mẫu; thông báo kết quả kiểm tra; dự thảo Giấy xác nhận trình LĐ phòng và LĐ Chi cục;...

+ Hoàn thiện hồ sơ chuyển sang bộ phận Một cửa Sở

Chuyên viên thụ lý

5 ngày (không bao gồm thời gian chủ dự án chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu)

- Hồ sơ

Bước 6

BP Một cửa hoàn thiện hồ sơ, trình LĐ Sở và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa

0.5 ngày

- Hồ sơ

4

Biểu mẫu

 

Biểu mẫu theo quy định tại Mẫu số 12, 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 

7. Quy trình Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (QT-49)

1

Mục đích

Xác định trình tự thủ tục tiến hành tổ chức Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (gọi là xác nhận hoàn thành từng phần phương án) đối với hoạt động khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi

- Áp dụng trong việc tổ chức Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đối với hoạt động khai thác khoáng sản áp dụng đối với các dự án đầu tư triển khai dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (sau đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT).

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT).

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND;

- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần Phương án bao gồm:

 

 

 

- 01 (một) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần Phương án/Phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

X

 

 

- 07 (bẩy) Báo cáo hoàn thành từng phần Phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

Thời hạn kiểm tra, xác nhận tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường trong 02 (hai) ngày ra Thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ghi chú: Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 40 ngày còn 07 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC.

Lưu ý: Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3.6

Phí, Lệ phí:

Không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

3.7.1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thụ lý: 07 ngày

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng hồ sơ và thành phần hồ sơ theo mục 3.2, đúng theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

 

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra để trình Lãnh đạo ký.

- Cán bộ thụ lý

- 01 ngày

Hồ sơ lập đúng quy định Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

4

- Trưởng phòng ĐTM duyệt hồ sơ, ký nháy trình Lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra à Cán bộ thụ lý à văn thư Chi cục

- Trưởng phòng

- Lãnh đạo Chi cục

- Cán bộ thụ lý

- Văn thư Chi cục

- 0,5 ngày

Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

5

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục trình Chánh văn phòng Sở xem xét à trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 0,5 ngày

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

6

- Gửi báo cáo cho các thành viên đoàn kiểm tra

- Tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra

- Cán bộ thụ lý, Lãnh đạo Phòng hoặc Lãnh đạo Chi cục

- 01 ngày

- Biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

7

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình xác nhận à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

- Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

- Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

8

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu à dự thảo Tờ trình và Giấy xác nhận. Trưởng phòng ký nháy Lãnh đạo Chi cục à cán bộ thụ lý Văn thư Chi cục.

Văn thư Chi cục nhận kết quả từ cán bộ thụ lý chuyển Một cửa Sở trình Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận

- Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận

- Cán bộ thụ lý, Văn thư Chi cục

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- Lãnh đạo Sở

- 1,5 ngày

- Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số

38/2015/TT-BTNMT.

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

9

Văn thư Sở nhận và trả kết quả

- Văn thư Sở

- 0,5 ngày

 

3.7.2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thụ lý (Thông báo bổ sung hồ sơ)

Trình tự

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Yêu cầu kiểm soát/thời gian

Biểu mẫu hồ sơ

1

- Bộ phận 1 cửa Sở tiếp nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) à trình lãnh đạo Sở giao việc cho Chi cục MT; giao VT Chi cục sau khi lãnh đạo Sở ký.

- 1 cửa Sở

- Lãnh đạo Sở ký

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày.

- Đủ số lượng hồ sơ và thành phần hồ sơ theo mục 3.2, đúng theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả KQ

2

- Ký hồ sơ giao việc cho Phòng.

- Lãnh đạo Chi cục

 1. ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận văn thư Chi cục

- Văn thư phòng

- Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện.

- Trưởng phòng

- Vào Sổ theo dõi hồ sơ của phòng và bàn giao hồ sơ cho cán bộ thụ lý thực hiện.

- Văn thư phòng

3

- Kiểm tra tính pháp lý đầy đủ của hồ sơ (trường hợp chưa hợp lệ) à dự thảo Thông báo BSHS/công văn trả hồ sơ trình Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục ký.

- Cán bộ thụ lý

- Trưởng phòng + Lãnh đạo Chi cục

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

Thông báo bổ sung hồ sơ

4

- Một cửa Sở nhận bổ sung hồ sơ của Chủ dự án/đơn vị tư vấn, ký xác nhận vào nhật ký hồ sơ à chuyển giao VT Chi cục à CB thụ lý

- Ký xác nhận thời gian nộp hồ sơ chỉnh sửa vào nhật ký hồ sơ.

(Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung hồ sơ)

- Một cửa Sở

- Chủ dự án/đơn vị tư vấn

- 0,5 ngày

Kèm văn bản giải trình nội dung bổ sung, chỉnh sửa của Chủ dự án

5

- Thẩm định hồ sơ:

+ Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

+ Dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra để trình Lãnh đạo Chi cục ký à Cán bộ thụ lý Văn thư Chi cục

- Cán bộ thụ lý, Trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục, Văn thư Chi cục

- 0,5 ngày

- Hồ sơ lập đúng quy định Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

- Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

6

- Một cửa nhận kết quả từ VT Chi cục trình Chánh văn phòng Sở xem xét trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Ban hành Quyết định à VT Chi cục.

- 1 cửa Sở

- Chánh VP Sở và Lãnh đạo Sở

- 1 cửa Sở

- 0,5 ngày

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

7

- Gửi báo cáo cho các thành viên đoàn kiểm tra

- Tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra

- Cán bộ thụ lý, Lãnh đạo Phòng hoặc Lãnh đạo Chi cục

- 01 ngày

- Biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

8

- Một cửa Sở tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh trình xác nhận à chuyển VT Chi cục à cán bộ thụ lý.

- Một cửa Sở và VT Chi cục.

- 0,5 ngày

- Đủ số lượng hồ sơ theo quy định

9

- Kiểm tra hồ sơ Báo cáo đã chỉnh sửa, bổ sung đạt yêu cầu à dự thảo Tờ trình và Giấy xác nhận. Trưởng phòng ký nháy à Lãnh đạo Chi cục à cán bộ thụ lý à Văn thư Chi cục à Một cửa Sở trình Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận

- Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận

- Cán bộ thụ lý, Văn thư Chi cục

- Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục.

- Lãnh đạo Sở

- 01 ngày

- Giấy xác nhận hoàn

thành từng phần phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số

38/2015/TT-BTNMT.

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

10

Văn thư Sở nhận và trả kết quả

- Văn thư Sở

- 0,5 ngày

 

 

Tổng cộng

 

07 ngày

 

4

Biểu mẫu

 

1. Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần Phương án/Phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

2. Báo cáo hoàn thành từng phần Phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

4. Biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

5. Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT

       
 

8. Quy trình: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (QT- 50)

1

Mục đích

 

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

2

Phạm vi

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua DVC TT

 

Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

Bản chính: 01 bản

Bản scan

 

Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

Bản chính: 03 bản kèm bản điện tử

Bản scan

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án, cơ sở.

Bản chính: 01 bản kèm bản điện tử

Bản scan

3.3

số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3.6

Lệ phí

 

Không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Sở giao việc về Chi cục

Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2

Lãnh đạo Chi cục giao hồ sơ về phòng Tổng hợp

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

 

B3

Lãnh đạo phòng Tổng hợp phân công cán bộ thụ lý

Trưởng phòng Tổng hợp

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ: Dự thảo Tờ trình và Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ: ra thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo rõ lý do.

Công chức thụ lý hồ sơ

2,5 ngày

- Dự thảo Tờ trình, giấy xác nhận

- Văn bản trả lời hồ sơ không đủ điều kiện

B5

Cán bộ thụ lý trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục ký Tờ trình, ký nháy dự thảo giấy xác nhận/thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Trưởng phòng và Lãnh đạo cc

01 ngày

Tờ trình, dự thảo giấy xác nhận /thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

B6

Văn thư Chi cục nhận kết quả và chuyển sang Một cửa trình lãnh đạo Sở ký.

Lãnh đạo Sở ký

01 ngày

Giấy xác nhận/thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

B7

Tiếp nhận kết quả và trả lại kết quả: Một Cửa chuyển giấy xác nhận hoặc thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết cho tổ chức, cá nhân

- Bàn giao hồ sơ về Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường lưu trữ theo quy định.

Cán bộ Một cửa

0,5 ngày

Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

4

Biểu mẫu

 

- Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Văn bản thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

II. Cấp huyện

1. Quy trình kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (QT-H-01)

NỘI DUNG QUY TRÌNH

1

Mục đích

 

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu các sản phẩm bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bản đồ hiện trạng sử dụng làm tài liệu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác; bản đồ phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền cấp huyện.

2

Phạm vi

 

Áp dụng đối với đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ, chủ đầu tư có nhu cầu thẩm định hồ sơ đo đạc bản đồ sử dụng làm tài liệu, hồ sơ phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Đất đai 2013;

- Luật đo đạc bản đồ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

a) Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ của đơn vị đo đạc (mẫu số 01)

X

 

 

b) Tài liệu, hồ sơ đất đai có liên quan của chủ sử dụng đất, chủ đầu tư, chủ hợp đồng

 

X

 

c) Số liệu điểm đo đạc cơ sở hoặc bản đồ địa chính (nếu có trong khu vực đo vẽ); Tài liệu kiểm tra, nghiệm thu của đơn vị đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện công trình sản phẩm đo đạc: chất lượng, khối lượng, phương pháp thực hiện; hợp đồng đo đạc bản đồ;

X

 

 

d) Bản đồ giấy

X

 

 

e) Đĩa ghi file số

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

Bản đồ giấy: 05 bộ do đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc bản đồ lập, tài liệu hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính - UBND huyện nơi có khu đất nghiên cứu, lập dự án

3.6

Lệ phí

 

không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

a) Nếu nhận trực tiếp: xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn giải quyết.

+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03) và hẹn ngày trả hồ sơ, thu lệ phí theo quy định (nếu có); lập Phiếu kiếm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 04).

+ Ngược lại, lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01).

b) Nếu nhận qua bưu điện: Văn thư có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến phòng chuyên môn để xử lý.

Bộ phận TN&TKQ /Văn thư

Giờ hành chính (tối đa không quá 1 ngày làm việc)

- Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 04).

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01).

B2

Thẩm định hồ sơ

1. Nội dung thẩm định:

a) Tính hợp pháp của hồ sơ;

b) Căn cứ thẩm định: theo mục 5.8. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

2. Xử lý kết quả thẩm định

a) Trường hợp từ chối, hoặc cần bổ sung hoàn thiện, cán bộ thụ lý thông báo cho TCCD bằng văn bản và nêu rõ lý do

b) Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì phòng Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân

c) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo

Cán bộ được phân công chuyên môn của Phòng TN&MT

9 ngày làm việc

- Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (Mẫu số 05);

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu số 06)

B3

Hoàn thiện hồ sơ, lãnh đạo Phòng xem xét ký duyệt

Phòng TNMT huyện

2 ngày làm việc

Bản đồ hiện trạng, Bản đồ phục vụ công tác GPMB xác nhận của phòngTài nguyên và Môi trường cấp huyện

B4

Hoàn thiện hồ sơ, lãnh đạo Huyện xem xét ký duyệt

UBND huyện

2 ngày làm việc

Bản đồ hiện trạng, Bản đồ phục vụ công tác GPMB có xác nhận của UBND cấp huyện

B5

Tiếp nhận kết quả, vào sổ và chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ

Trả kết quả cho tổ chức, công dân

Bộ phận

TN&TKQ Phòng chuyên môn

Giờ hành chính (tối đa không quá 1 ngày làm việc)

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

B6

Lưu hồ sơ theo dõi

4

Biểu mẫu

 

Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

 

Biểu mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU BẢN ĐỒ

Kính gửi: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

 

1. Đơn vị đo đạc xin thẩm định...........................................................................................

2. Chủ đầu tư:....................................................................................................................

3. Dự án:...........................................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

4. Địa điểm khu đất xin thẩm định: ....................................................................................

......................................................................................................

5. Diện tích khu đất (m2) .........................................................

6. Nguồn vốn để thực hiện dự án: ..........................................

7. Các nội dung khác nếu có: .................................................

....................................................................................................

10. Điện thoại liên hệ:...................................................... ..................... ...................................

Kính đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra và xác nhận Bản vẽ để đơn vị, cá nhân tiếp tục triển khai Dự án. Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị xin kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

2. Quy trình Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp huyện) (QT-H-02)

1

Mục đích

Xác định trình tự thủ tục tiến hành tổ chức Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (gọi là tổ chức tham vấn) đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi

- Áp dụng trong việc tổ chức Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường áp dụng đối với các dự án đầu tư triển khai dự án trên địa bàn cấp huyện theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 được sửa đổi tại điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND;

- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua

DVC TT

 

01 Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;

Bản chính

Bản scan

 

01 Báo cáo ĐTM của dự án thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Bản chính

Bản scan

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

Thời hạn kiểm tra, xác nhận tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Ghi chú: Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 15 ngày còn 07 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

3.6

Phí, Lệ phí: không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

1

Bộ phận 1 cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện giao việc.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý

- 1 cửa cấp huyện

- Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Lãnh đạo Phòng TN&MT

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

- Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

- Nhận hồ sơ từ Một cửa;

- Thẩm định hồ sơ: kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ

1) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: ra thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết nêu rõ lý do trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

2) Trường hợp đủ điều kiện thụ lý:

+ Xem xét, tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường.

+ Yêu cầu Chủ dự án phối hợp tổ chức cuộc họp với những người đại diện cho UB mặt trận tổ quốc phường, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ dân phố

+ Tham mưu văn bản trả lời ý kiến tham vấn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét ký duyệt hoặc không cần có văn bản trả lời trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

- Chuyên viên thụ lý

Lãnh đạo Phòng TN&MT, Lãnh đạo UBND cấp huyện

- 04 ngày

- Biên bản họp theo mẫu quy định tại mẫu số 03 Phụ lục VI mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

3

Lãnh đạo phòng TN&MT duyệt hồ sơ, ký nháy văn bản trả lời tham vấn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng TN&MT

01 ngày

 

4

Ký ban hành văn bản trả lời tham vấn

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

5

Nhận kết quả

Bộ phận 1 cửa

0,5 ngày

4

Biểu mẫu

 

- Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Báo cáo ĐTM của dự án thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Biên bản họp theo mẫu quy định tại mẫu số 03 Phụ lục VI mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

       
 

3. Quy trình: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (QT-H-03)

1

Mục đích

 

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

2

Phạm vi

 

UBND cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 11 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua

DVCTT

 

Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

Bản chính: 01 bản

Bản scan

 

Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

Bản chính; 03 bản kèm bản điện tử

Bản scan

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án, cơ sở.

Bản chính: 01 bản kèm bản điện tử

Bản scan

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận/huyện/thị xã.

3.6

Lệ phí

Không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các TTHC quận/ huyện/thị xã tiếp nhận hồ sơ Trình lãnh đạo quận/huyện/thị xã phân hồ sơ.

Bàn giao hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý.

Bộ phận 1 cửa quận/ huyện/thị xã; Lãnh đạo quận/ huyện/thị xã; Lãnh đạo phòng Tài

Nguyên và Môi trường quận/ huyện/thị xã

0,5 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý

Lãnh đạo phòng TN&MT

0,5 ngày

 

B3

- Nhận hồ sơ từ Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ hồ sơ; nội dung bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ Dự thảo Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT trình lãnh đạo.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: ra thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo rõ lý do trình lãnh đạo.

Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường

3,5 ngày

Dự thảo giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

hoặc vản bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

B4

Lãnh đạo phòng duyệt hồ sơ, Trình Lãnh đạo UBND quận/ huyện/thị xã

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

1 ngày

Dự thảo giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi            trường

hoặc            thông

báo hồ sơ không đủ điều kiện         giải

quyết trình UBND quận/huyện/thị xã xác nhận

B5

Ký giấy xác nhận hoặc thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

Lãnh đạo UBND quận/huyện/thị xã

1 ngày

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông báo hồ sơ không đủ điều kiện       giải

quyết

B6

Trả kết quả cho tổ chức, cán nhân.

Bàn giao về bộ phận lưu trữ theo quy định.

Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông

báo hồ sơ không đủ điều kiện         giải

quyết hoàn chỉnh Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

4

Biểu mẫu

 

- Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ;

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Văn bản thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

4. Quy trình Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) (QT-H-04)

1

Mục đích:

Quy định trình tự và cách thức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

2

Phạm vi:

- Các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn quận, huyện, thị xã có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn)

 

- Cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

2. Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

3. Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội;

5. Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua DVCTT

 

Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các các, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bản chính: 01 bản

Bản scan

 

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bản chính: 05 bản

Bản scan

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Chủ cơ sở

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ, lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng TNMT xử lý.

Bộ phận một cửa - UBND quận, huyện, thị xã

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01)

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 05)

B3

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cán bộ thụ lý

Lãnh đạo Phòng TNMT quận, huyện, thị xã

0,5 ngày

- Hồ sơ;

- Ý kiến phân công trong Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 05)

B5

Chuyên viên tiến hành xem xét, rà soát tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.

Chuyên viên giải quyết HS

3,5 ngày

1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thụ lý ra kết quả cuối cùng:

- Hồ sơ;

- Ban hành văn bản xin ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan

- Kiểm tra thực tế tại cơ sở (đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước khi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND có hiệu lực)

2. Trường hợp phải bổ sung hồ sơ:

- Hồ sơ

- Ban hành Thông báo Bổ sung hồ sơ

- Tiếp nhận hôg sơ đã bổ sung

+ Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung hoàn thiện không đáp ứng yêu cầu thì dự thảo Thông báo trả hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu:

▪ Ban hành văn bản xin ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan

▪ Kiểm tra thực tế tại cơ sở (đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước khi Quyết định 22/2017/QĐ-

UBND có hiệu lực)

B6

- Tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan

- Thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch

Chuyên viên giải quyết HS

2,5 ngày

- Hồ sơ

- Thông báo kết quả thẩm định

B7

- Chủ cơ sở nộp Kế hoạch kèm văn bản giải trình nội dung chỉnh sửa theo thông báo kết quả thẩm định

 

- Thời gian thụ lý hồ sơ không bao gồm thời gian Chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa Kế hoạch.

 

B8

Chuyên viên rà soát nội dung Kế hoạch, dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt

Chuyên viên giải quyết HS

0,5 ngày

1. Trường hợp đủ điều kiện:

- Hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Trường hợp không đủ điều kiện:

- Hồ sơ

- Dự thảo Thông báo trả hồ sơ

B9

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, ký Tờ trình phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, ký nháy Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Lãnh đạo Phòng

- 0,5 ngày

1. Trường hợp đủ điều kiện:

- Hồ sơ;

- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

2. Trường hợp không đủ điều kiện:

- Hồ sơ

- Dự thảo Thông báo trả hồ sơ

B10

Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã xem xét hồ sơ:

- Trường hợp đủ điều kiện: Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

- Trường hợp không đủ điều kiện: Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã ký Thông báo trả hồ sơ

Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã

1 ngày

1. Trường hợp đủ điều kiện:

- Hồ sơ

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Trường hợp không đủ điều kiện:

- Hồ sơ

- Thông báo trả hồ sơ

B11

- Hoàn thiện hồ sơ, vào sổ theo dõi và lưu trữ hồ sơ.

- Dự phòng

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND quận, huyện, thị xã

- 0,5 ngày

- 0,5 ngày

1. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép:

- Hồ sơ

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Trường hợp không đủ điều kiện:

- Hồ sơ:

- Thông báo trả hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

4

Biểu mẫu

 

- Phụ lục 2, phụ lục 4 của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội

- Các biểu mẫu theo phụ lục của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

       

III. Cấp xã

1. Quy trình Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp xã) (QT-X-01)

1

Mục đích

Xác định trình tự thủ tục tiến hành tổ chức Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (gọi là tổ chức tham vấn) đối với hoạt động khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2

Phạm vi

Áp dụng trong việc tổ chức Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường áp dụng đối với các dự án đầu tư triển khai dự án trên địa bàn cấp xã theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 được sửa đổi tại điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

- Quyết định số 4421/QĐ-STNMT-VP ngày 20/5/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-STNMT-VP ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND;

- Quyết định Số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập Đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua DVCTT

 

01 Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;

Bản chính

Bản scan

 

01 Báo cáo ĐTM của dự án thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Bản chính

Bản scan

3.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4

Thời gian xử lý:

Thời hạn kiểm tra, xác nhận tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Ghi chú: Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 15 ngày còn 07 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

3.6

Phí, Lệ phí: không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

1

- Bộ phận 1 cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã giao việc.

- Lãnh đạo cấp xã giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý

- 1 cửa cấp xã Lãnh đạo UBND cấp xã

- 0,5 ngày

- Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

- Nhận hồ sơ từ Một cửa;

- Thẩm định hồ sơ: kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ 1) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: ra thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết nêu rõ lý do trình Lãnh đạo UBND cấp xã

2) Trường hợp đủ điều kiện thụ lý:

+ Xem xét, tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường.

+ Yêu cầu Chủ dự án phối hợp tổ chức cuộc họp với những người đại diện cho UB mặt trận tổ quốc phường, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, tổ dân phố

+ Tham mưu văn bản trả lời ý kiến tham vấn trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét ký duyệt hoặc không cần có văn bản trả lời trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Công chức Địa chính - xây dựng

- 4,5 ngày

- Biên bản họp theo mẫu quy định tại mẫu số 03 Phụ lục VI mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

3

+ Nhận hồ sơ từ chuyên viên tham mưu trình ký

+ Xem xét ký duyệt văn bản trả lời

Lãnh đạo UBND cấp xã

1,5 ngày

Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định                    số

40/2019/NĐ-CP

4

Nhận kết quả

Bộ phận 1 cửa

0,5 ngày

Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định                    số

40/2019/NĐ-CP

4

Biểu mẫu

 

- Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Báo cáo ĐTM của dự án thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

- Biên bản họp theo mẫu quy định tại mẫu số 03 Phụ lục VI mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Văn bản trả lời tham vấn theo mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

2. Quy trình: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (QT-X-02)

1

Mục đích

 

Quy định phương pháp tổ chức, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện việc Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

2

Phạm vi

 

Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp.

Cán bộ, công chức thuộc phòng Chuyên môn, bộ phận một cửa và các phòng có liên quan thuộc UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Căn cứ Luật đa dạng sinh học năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;

- Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường.

3.2

Thành phần hồ sơ

Nộp trực tiếp

Nộp qua DVCTT

 

Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Bản sao

Bản scan

 

Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan

Bản chính

Bản scan

 

Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Bản chính

Bản