Quyết định 131/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Du lịch Bình Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 979/TTr-SDL ngày 31 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 29 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định theo Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có Phụ lục I kèm theo).
Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 29 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020, Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020, Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 và Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục II kèm theo).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K16, K19

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành theo Quyết định số: 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan thực hiện

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua BCCI

Mức độ thực hiện DVC trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

TTHC liên thông

Mức độ 3

Mức độ 4

Thủ tục hành chính được công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

I. Lĩnh vực Lữ hành

 

1

Công nhận Điểm du lịch

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

- Sở Du lịch tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận

X

-

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

 

2

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

X

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, Phí: 1.500.000 đồng/ Giấy phép

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, Phí: 3.000.000 đồng/ Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện; Phí, lệ phí; Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT- BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, Phí: 750.000 đồng/ Giấy phép

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, Phí: 1.500.000 đồng/ Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện; Phí, lệ phí; Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư s06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/201 8/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

4

Cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, phí: 1.000.000 đồng/Giấy phép

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, Phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện; Phí, lệ phí; Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

5

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép

- Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-

6

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch ra quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

- Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-

7

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/62017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-

8

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

-

 

9

Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, phí: 100.000 đồng/thẻ

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, phí: 200.000 đồng/thẻ

Phí, lệ phí, Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

10

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

05 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

-

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

11

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

- 07 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- 13 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

X

-

Lphí: 3.000.000 đồng/ Giấy phép

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

12

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

X

-

Lệ phí: 1.500.000 đồng/Giấy phép

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

13

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

X

-

Lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

14

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

X

-

Lệ phí: 1.500.000 đồng/Giấy phép

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

15

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

X

-

Lệ phí: 1.500.000 đồng/Giấy phép

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 

16

Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

X

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, phí: 325.000 đồng/ thẻ

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, phí: 650.000 đồng/ thẻ

Phí, lệ phí, Thành phần hồ sơ; Yêu cầu, điều kiện; Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

17

Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

X

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, phí: 325.000 đồng/ thẻ

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, phí: 650.000 đồng/thẻ

Phí, lệ phí; Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

18

Cấp đổi Thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

X

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, phí: 325.000 đồng/ thẻ

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, phí: 650.000 đồng/ thẻ

Phí, lệ phí; Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp đổi Thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

19

Cấp lại Thẻ Hướng dẫn viên du lịch

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

-

X

- Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, phí: 325.000 đồng/ thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc Thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa; 100.000 đồng/Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

- Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, phí: 650.000 đồng/ thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc Thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa; 200.000 đồng/Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Phí, lệ phí, Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-

 
nhayThủ tục hành chính Cấp lại Thẻ Hướng dẫn viên du lịch ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được sửa đổi bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Theo quy định tại Điều 2)nhay

20

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

- Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn): Đối với trường hợp Khu du lịch nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Đối với trường hợp Khu du lịch năm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên:

- Sở Du lịch tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh

- UBND tỉnh quyết định công nhận.

Bộ phận một cửa cấp huyện: Đối với trường hợp Khu du lịch nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp huyện.

Đối với trường hợp Khu du lịch nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp huyện:

- UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Sở Du lịch xét duyệt hồ sơ thẩm định và trình UBND tỉnh

- UBND tỉnh Quyết định công nhận

 

II. Lĩnh vực Dịch vụ du lịch khác

21

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa cấp huyện

- UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Sở Du lịch Quyết định công nhận

-

-

Phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/ 2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

Cấp huyện, Sở Du lịch

22

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa cấp huyện

- UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Sở Du lịch Quyết định công nhận

-

-

Phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/ 2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

Cấp huyện, Sở Du lịch

23

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa cấp huyện

- UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Sở Du lịch Quyết định công nhận

-

-

Phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/ 2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

Cấp huyện, Sở Du lịch

24

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa cấp huyện

- UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Sở Du lịch Quyết định công nhận

-

-

Phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

Cấp huyện, Sở Du lịch

25

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa cấp huyện

- UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Sở Du lịch Quyết định công nhận

-

-

Phí: 1.000.000 đồng/Hồ sơ

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bọ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

Cấp huyện, Sở Du lịch

26

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn)

Sở Du lịch

X

-

- Phí thẩm định công nhận hạng 1 sao, 2 sao: 1.500.000 đồng/Hồ sơ

- Phí thẩm định công nhận hạng 3 sao: 2.000.000 đồng/ Hồ sơ

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

27

Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

- 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô.

- 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa.

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giao thông vận tải

-

X

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

-

28

Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

- 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô - 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định,địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giao thông vận tải

-

X

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

-

29

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định,địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Sở Giao thông vận tải

-

X

Không

-

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017

- Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 ca Chính phủ

-

 

PHỤ LỤC II

BÃI BỎ 29 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành theo Quyết định số: 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

A. Thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bãi bỏ

I. Lĩnh vực Lữ hành

1

2.001611.000.00.00.H08

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

2.001589.000.00.00.H08

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

1.003742.000.00.00.H08

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

1.001837.000.00.00.H08

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

1.003717.000.00.00.H08

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

1.003240.000.00.00.H08

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

1.003275.000.00.00.H08

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

1.005161.000.00.00.H08

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

1.003002.000.00.00.H08

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II. Lĩnh vực Dịch vụ lưu trú khác

10

1.004580.000.00.00.H08

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

B. Thủ tục hành chính đã bố tại Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bãi bỏ

Lĩnh vực Dịch vụ lưu trú khác

11

1.008027.000.00.00.H08

Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

1.008028.000.00.00.H08

Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

1.008029.000.00.00.H08

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

C. Thủ tục hành chính đã bố tại Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bãi bỏ

I. Lĩnh vực Lữ hành

14

1.004528.000.00.00.H08

Công nhận điểm du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

1.003490.000.00.00.H08

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

1.004605.000.00.00.H08

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II. Lĩnh vực Dịch vụ lưu trú khác

17

1.004594.000.00.00.H08

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

D. Thủ tục hành chính đã bố tại Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bãi bỏ

I. Lĩnh vực Lữ hành

18

1.001440.000.00.00.H08

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

2.001628.000.00.00.H08

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

2.001622.000.00.00.H08

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

2.001616.000.00.00.H08

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22

1.004628.000.00.00.H08

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

1.004623.000.00.00.H08

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24

1.001432.000.00.00.H08

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

1.001432.000.00.00.H08

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II. Lĩnh vực Dịch vụ lưu trú khác

26

1.004551.000.00.00.H08

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27

1.004503.000.00.00.H08

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

1.001455.000.00.00.H08

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

1.004572.000.00.00.H08

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổng cộng: 29 TTHC

 

 

thuộc tính Quyết định 131/QĐ-UBND

Quyết định 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:131/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:11/01/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi