Quyết định 1350/QĐ-UBND Bắc Giang 2021 mã định danh điện tử cho các cơ quan Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

_______

Số: 1350/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Bắc Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 57/TTr-STTTT ngày 24/11/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Mã định danh điện tử của UBND tỉnh Bắc Giang: H02;

2. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp 2, gồm: Các sở, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố: Tại Phụ lục I kèm theo;

3. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3, gồm: Các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 2: Tại Phụ lục II kèm theo;

4. Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 4, gồm: Các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 3: Tại Phụ lục III kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc cấp mới, điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các cơ quan đơn vị) theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu về mã định danh điện tử với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương.

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm dùng chung của tỉnh tuân thủ theo quy định về mã định danh này và các quy định khác của Chính phủ;

c) Thực hiện lưu trữ, quản lý hệ thống mã định danh điện tử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nội vụ: Có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông khi có các thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị), để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc cấp mới, điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử kịp thời cho các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Điều 4. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- Bộ TTTT (b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, đơn vị;

- Lưu: VT, KGVX.Cường.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Mai Sơn

 

 

 

 
 
 

Phụ lục I

ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2

(Kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh)

________________

 

STT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ cơ quan, đơn vị

Email

Điện thoại

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/

BTTTT

1

H02.01

Văn phòng UBND tỉnh

Số 82, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

vp_ubnd_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3855.012

https://bacgiang.gov.vn/

000.00.01.H02

2

H02.02

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đường Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Giang

so_khdt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.317

https://skhdt.bacgiang.gov.vn/

000.00.02.H02

3

H02.03

Sở Tư pháp

Tầng 4,5, khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

so_tuphap_stp@bacgiang.gov.vn

0204.3854.511

https://stp.bacgiang.gov.vn/

000.00.03.H02

4

H02.04

Thanh tra tỉnh

Đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

thanhtra_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3852.529

https://thanhtra.bacgiang.gov.vn

000.00.04.H02

5

H02.05

Sở Công Thương

Số 18 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.301

https://sct.bacgiang.gov.vn

000.00.05.H02

6

H02.06

Sở Tài chính

Số 01 Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_taichinh_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.238

https://stc.bacgiang.gov.vn

000.00.06.H02

7

H02.07

Sở Nội vụ

Tầng 2 - 3 Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_noivu_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.350

https://snv.bacgiang.gov.vn/

000.00.07.H02

8

H02.08

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tầng 7, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP.Bắc Giang

so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.693

https://snnptnt.bacgiang.gov.vn

000.00.08.H02

9

H02.09

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 50 đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_tnmt_vt@ba cgiang.gov.vn

0204.3856.047

https://stnmt.bac giang.gov.vn

000.00.09.H02

10

H02.10

Sở Xây dựng

Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_xaydung_vt@bacgianggov.vn

0204.3854.403

https://sxd.bacgiang.gov.vn

000.00.10.H02

11

H02.11

Sở Giao thông vận tải

Tầng 5 - 6, Tòa nhà A - Trụ sở liên cơ quan tỉnh

so_gtvt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.229

https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/

000.00.11.H02

12

H02.12

Sở Thông tin và Truyền thông

Đường Hoàng Văn Thụ, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang

so_tttt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3555.996

https://stttt.bacgiang.gov.vn/

000.00.12.H02

13

H02.13

Sở Khoa học và Công nghệ

Đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang

So_khcn_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.275

https://skhcn.bacgiang.gov.vn/

000.00.13.H02

14

H02.14

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lô Q10 Đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang.

so_gddt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.267

https://sgd.bacgiang.gov.vn

000.00.14.H02

15

H02.15

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số: 47, đường Nguyễn Thị Lựu, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_vhttdl_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3856.310

https://svhttdl.bacgiang.gov.vn

000.00.15.H02

16

H02.16

Sở Y tế

Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang

so_yte_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.227

https://syt.bacgiang.gov.vn/

000.00.16.H02

17

H02.17

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Số 52 - Ngô Gia Tự - TP.Bắc Giang

so_ldtbxh_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.240

https://sldtbxh.bacgiang.gov.vn/

000.00.17.H02

18

H02.18

Sở Ngoại vụ

Tầng 10, tòa nhà A, Trụ sở liên cơ quan tỉnh Bắc Giang

vt_sngv@bacgiang.gov.vn

0204.3992.238

https://songoaivu.bacgiang.gov.vn

000.00.18.H02

19

H02.19

Ban An toàn giao thông

Tầng 6 - Tòa nhà liên cơ quan - Quảng trường 3/2 - phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

banatgt_sgtvt@bacg iang.gov.vn

 

 

000.00.19.H02

20

H02.20

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3566.971

https://bqlkcn.bacgiang.gov.vn/

000.00.20.H02

21

H02.21

Ban Dân tộc

Tầng 5, Tòa nhà B, Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang

ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3857.329

https://bdt.bacgiang.gov.vn

000.00.21.H02

22

H02.22

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Tầng 4-5-6-7 Trung tâm thương mại, Trụ sở liên cơ quan, số 01 đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

banqldaxd_vt@bacgiang.gov.vn

0204.6260.046

 

000.00.22.H02

25

H02.25

Đài Phát thanh và

Truyền hình

Đường Võ Nguyên Giáp, Tân Mỹ, TP Bắc Giang

dai_ptth_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.404

http: //bacgiangtv.vn/

000.00.25.H02

26

H02.26

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

Số 01, trần Quốc toản phường Ngô Quyền, TP bắc Giang

quydautuphattrien@b acgiang.gov.vn

0204.3554.507

 

000.00.26.H02

27

H02.27

Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang

caodangviethan@bac giang.gov.vn

0204.3686.998

http://vktech.edu.vn

000.00.27.H02

28

H02.28

UBND thành phố Bắc Giang

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang

tpbacgiang_tv@bacgiang.gov.vn

0204.3825.298

https://tpbacgiang.bacgiang.gov.vn

000.00.28.H02

29

H02.29

UBND huyện Lạng Giang

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

langgiang@bacgiang.gov.vn

0204.3881.202

https://langgiang.bacgia ng.gov.vn/

000.00.29.H02

30

H02.30

UBND huyện Yên Dũng

Thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang

yendung_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3870.209

https://yendung .bacgiang.gov.vn

000.00.30.H02

31

H02.31

UBND huyện Tân Yên

TT Cao Thượng, huyện Tân Yên

tanyen_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3878.267

https://tanyen.bacgiang.gov.vn

000.00.31.H02

32

H02.32

UBND huyện Việt Yên

Tổ dân phố 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

vietyen_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3874.268

https://vietyen.bacgiang.gov.vn

000.00.32.H02

33

H02.33

UBND huyện Hiệp Hoà

Đường Quang Trung, tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

hiephoa_vt@.bacgiang.gov.vm

0204.3872.575

https://hiephoa.bacgiang.gov.vn/

000.00.33.H02

34

H02.34

UBND huyện Yên Thế

Tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế

yenthe_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3876.261

https://yenthe.bacgiang.gov.vn/

000.00.34.H02

35

H02.35

UBND huyện Lục Nam

Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

lucnam_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3884.201

https://lucnam.bacgiang.gov.vn/

000.00.35.H02

36

H02.36

UBND huyện Lục Ngạn

TDP Trần Phú, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

lucngan_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3882.301

http://lucngan.bacgiang.gov.vn

000.00.36.H02

37

H02.37

UBND huyện Sơn Động

Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động

Sondong_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3886.136

https://sondong.bacgiang.gov.vn

000.00.37.H02

38

H02.38

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh

Tầng 8-9, Trụ sở LCQ các ĐVSN, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

bqlgtnn_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3540.899

 

 

39

H02.39

Trường Cao đẳng Ngô Gia tự Bắc Giang

Khu 284, xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang

cdngogiatu@bacgiang.gov.vn

0204.3520.827

https://cdngogiatubacgiang.edu.vn

 

 
 

Phụ lục II

ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3

(Kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh)

_______________

 

STT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ cơ quan, đơn vị

Email

Điện thoại

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/BTTTT

1

H02.01

Văn phòng UBND tỉnh

Số 82, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

vp_ubnd_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3855.012

www.bacgiang.gov.vn

000.00.01.H02

1.1

H02.01.01

Ban Tiếp công dân

Số 82, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

bantiepcongdan@bacgiang.gov.vn

0204.3851.261

 

000.01.01.H02

1.2

H02.01.02

Trung tâm Thông tin

Tầng 4, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh - Số 82, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

congbaobg@bacgiang.gov.vn

0204.3828.933

www.bacgiang.gov.vn

000.02.01.H02

1.3

H02.01.03

Nhà Khách tỉnh

Số 48, đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

nhakhach@bacgiang.gov.vn

0204.3854.618

0204.3554.672

 

000.03.01.H02

1.4

H02.01.04

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tầng 1, Tòa A, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang

hcc@bacgiang.gov.vn

0204.3531.111

dichvucong.bacgiang.gov.vn

000.04.01.H02

2

H02.02

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đường Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Giang

so_khdt_vt@bacgiang.gov.vn

02043854317

https://skhdt.bacgiang. gov.vn/

000.00.02.H02

2.1

H02.02.01

Trung tâm Xúc tiến đầu tư & Phát triển doanh nghiệp

Số 164 Đường Xương Giang - Phường Ngô Quyên - TP.Bắc Giang - Bắc Giang

ttxtdt_skhdt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.980

http://ipcbacgiang.com /

000.01.02.H02

3

H02.03

Sở Tư pháp

Tầng 4, Tòa nhà A, Trụ sở liên cơ quan, quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_tuphap_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.511

http://stp.bacgiang.gov.vn

000.00.03.H02

3.1

H02.03.01

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

trungtamtgpl_stp@bacgiang.gov.vn

0204.3852.668

 

000.01.03.H02

3.2

H02.03.02

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc

Giang

trungtamdvdgts_stp@bacgiang.gov.vn

0204.3554.797

 

000.02.03.H02

5

H02.05

Sở Công Thương

Số 18, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854 301

https://sct.bacgiang.gov.vn/

000.00.05.H02

5.1

H02.05.01

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tầng 5, Tòa nhà liên đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

ttkc_xttm_sct@bacgiang.gov.vn

0204.3824.098

http://ttkhuyencong.bacgiang.gov.vn/

000.01.05.H02

7

H02.07

Sở Nội vụ

Tầng 2,3 Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_noivu_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3 854 .350

https://snv.bacgiang.gov.vn/

000.00.07.H02

7.1

H02.07.01

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Địa chỉ số 279, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang

ttltls_snv@bacgiang.gov.vn

0204.3854.269

https://snv.bacgiang.gov.vn/

 

8

H02.08

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tầng 7, khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.693

https://snnptnt.bacgiang.gov.vn

000.00.08.H02

8.1

H02.08.01

Chi Cục Phát triển nông thôn

Khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

chicucptntbg@bacgiang.gov.vn

0204.3558.430

 

000.01.08.H02

8.2

H02.08.02

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

qlclnls@bacgiang.gov.vn

0204.3825.206

 

000.02.08.H02

8.3

H02.08.03

Chi cục Thủy sản

Khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

ccts_snnptnt@bacgiang.gov.vn

0204.3824.696

 

000.03.08.H02

8.4

H02.08.04

Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1

Lạng Giang, Bắc Giang

ttgtsc1@bacgiang.gov.vn

0204.3881.034

 

000.04.08.H02

8.6

H02.08.06

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

ttnsh@bacgiang.gov.vn

0204.3855.641

 

000.06.08.H02

8.7

H02.08.07

Trung tâm Giống cây trồng

Lạng Giang, Bắc Giang

ttgiongcaytrong@bacg iang.gov.vn

0204.3636.862

 

000.07.08.H02

8.8

H02.08.08

Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông lâm nghiệp

Song Mai, TP. Bắc Giang

dtqhnln@bacgiang.gov.vn

0204.3854.600

 

000.08.08.H02

8.9

H02.08.09

Trung tâm Khuyến nông

Xương Giang, TP. Bắc Giang

khuyennong@bacgiang.gov.vn

0204.3823.322

 

000.09.08.H02

8.1

H02.08.10

Văn phòng điều phối Nông thôn mới

Khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

nongthonmoi@bacgiang.gov.vn

0204.3856.556

 

000.10.08.H02

8.11

H02.08.11

Ban Quản lý Bảo tồn

Tây Yên tử

Sơn Động, Bắc Giang

vt_cckl_tayyent@bacgiang.gov.vn

0204.3588.327

 

000.11.08.H02

8.12

H02.08.12

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn động

Sơn Động, Bắc Giang

bqlrphsondong@bacgiang.gov.vn

0204.3886.118

 

000.12.08.H02

8.13

H02.08.13

Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn

Lục Ngạn, Bắc Giang

bqlrphcamson@bacgiang.gov.vn

0204.2215.100

 

000.13.08.H02

8.14

H02.08.14

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ. Giáp Hải, TP. Bắc Giang

chicuccnvathuy@bacg iang.gov.vn

0204.3854.283

 

000.14.08.H02

8.15

H02.08.15

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Khu liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang

chicucttvabvtv@bacgiang.gov.vn

0204.3559.598

 

000.15.08.H02

8.16

H02.08.16

Chi cục Thủy Lợi

Đ. Lê Lợi, TP. Bắc Giang, BG

chicucthuyloi@bacgiang.gov.vn

0204.3855.052

 

000.16.08.H02

8.17

H02.08.17

Chi cục Kiểm lâm

Đ. Xương Giang, TP. Bắc Giang

kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.396

 

000.17.08.H02

9

H02.09

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 50 Đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, TP.

Bắc Giang

so_tnmt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3856.047

https://stnmt.bacgiang.gov.vn

000.00.09.H02

9.1

H02.09.01

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Số 50 Đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.

Ccbvmt_stnmt@bacgiang.gov.vn

 

 

000.01.09.H02

9.5

H02.09.05

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường

Tầng 1, Trụ sở LCQ DVSN, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

ttqt_stnmt@bacgiang.gov.vn

0204.3824.760

 

000.05.09.H02

9.6

H02.09.06

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường

Tầng 4, Trụ sở LCQ DVSN, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

ttkt_stnmt@bacgiang.gov.vn

0204.3522.307

 

000.06.09.H02

9.7

H02.09.07

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tầng 3, Trụ sở LCQ các ĐVSN, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

vpdkqsdd_stnmt@bacgiang. gov.vn

0204.3555.322

 

000.07.09.H02

9.8

H02.09.08

Quỹ bảo vệ môi trường

Số 50, Ngô Gia Tự, TP. Bắc Giang

quybvmt_stnmt@bacgiang.gov.vn

0204.3556.113

 

000.08.09.H02

9.9

H02.09.09

Trung tâm Lưu trữ và Phát triển quỹ đất

Tầng 2, Trụ sở LCQ của các ĐVSN, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

ttptqd_stnmt@bacgiang.gov.vn

0204.3845.455

 

 

10

H02.10

Sở Xây dựng

Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP.

Bắc Giang

so_xaydung_vt@bacgianggov.vn

0204.3854.403

https://sxd.bacgiang.gov.vn

000.00.10.H02

10.1

H02.10.01

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang

Số 01, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang

ttqh_sxd@bacgiang.gov.vn

0204.3555.519

 

000.01.10.H02

10.2

H02.10.02

Ban Quản lý Trụ sở liên cơ quan và nhà ở sinh viên

Khu nhà ở sinh viên, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

nosv_sxd@bacgiang.gov.vn

0204.3992.838

 

000.02.10.H02

10.3

H02.10.03

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc

Giang

Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành, đường Quách Nhẫn, phường Ngô quyền, TP. Bắc Giang

ttgd_sxd@bacgiang.gov.vn

0204.3555.557

 

000.03.10.H02

11

H02.11

Sở Giao thông vận tải

Tầng 5 và tầng 6, Tòa nhà A - Khối cơ quan chuyên môn

so_gtvt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.229

https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/

000.00.11.H02

11.1

H02.11.01

Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh

Tầng 6 - Tòa nhà liên cơ quan - Quảng trường 3/2 - Phường Ngô Quyền - TP. Bắc Giang

banatgt_sgtvt@bacgiang.gov.vn

0204.3853.788

 

000.01.11.H02

11.2

H02.11.02

Thanh tra Giao thông vận tải

Phố Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên

thanhtra_sgtvt@bacgiang.gov.vn

0204.3555.596

 

000.02.11.H02

11.3

H02.11.03

Bến xe khách Bắc Giang

Số 482 - Đường Xương Giang - Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

benxekhach_sgtvt@bacgiang.gov.vn

0204.3826.141

 

000.03.11.H02

11.4

H02.11.04

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang

Đồi Chỉ Chòe - Phường Xương Giang - TP. Bắc Giang

ttkiemdinh_sgtvt@bac giang.gov.vn

0204.3558.003

 

000.04.11.H02

11.5

H02.11.05

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang

Thôn Phúc Hạ - Xã Song Mai - TP. Bắc Giang

truongtcngtvtbg@bacgiang.gov.vn

0204.3520.506

 

000.05.11.H02

12

H02.12

Sở Thông tin và Truyền thông

Đường Hoàng Văn Thụ, phường Thọ Xương, TP.

Bắc Giang

so_tttt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3555.996

https://stttt.bacgiang.gov.vn/

000.00.12.H02

12.1

H02.12.01

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đường Hoàng Văn Thụ, phường Thọ Xương, TP.

Bắc Giang

vt_ttcntt@bacgiang.gov.vn

0204.3555.992

 

000.01.12.H02

13

H02.13

Sở Khoa học và Công nghệ

Đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP.

Bắc Giang

So_khcn_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3 854.275

https://skhcn.bacgiang.gov.vn/

000.00.13.H02

13.1

H02.13.01

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ

Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ttudkhcn_skhcn@bacgiang.gov.vn

0204.3828.368

http://thongtinkhcn.com.vn/

000.01.13.H02

13.2

H02.13.02

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP.

Bắc Giang

chicuctdc@bacgiang.gov.vn

0204.3854.331

http://bacgiang.tcvn.gov.vn/

 

14

H02.14

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lô Q10 Đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang.

so_gddt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.267

https://sgd.bacgiang.gov.vn

000.00.14.H02

14.1

H02.14.01

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang

Số 832, Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

ttgdtxnnthtinh@bacgiang.edu.vn

0204.3854.366

http://ttgdtxhnbacgiang.edu.vn

000.01.14.H02

14.2

H02.14.02

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa

Khu IV, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa

ttgdtxhiephoa@bacgiang.edu.vn

0204.3872.310

http://ttgdtxhiephoa.bacgiang.edu.vn

000.02.14.H02

14.3

H02.14.03

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang

Thôn Ổ Chương, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang

ttgdtxlanggiang@bacgiang.edu.vn

0204.3638.372

http://ttgdtxlanggiang.bacgiang.edu.vn

000.03.14.H02

14.4

H02.14.04

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam

Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam

ttgdtxlucnam@bacgiang.edu.vn

0204.3884.487

http://ttgdtxlucnam.bacgiang.edu.vn

000.04.14.H02

14.5

H02.14.05

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn

Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn

ttgdtxlucngan@bacgiang.edu.vn

0204.3882.260

http://ttgdtxlucngan.edu.vn

000.05.14.H02

14.6

H02.14.06

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

Sơn Động

Số 02, Đường Nguyên Hồng, Tổ dân phố số 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động

ttgdtxsondong@bacgiang.edu.vn

0204.3886.376

http://ttgdnntxsondong.bacgiang.edu.vn

000.06.14.H02

14.7

H02.14.07

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên

Thôn Nguộn B, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên

ttgdtxtanyen@bacgiang.edu.vn

0204.3878.248

http://ttgdnn-gdtxtanyen.bacgiang.edu.vn

000.07.14.H02

14.8

H02.14.08

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Việt Yên

Khu 1, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên

ttgdtxvietyen@bacgiang.edu.vn

0204.3874.140

http://ttgdtxvietyen.bacgiang.edu.vn

000.08.14.H02

14.9

H02.14.09

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng

Tổ dân phố Minh Phượng, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng

ttgdtxyendung@bacgiang.edu.vn

0204.3870.848

http://gdtxyendung.edu.vn

000.09.14.H02

14.1

H02.14.10

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Đường Thân Cảnh Vân, phường Ngô Quyền, TP.

Bắc Giang

dtnttinh@bacgiang.edu.vn

0204.3857.277

http://dtntbacgiang.edu.vn

000.10.14.H02

14.11

H02.14.11

Trường phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn

Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn

dtntlucngan@bacgiang.edu.vn

0204.3882.278

http://dtntlucngan.edu.vn

000.11.14.H02

14.12

H02.14.12

Trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động

Số 65/46, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố số 4, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động

dtntsondong@bacgiang.edu.vn

0204.3900.655

http://dtntsondong.bacgiang.edu.vn

000.12.14.H02

14.13

H02.14.13

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang

thptchuyen@bacgiang.edu.vn

0204.3854.011

http://thptchuyen.bacgiang.edu.vn

000.13.14.H02

14.14

H02.14.14

Trường THPT Giáp Hải

Đường Lư Giang, Xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang

thptgiaphai@bacgiang.edu.vn

0204.3551.299

http: //thptgiaphai.bacgiang.edu.vn

000.14.14.H02

14.15

H02.14.15

Trường THPT Ngô Sĩ Liên

Số 134, Đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

thptngosilien@bacgiang.edu.vn

0204.3554.647

http://thptngosilienbg.edu.vn

000.15.14.H02

14.16

H02.14.16

Trường THPT Thái Thuận

Đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang

thptthaithuan@bacgiang.edu.vn

0204.3854.441

http://thptthaithuan.edu.vn

000.16.14.H02

14.17

H02.14.17

Trường THPT Nguyên Hồng

Đường Lê An, phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang

dlnguyenhong@bacgiang.edu.vn

0204.3850.813

http://thptnguyenhong.bacgiang.edu.vn

000.17.14.H02

14.18

H02.14.18

Trường THPT Hiệp

Hòa số 1

Khu 3, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa

thpthiephoa1@bacgiang.edu.vn

0204.3872.245

http://thpthiephoa1.edu.vn

000.18.14.H02

14.19

H02.14.19

Trường THPT Hiệp

Hòa số 2

Thôn Sau Triền, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hòa

thpthiephoa2@bacgiang.edu.vn

0204.3892.064

http://thpthiephoa2.bacgiang.edu.vn

000.19.14.H02

14.2

H02.14.20

Trường THPT Hiệp

Hòa số 3

Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa

thpthiephoa3@bacgiang.edu.vn

0204.3563.239

https://www.thpthiephoa3.edu.vn

000.20.14.H02

14.21

H02.14.21

Trường THPT Hiệp

Hòa số 4

Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa

thpthiephoa4@bacgiang.edu.vn

0204.3560.386

http://thpthiephoa4.bacgiang.edu.vn

000.21.14.H02

14.22

H02.14.22

Trường THPT Hiệp Hòa số 5

Khu 1, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa

thpthiephoa5@bacgiang.edu.vn

0204.3873.014

http://thpthiephoa5.bacgiang.edu.vn

000.22.14.H02

14.23

H02.14.23

Trường THPT Hiệp Hòa số 6

Thôn Hương Câu, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hòa

thpthiephoa6@bacgiang.edu.vn

0204.6892.043

http://thpthiephoa6.bacgiang.edu.vn

000.23.14.H02

14.24

H02.14.24

Trường THPT Lạng

Giang số 1

Thôn Ao Luông, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang

thptlanggiang@bacgiang.edu.vn

0204.3881.316

http://thptlanggiangso1.edu.vn

000.24.14.H02

14.25

H02.14.25

Trường THPT Lạng

Giang số 2

Tổ dân phố Thanh Bình, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang

thptlanggiang2@bacgiang.edu.vn

0204.3880.649

http://thptlanggiangso2.bacgiang.edu.vn

000.25.14.H02

14.26

H02.14.26

Trường THPT Lạng

Giang số 3

Thôn Trám, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang

thptlanggiang3@bacgiang.edu.vn

0204.3890.551

http://thptlanggiang3.bacgiang.edu.vn

000.26.14.H02

14.27

H02.14.27

Trường THPT Cẩm Lý

Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam

thptcamly@bacgiang.edu.vn

0204.6598.999

http://thptcamly.edu.vn

000.27.14.H02

14.28

H02.14.28

Trường THPT Lục Nam

Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam

thptlucnam@bacgiang.edu.vn

0204.3684.295

http: //thptlucnam.bacgiang.edu.vn

000.28.14.H02

14.29

H02.14.29

Trường THPT Phương Sơn

Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam

thptphuongson@bacgiang.edu.vn

0204.3885.270

http://thptphuongson.edu.vn

000.29.14.H02

14.3

H02.14.30

Trường THPT Tứ Sơn

Thôn Trại Ổi, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam

thpttuson@bacgiang.edu.vn

0204.3694.443

http://thpttuson.edu.vn

000.30.14.H02

14.31

H02.14.31

Trường THPT Đồi Ngô

Tổ dân phố Nhiêu Hà, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam

thptdoingo@bacgiang.edu.vn

0204.3684.030

http://thptdoingo.bacgiang.edu.vn

000.31.14.H02

14.32

H02.14.32

Trường THPT Thanh Lâm

Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam

thptthanhlam@bacgiang.edu.vn

0204.3584.784

http://thptthanhlam.bacgiang.edu.vn

000.32.14.H02

14.33

H02.14.33

Trường THPT Lục

Ngạn số 1

Tổ dân phố Trần Phú, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn

thptlucngan@bacgiang.edu.vn

0204.3882.245

http://thptlucngan1.bacgiang.edu.vn

000.33.14.H02

14.34

H02.14.34

Trường THPT Lục

Ngạn số 2

Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn

thptlucngan2@bacgiang.edu.vn

0204.3891.601

https://thptlucngan2.edu.vn

000.34.14.H02

14.35

H02.14.35

Trường THPT Lục Ngạn số 3

Thôn Phượng Khanh, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn

thptlucngan3@bacgiang.edu.vn

0204.3891.217

http://thptlucngan3.edu.vn

000.35.14.H02

14.36

H02.14.36

Trường THPT Lục

Ngạn số 4

Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn

thptlucngan4@bacgiang.edu.vn

0204.3792.323

http://thptlucngan4.bacgiang.edu.vn

000.36.14.H02

14.37

H02.14.37

Trường THPT Lục

Ngạn số 5

Khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn

thptlucngan5@bacgiang.edu.vn

0204.3683.718

http://thptlucngan5.bacgiang.edu.vn

000.37.14.H02

14.38

H02.14.38

Trường THPT Sơn

Động số 1

Thôn Mo Reo, Xã Vĩnh An, Huyện Sơn Động

thptsondong@bacgiang.edu.vn

0204.3886.451

http://thptsondong1.bacgiang.edu.vn

000.38.14.H02

14.39

H02.14.39

Trường THPT Sơn

Động số 2

Thôn Gốc Gạo, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động

thptsondong2@bacgiang.edu.vn

0204.3596.356

http://thptsondongso2.bacgiang.edu.vn

000.39.14.H02

14.4

H02.14.40

Trường THPT Sơn

Động số 3

Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động

thptsondong3@bacgiang.edu.vn

0204.3588.018

http://thptsondong3.bacgiang.edu.vn

000.40.14.H02

14.41

H02.14.41

Trường THPT Nhã Nam

Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên

thptnhanam@bacgiang.edu.vn

0204.3879.345

http://thptnhanam.bacgiang.edu.vn

000.41.14.H02

14.42

H02.14.42

Trường THPT Tân Yên số 1

Phố Ngô Xá, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên

thpttanyen1@bacgiang.edu.vn

0204.3878.252

http://thpttanyen1.bacgiang.edu.vn

000.42.14.H02

14.43

H02.14.43

Trường THPT Tân Yên số 2

Thôn Kép Vàng, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên

thpttanyen2@bacgiang.edu.vn

0204.6262.686

http://thpttanyenso2.edu.vn

000.43.14.H02

14.44

H02.14.44

Trường THPT Lý

Thường Kiệt

Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên

thptlythuongkiet@bacgiang.edu.vn

0204.3875.122

http://thptlythuongkiet.edu.vn

000.44.14.H02

14.45

H02.14.45

Trường THPT Việt Yên số 1

Tổ dân phố số 2, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên

thptvietyen1@bacgiang.edu.vn

0204.3874.225

http://thptvietyen1.bacgiang.edu.vn

000.45.14.H02

14.46

H02.14.46

Trường THPT Việt Yên số 2

Thôn Đầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên

thptvietyen2@bacgiang.edu.vn

0204.3874.002

http://thptvietyen2.bacgiang.edu.vn

000.46.14.H02

14.47

H02.14.47

Trường THPT Yên

Dũng số 1

Tổ dân phố số 2, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng

thptyendung1@bacgiang.edu.vn

0204.3870.850

http://thptyendung1.bacgiang.edu.vn

000.47.14.H02

14.48

H02.14.48

Trường THPT Yên Dũng số 2

Tổ dân phố Tân An, Thị trấn Tân An, Huyện Yên Dũng

thptyendung2@bacgiang.edu.vn

0204.3871.506

http://thptyendung2.bacgiang.edu.vn

000.48.14.H02

14.49

H02.14.49

Trường THPT Yên

Dũng số 3

Thôn Đông, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng

thptyendung3@bacgiang.edu.vn

0204.3504.183

http://thptyendung3.bacgiang.edu.vn

000.49.14.H02

14.5

H02.14.50

Trường THPT Quang Trung

Thôn Nhất, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng

dlquangtrung@bacgiang.edu.vn

0204.3764.119

http://thptquangtrung.bacgiang.edu.vn

000.50.14.H02

14.51

H02.14.51

Trường THPT Bố Hạ

Thôn Đồng Quán, Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế

thptboha@bacgiang.edu.vn

0204.3877.313

https://edu.viettel.vn/bgg-thptboha

000.51.14.H02

14.52

H02.14.52

Trường THPT Mỏ Trạng

Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế

thptmotrang@bacgiang.edu.vn

0204.3830.086

http://thptmotrang.bacgiang.edu.vn

000.52.14.H02

14.53

H02.14.53

Trường THPT Yên Thế

Thị trấn Phồn Xương, Huyện Yên Thế

thptyenthe@bacgiang.edu.vn

0204.3876.226

http://thptyenthe.bacgiang.edu.vn

000.53.14.H02

14.54

H02.14.54

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên

thpthoanghoatham@bacgiang.edu.vn

0204.3878.380

http://thpthoanghoatham.bacgiang.edu.vn

000.54.14.H02

14.55

H02.14.55

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số 22, Đường Sen Hồ, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên

nbkbg@bacgiang.edu.vn

0204.3668.007

http://thptnguyenbinhkhiem.bacgiang.edu.vn

000.55.14.H02

14.59

H02.14.59

Trường THPT Thân

Nhân Trung

Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên

thpttnt@bacgiang.edu.vn

0204.3674.536

http://thpttnt.edu.vn

000.59.14.H02

14.6

H02.14.60

Trường TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy

Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

mla@bacgiang.edu.vn

0204.3886.799

 

 

15

H02.15

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số: 47, đường Nguyễn Thị Lựu, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

so_vhttdl_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3856.310

https://svhttdl.bacgiang.gov.vn

000.00.15.H02

15.1

H02.15.01

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Số 01, đường Đàm Thận Huy, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang

trungtamhltdtdtt_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3554.864

 

000.01.15.H02

15.2

H02.15.02

Trung tâm Văn hóa -

Điện ảnh tỉnh

Đường Đàm Thận Huy, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang

trungtamvhda_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.421

 

000.02.15.H02

15.3

H02.15.03

Thư Viện tỉnh

Số 45 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang

thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3522. 816

http://thuvienbacgiang.vn

000.03.15.H02

15.4

H02.15.04

Bảo tàng tỉnh

Số 06 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang

Baotang_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.964

 

000.04.15.H02

15.5

H02.15.05

Trường trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngã Ba Quán Thành, phường Xương Giang, TP.

Bắc Giang

truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.620

http://vhntbacgiang.edu.vn

000.05.15.H02

15.6

H02.15.06

Nhà hát Chèo Bắc Giang

Tổ dân phố Đông Giang, phường Xương Giang, TP.

Bắc Giang

nhahatcheo_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854.948

 

000.06.15.H02

15.7

H02.15.07

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh

Trụ sở các đơn vị sự nghiệp Bắc Giang. Lô T2 đường Quách nhẫn -P.Ngô Quyền.TP. Bắc Giang

trungtamttxtdl_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3542.000

http://dulichbacgiang.gov.vn

000.07.15.H02

16

H02.16

Sở Y tế

Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang

so_yte_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3854 .227

https://syt.bacgiang.gov.vn/

000.00.16.H02

16.1

H02.16.01

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

đường Lê Lợi- phường Hoàng Văn Thụ- TP. Bắc Giang

bvdakhoatinh@bacgiang.gov.vn

0204.3854.249

http://bvdktinhbacgiang.vn/

000.01.16.H02

16.2

H02.16.02

Bệnh viện Sản Nhi

đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, tp BG

benhviensannhi@bacgiang.gov.vn

0204.3556.767

 

000.02.16.H02

16.3

H02.16.03

Trung tâm Y tế huyện

Lục Ngạn

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, T. Bắc Giang

ttyt_lucngan@bacgiang.gov.vn

0204.2200.555

http://trungtamytelucngan.com/

000.03.16.H02

16.4

H02.16.04

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Số 02 Nguyễn Danh Vọng, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang

bvyhct@bacgiang.gov.vn

0204.3854.460

http://yhctbg.v

000.04.16.H02

16.5

H02.16.05

Bệnh viện Phục hồi chức năng

Km số 5, Quốc lộ 17, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

bvphcnbg@bacgiang.gov.vn

0204.3529.140

http://bvphcnbg.com

000.05.16.H02

16.6

H02.16.06

Bệnh viện Phổi

Song Mai- TP. Bắc Giang

bvphoi@bacgiang.gov.vn

0204.3854.663

 

000.06.16.H02

16.7

H02.16.07

Bệnh viện Tâm Thần

166 Đường Thân Khuê - Song Mai Tp bắc giang

bvtamthan@bacgiang.gov.vn

0204.3854.608

https://benhvientamthanbacgiang.com/

000.07.16.H02

16.8

H02.16.08

Bệnh viện Ung Bướu

Xã Tân Mỹ - TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

bvungbuou@bacgiang.gov.vn

0204.3666.222

http://bvungbuoubg.com

000.08.16.H02

16.9

H02.16.09

Bệnh viện Nội Tiết

xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, t. Bắc Giang

bvnoitiet@bacgiang.gov.vn

0204.3555.384

 

000.09.16.H02

16.1

H02.16.10

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam

Thị trấn Đồi Ngô- Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

ttyt_lucnam@bacgiang.gov.vn

0204.3884 .253

 

000.10.16.H02

16.11

H02.16.11

Trung tâm Y tế huyện

Yên Dũng

Tổ dân phố 5, TT Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang

ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn

0204.3870.278

 

000.11.16.H02

16.12

H02.16.12

Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang

thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang

ttyt_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.12.16.H02

16.13

H02.16.13

Trung tâm Y tế huyện

Tân Yên

Thị trấn Cao Thượng - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang

ttyt_tanyen@bacgiang.gov.vn

0204.3 878.022

http://bvdkhuyentanyen.vn/

000.13.16.H02

16.14

H02.16.14

Trung tâm Y tế huyện

Yên Thế

Phố Cả Trọng, Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, Bắc Giang

tyt_yenthe@bacgiang.gov.vn

0204.3876.267

http://trungtamytehuyenyenthe.vn/

000.14.16.H02

16.15

H02.16.15

Trung tâm Y tế huyện

Hiệp Hòa

Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

ttyt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

0204.3872.225

 

000.15.16.H02

16.16

H02.16.16

Trung tâm Y tế huyện

Việt Yên

Tổ dân phố I Thị trấn Bích Động huyện Việt Yên

ttyt_vietyen@bacgiang.gov.vn

0204.3874.396

 

000.16.16.H02

16.17

H02.16.17

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động

Số 94 đường Trần Nhìn Tông, thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

ttyt_sondong@bacgiang.gov.vn

0204.3886.128

 

000.17.16.H02

16.18

H02.16.18

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC)

Số 45, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang

ttksbenhtat@bacgiang.gov.vn

0204.3 854. 246

 

000.18.16.H02

16.19

H02.16.19

Trung tâm Kiểm nghiệm

Tầng 7, trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp các sở, ngành tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

ttkiemnghiemduoc@bacgiang.gov.vn

0204.3555.365

http://Trungtamkiemnghiembacgiang.com

000.19.16.H02

16.2

H02.16.20

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Số 54 Đường Ngô Gia Tự - TP. Bắc Giang

vanthu_ccds@bacgiang.gov.vn

0204.3854.211

 

000.20.16.H02

16.21

H02.16.21

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Tầng 4, Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành - Đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

chicucatvstp@bacgiang.gov.vn

0204.3825.656

 

000.21.16.H02

16.24

H02.16.24

Trung tâm Y tế TP. Bắc Giang

190 - Nguyễn Văn Mẫn, Lê Lợi, TP. Bắc Giang

ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3824.837

 

000.24.16.H02

17

H02.17

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

52, Ngô Gia Tự , TP. Bắc Giang

so_ldtbxh_vt@bacgiang.gov.vn

02043.584.240

https://sldtbxh.bacgiang.gov.vn/

000.00.17.H02

17.3

H02.17.03

Trường Trung cấp Nghề Miền núi Yên Thế

Số 114, Phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Phồn Xương, Yên Thế

tdnmnyt_sldtbxh@bac giang.gov.vn

02043.534.089

http://truongtrungcapmnyt.edu.vn

000.03.17.H02

17.4

H02.17.04

Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp

Ngõ 185, đường Giáp Hải , phường Dĩnh Kế

ttctxh_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

02043.559.486

 

000.04.17.H02

17.5

H02.17.05

Trung tâm Điều dưỡng

Người có công

Tổ dân phố Đông Giang, phường Xương Giang, TP.

Bắc Giang

ttddncc_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

 

 

000.05.17.H02

17.6

H02.17.06

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Lô số 5 đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang

ttgtvl_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

0204.3854.344

 

000.06.17.H02

17.7

H02.17.07

Cơ sở cai nghiện ma túy

Số 95, đường Thân Khuê, Xã Song Mai, TP. Bắc Giang

cscnmt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

0204.3528.358

 

000.07.17.H02

17.8

H02.17.08

Cơ sở chăm sóc Người tâm thần

đường Thân Khuê, xã Song Mai, TP. Bắc Giang

cscsntt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

0204.3826.555

 

 

20

H02.20

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3566.971

https://bqlkcn.bacgiang.gov.vn/

000.00.20.H02

20.1

H02.20.01

Trung tâm hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp

KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

trungtamhtdtkcn@bac giang.gov.vn

0204.3853.888

 

 

28

H02.28

UBND TP. Bắc Giang

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến TP. Bắc Giang

tpbacgiang_tv@bacgiang.gov.vn

0204.3825.298

https://tpbacgiang.bacgiang.gov.vn

000.00.28.H02

28.1

H02.28.01

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến TP. Bắc Giang

vanphong_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3825.298

 

000.01.28.H02

28.2

H02.28.02

Phòng Nội vụ

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến TP. Bắc Giang

phongnoivu_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.850

 

000.02.28.H02

28.3

H02.28.03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến TP. Bắc Giang

phongtckh_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.939

 

000.03.28.H02

28.4

H02.28.04

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

Phongldtbxh_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3824.512

 

000.04.28.H02

28.5

H02.28.05

Thanh tra

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến TP. Bắc Giang

thanhtra_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3522.288

 

000.05.28.H02

28.6

H02.28.06

Phòng Văn hóa và

Thông tin

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phongvhtt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.402

 

000.06.28.H02

28.7

H02.28.07

Phòng Tư pháp

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phongtuphap_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3856.545

 

000.07.28.H02

28.8

H02.28.08

Phòng Kinh tế

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phongkinhte_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.157

 

000.08.28.H02

28.9

H02.28.09

Phòng Quản lý đô thị

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phongqldt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.614

 

000.09.28.H02

28.1

H02.28.10

Phòng Y tế

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phongyte_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3523.325

 

000.10.28.H02

28.11

H02.28.11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phonggddt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3859.516

http://tpbacgiang.edu.vn

000.11.28.H02

28.12

H02.28.12

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Số 01 đường Lê thánh Tông, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

phongtnmt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3852.052

 

000.12.28.H02

28.13

H02.28.13

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp

Tầng 2, Tòa liên cơ 2, UBND thành phố, đường Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

ttdvktnn_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3522.255

 

000.13.28.H02

28.16

H02.28.16

Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường

Tầng 2, Tòa liên cơ 2, UBND thành phố, đường Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

doittgtxd_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3524.739

 

000.16.28.H02

28.17

H02.28.17

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Tầng 3, Tòa nhà liên cơ 2, UBND thành phố, đường Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

ttvhtttt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3824.835

 

000.17.28.H02

28.18

H02.28.18

Trung tâm Bơm tiêu thoát nước đô thị

Xã Tân Tiến, TP. Bắc

Giang

ttbttndt_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.790

 

000.18.28.H02

28.19

H02.28.19

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp

Tầng 2, Tòa nhà liên cơ 1, UBND thành phố, đường Lê Duẩn, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

ttptqdbg@bacgiang.gov.vn

0204.3701.234

 

000.19.28.H02

28.2

H02.28.20

UBND phường Trần Phú

Đường Xương Giang, TP. Bắc Giang

tranphu_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3824.273

 

000.20.28.H02

28.21

H02.28.21

UBND phường Hoàng

Văn Thụ

Số 87, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

hoangvanthu_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.6284.789

 

000.21.28.H02

28.22

H02.28.22

UBND phường Lê Lợi

TP. Bắc Giang

leloi_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3821.599

 

000.22.28.H02

28.23

H02.28.23

UBND phường Ngô Quyền

Dãy 2,3,4 đường Nguyễn Thị Lưu, Tổ 2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang

ngoquyen_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.701

 

000.23.28.H02

28.24

H02.28.24

UBND phường Trần Nguyên Hãn

Đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang

trannguyenhan_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.174

 

000.24.28.H02

28.25

H02.28.25

UBND phường Thọ

Xương

Đường Trần Quang Khải, TP. Bắc Giang

thoxuong_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3523.988

 

000.25.28.H02

28.26

H02.28.26

UBND phường Xương Giang

Số 02 đường Giáp Hải, TP. Bắc Giang

xuonggiang_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3522.062

 

000.26.28.H02

28.27

H02.28.27

UBND phường Dĩnh Kế

Đường Lê Lợi, TP. Bắc Giang

dinhke_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.302

 

000.27.28.H02

28.28

H02.28.28

UBND phường Đa Mai

Số 57, đường Phan Chu Trinh, TP. Bắc Giang

damai_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3854.303

 

000.28.28.H02

28.29

H02.28.29

UBND phường Mỹ Độ

Tổ dân phố số 4, phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang

mydo_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3851.211

 

000.29.28.H02

28.3

H02.28.30

UBND xã Song Mai

Xã Song Mai, TP. Bắc Giang

songmai_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3855.370

 

000.30.28.H02

28.31

H02.28.31

UBND xã Song Khê

Xã Song Khê, TP. Bắc Giang

songkhe_tpbg@bacgiang.gov.vn

0982.258.318

 

000.31.28.H02

28.32

H02.28.32

UBND xã Tân Mỹ

Xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang

tanmy_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3556.992

 

000.32.28.H02

28.33

H02.28.33

UBND xã Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang

Dongson_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3853.538

 

000.33.28.H02

28.34

H02.28.34

UBND xã Dĩnh Trì

Thôn Núm, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang

dinhtri_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3836.134

 

000.34.28.H02

28.35

H02.28.35

UBND xã Tân Tiến

Thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

tantien_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3529.222

 

000.35.28.H02

28.36

H02.28.36

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tầng 3, Tòa nhà liên cơ 1,

UBND thành phố; số 85 đường Lê Duẩn, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang

banqlda_tpbg@bacgiang.gov.vn

0204.3855.888

 

 

29

H02.29

UBND huyện Lạng Giang

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

langgiang@bacgiang.gov.vn

0204.3881.202

https://langgiang.bacgiang.gov.vn/

000.00.29.H02

29.1

H02.29.01

Văn phòng HĐND và

UBND huyện

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

langgiang_vt@bacgiang.gov.vn

0204.3881.202

 

000.01.29.H02

29.2

H02.29.02

Phòng Nội vụ

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

noivu_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.02.29.H02

29.3

H02.29.03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

taichinh_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.03.29.H02

29.4

H02.29.04

Phòng Y tế

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

yte_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.04.29.H02

29.5

H02.29.05

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

nongnghiep_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.05.29.H02

29.6

H02.29.06

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

tainguyen_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.06.29.H02

29.7

H02.29.07

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

laodongtbxh_langgian@bacgiang.gov.vn

 

 

000.07.29.H02

29.8

H02.29.08

Thanh tra huyện

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

thanhtra_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.08.29.H02

29.9

H02.29.09

Phòng Tư pháp huyện

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

tuphap_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.09.29.H02

29.1

H02.29.10

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

congthuong_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.10.29.H02

29.11

H02.29.11

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

vanhoa_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.11.29.H02

29.12

H02.29.12

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

giaoduc_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.12.29.H02

29.13

H02.29.13

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

ttdvktnn_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.13.29.H02

29.14

H02.29.14

Ban Quản lý dự án Xây dựng

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

banqlda_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.14.29.H02

29.16

H02.29.16

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

ttvhtt_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.16.29.H02

29.17

H02.29.17

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

ttptquydat_langgiang@bacgiang.gov.vn

 

 

000.17.29.H02

29.18

H02.29.18

UBND thị trấn Vôi

Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

voi_langgiang@bacgiang.gov.vn