Quyết định 1203/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1203/QĐ-UBND

Quyết định 1203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực công chức, lĩnh vực viên chức, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1203/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành:07/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1203/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG NH VỰC CÔNG CHC, LĨNH VỰC VIÊN CHỨC, LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIP CÔNG LP, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyn địa phương,

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đi, bsung một sđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính; Nghị định s92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn c Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm Văn phòng Chính phủ hưng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bthủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cQuyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức li, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý Nhà nưc của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bthủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lợi, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước ca Bộ Nội v;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc công b thtục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản Nhà nước ca Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 202/TTr-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 (bảy) thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức hành chính, lĩnh vực công chức, viên chức; 12 (mười hai) thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính).
Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thực hiện theo:
a) Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ;
b) Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ;
c) Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ;
d) Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị mình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ,
- VPCP (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTr. TU, TTr. HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Báo BK-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

Stt

Mã số TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực công chức

1

2.002156

Thủ tục xét tuyển công chức

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: Thực hiện theo Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

a) Phí dự thi tuyn công chức:

- Dưới 100 thí sinh mc thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

b) Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Nghị đnh số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy đnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chc.

Thông tư s 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn, nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Thông tư s 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của B trưng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, hạng công chức, viên chức.

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy đnh tại Nghị định s 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

(Thủ tục xét tuyển công chức thuộc huyện Côn Đảo đã được y ban nhân dân tỉnh phân cấp cho huyện Côn Đo thực hiện)

II. Lĩnh vực Viên chức

1

1.005388

Thủ tục thi tuyển viên chức

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: Thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Phí dự thi tuyn công chức:

- Dưới 100 thí sinh mc thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Nghị định s 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 ca Chính phủ về tuyển dng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thông tư s 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, hng công chức, viên chức.

Những ni dung còn lại ca thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tạNghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức.

2

1.005392

Thủ tục xét tuyển viên chức

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: Thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không quy định

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Những ni dung còn lại ca thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tạNghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức.

3

1.005393

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: Thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không quy định

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Những ni dung còn lại ca thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tạNghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức.

III. Lĩnh vực tổ chức hành chính

1

1.009334

Thủ tục thđịnh thành lập tổ chc

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 201của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Những nội dung còn lạcủa TTHC thực hiện theo Quyết định số 1068/QĐ- BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ca Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng qun lý Nhà nước cSở Nội vụ.

nhayThủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Điều 1nhay

2

1.009335

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 201của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Những nội dung còn lạcủa TTHC thực hiện theo Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ca Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng qun lý Nhà nước cSở Nội vụ.

nhayThủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Điều 1nhay

3

1.009336

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 201của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Những nội dung còn lạcủa TTHC thực hiện theo Quyết định số 1068/QĐ- BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ca Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng qun lý Nhà nước cSở Nội vụ.

nhayThủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Điều 1nhay

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

Stt

Mã số TTHC

Tên TTHC cũ

Tên TTHC mi

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn c pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực tổ chc hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

1

2.001946

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 ca Chính phủ quy định v thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định s 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2

2.001941

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 ca Chính phủ quy định v thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định s 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3

1.003735

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 ca Chính phủ quy định v thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định s 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

IILĩnh vực Qu Nhà c về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

1

1.003822

Thủ tục cấp giấy phép thành lp và công nhận điu lệ quỹ

Thủ tục cấp giấy phép thành lp và công nhận điu lệ quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

2

2.001590

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành vn hội đng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành vn hội đng quản lý quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

3

2.001567

Thủ tục công nhận thay đi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận thay đi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

4

1.003621

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

5

1.003916

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

6

1.003950

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Thủ tục cho phép quỹ hoạđộng trở lại sau khbị đình chỉ có thi hạn hoạt động

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

7

1.003920

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

8

1.003879

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục đổi tên quỹ

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

9

1.003866

Thủ tục quỹ tự giải thể

Thủ tục quỹ tự giải thể

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tu(Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 1giờ 30 phúđến 1giờ 00), trừ các ngày lễ, tết;

- Thời gian gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua môi trườnmạng (nếu có)

Không

- Nghị định s 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính ph về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư s 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 ca Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 ca UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động ca Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 ca Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi