Quyết định 127/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Đường thủy nội địa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

_______

Số: 127/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU (LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 175/TTr- SGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
(Lĩnh vực: Đường thủy nội địa).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:
- Thủ tục tại số thứ tự 15, 19, 22 phụ lục 4 Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tình Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu;
- Thủ tục tại số thứ tự 3, 4, 5 phụ lục Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- P.CVP (Tô Thành Phươ
ng);
- Trưởng phòng KSTTHC;
-
CV Nhung;
- Cổng TT điện tử
tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN,14).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Cận

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC CHUẨN HÓA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU (LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Mã số TTHC

(Trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

Tên thủ tục hanh chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

01

1.003658.0 00.00.00.H 04

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

- Trực tiếp;

- Qua Hệ thống dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến:

+ Thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải: Mức độ 4, tại địa chỉ:

https://dichvucong. baclieu.gov.vn;

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Mức độ 3, tại địa chỉ:

https://dichvucong. baclieu.gov.vn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Đường Nguyên Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Trung tâm hành chính công huyện.

Phí: 100.000 đồng/lần

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

- Thông tư 198/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ, phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

02

1.009444.0 00.00.00.H04

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

- Trực tiếp;

- Qua Hệ thống dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến:

+ Thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải: Mức độ 4, tại địa chỉ:

https://dichvucong. baclieu.gov.vn;

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Mức độ 3, tại địa chỉ:

https://dichvucong. baclieu.gov.vn

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Trung tâm hành chính công huyện.

Không thu phí, lệ phí

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

03

1.009447.0 00.00.00.H04

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

- Trực tiếp;

- Qua Hệ thống dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến:

+ Thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải: Mức độ 4, tại địa chỉ:

https://dichvucong. baclieu.gov.vn;

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Mức độ 3, tại địa chỉ:

https://dichvucong. baclieu.gov.vn

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, đơn đề nghị của cơ quan, chủ cảng, bến theo quy định.

- Thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Trung tâm hành chính công huyện.

Không thu phí, lệ phí

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản .

 

TỔNG SỐ: 03 TTHC1 ./.

_________

1 Thẩm quyền Sở GTVT: Mức độ 04: 03; thẩm quyền UBND cấp huyện: Mức độ 03: 03.

nhayCác thủ tục hành chính này được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1661/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

thuộc tính Quyết định 127/QĐ-UBND

Quyết định 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông Vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:127/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Cận
Ngày ban hành:21/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi