Quyết định 1155/QĐ-UBND Bắc Ninh 2022 Danh mục TTHC bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc quản lý Sở TNMT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_________

Số: 1155/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
(Chi tiết tại Phần I. Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định)
Điều 2. Sửa đổi Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, như sau:
Sửa đổi cụm từ “ngày làm việc” thành từ “ngày” tại mục thời gian thực hiện đối với 11 danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
(Chi tiết tại phần II. Danh mục đính kèm theo Quyết định)
 Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật điều chỉnh nội dung công khai thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo nội dung công bố tại Quyết định này và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử trên hệ thống Cổng Thông tin dịch vụ công tỉnh theo quy định.
Thời hạn hoàn thành không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.
2. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết ngay sau khi Quyết định được ban hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở TT&TT, Trung tâm HCC

(để phối hợp thực hiện);

- CVP, các PCVP UBND tỉnh,

Cổng TTĐT, Chuyên viên NNTN;

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

________________

I. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Quyết định công bố

Cơ quan thực hiện

A

Lĩnh vực môi trường

1

1.004246

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Luật Bảo vệ môi trường 2020;

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

B

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

1.004152

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt động khác

- Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 25/01/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

1.004140

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt động khác

- Luật BVMT 2020

- Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 25/01/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi

STT

Mã TTHC

Thủ tục hành chính

Cấp thực hiện

1

1.010735.000.00.00.H05

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

Cấp tỉnh

2

1.010733.000.00.00.H05

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cấp tỉnh

3

1.010727.000.00.00.H05

Cấp giấy phép môi trường

Cấp tỉnh

4

1.010730.000.00.00.H05

Cấp lại giấy phép môi trường

Cấp tỉnh

5

1.010729.000.00.00.H05

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Cấp tỉnh

6

1.010728.000.00.00.H05

Cấp đổi giấy phép môi trường

Cấp tỉnh

7

1.010725.000.00.00.H05

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

Cấp huyện

8

1.010724.000.00.00.H05

Cấp đổi giấy phép môi trường

Cấp huyện

9

1.010723.000.00.00.H05

Cấp giấy phép môi trường

Cấp huyện

10

1.010726.000.00.00.H05

Cấp lại giấy phép môi trường

Cấp huyện

11

1.010736.000.00.00.H05

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Cấp xã

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1155/QĐ-UBND

Quyết định 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1155/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:02/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi