Quyết định 1177/QĐ-UBND Hà Nội 2017 công bố TTHC trong lĩnh vực du lịch thuộc Sở Du lịch

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1177/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 1177/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI

--------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tại Tờ trình số 88/TTr-SDL ngày 28/12/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp Hà Nội tại văn bản số 2563/STP- KSTTHC ngày 22/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Mục II, Phần II, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố bổ sung mới, sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (trước đây).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ VHTT&DL;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBTP: PCVP: N.N.Kỳ, P.C.Công; Phòng: NC, KGVX, TKBT, TH;
- Trung tâm THCB, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, NQ(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

PHỤ LỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PH HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND Thành ph Hà Nội)

Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Số trang

1

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

2

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

3

Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

4

Cấp đi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

5

Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

6

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

7

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

8

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

9

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

10

Cấp bin hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

11

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

12

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

13

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

14

Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

15

Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

16

Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

17

Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch.

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

18

Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

19

Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

20

Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

21

Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn h du lịch

Du lịch

S Du lịch Hà Nội

 

22

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

23

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

Sở Du lịch Hà Nội

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực