Quyết định 1309/QĐ-UBND Nam Định 2024 TTHC sửa đổi lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1309/QĐ-UBND

Quyết định 1309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1309/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành:19/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

________

Số: 1309/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực

đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 969/TTr-STP ngày 14/6/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố đối với các thủ tục hành chính đã được công bố tại các số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mục XI Phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VPCP (Cục KSTTHC);

- Cổng TTĐT tỉnh; Trang TTĐT VPUBND tỉnh;

- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số: 1309/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

_______________

STT

Tên TTHC

Nội dung sửa đổi

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Thẻ đấu giá viên

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp.

2

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị;

- Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Không quy định

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

1.000.000 đ/hồ sơ

- Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp.

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

500.000 đ/hồ sơ

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị;

- Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

500.000 đ/hồ sơ

- Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp.

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp.

7

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp;

- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

2.700.000 đ/hồ sơ

- Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi