Quyết định 1271/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính của UBND cấp xã TP Cần Thơ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1271/QĐ-UBND

Quyết định 1271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1271/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Tâm
Ngày ban hành:06/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

Số: 1271/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Cần Thơ, ngày 06 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế được quy định tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

STT

Tên thủ tục

V. Lĩnh vực Y tế

1

Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2

Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

V. Lĩnh vực Y tế

 

 

1

T-CTH-

282030-TT

Xác nhận Đơn xin giám định khả năng lao động đối với người mất sức lao động, giám định lại khả năng lao động

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

-  Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

-   Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

V. Lĩnh vực Y tế

1. Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1. Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Bước 2. Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

- Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh

g) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 02: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

 

 

Phụ lục số 02

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng sinh

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:........................................ Năm sinh.....................................

Nơi đăng ký thường trú:....................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:..........................................................................................................

Dân tộc:...........................................................................................................................

Đã sinh con vào lúc:......... giờ........ phút, ngày............... tháng................ năm:..................

Tại:...................................................................................................................................

Số lần sinh............................. Số   con hiện sống:...........................................................

Số con trong lần sinh này:.................................................................................................

Giới tính con:........................................ cân... nặng:..........................................................

Hiện trạng của con:...........................................................................................................

Người đỡ đẻ:....................................................................................................................

Dự định đặt tên con:.........................................................................................................

 

......, ngày ..... tháng .... năm 20...

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

2. Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh lần đầu.

- Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

- Bước 3. Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh

g) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục số 03: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

 

 

Phụ lục số 03

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

 

Kính gửi:.....................................................................................................

 

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:.....................................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:............................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Sinh cháu: ngày:..................... tháng:.......................... năm:... 20........................................

Tại: ....................................................................................................................

Tên dự kiến của cháu: .......................................................................................................

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh: tháng.................. năm................... Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1 - Mất/thất lạc/ rách nát □

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước □

(Ghi cụ thể sự nhầm lẫn):

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

3- Khác □

Ghi cụ thể:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

......., ngày ..... tháng năm 20.......

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi