Quyết định 1099/QĐ-UBND Lạng Sơn 2021 Danh mục và quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1099/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành:04/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
________

Số: 1099/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 80/TTr-SXD ngày 28/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
a) Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:
Thủ tục hành chính có số thứ tự 02, 03 Mục I Phần Asố thứ tự 01 Mục III tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; thủ tục hành chính có số thứ tự 03, 04 Mục A tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
b) Quy trình nội bộ của các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực: Thủ tục có số thứ tự 02,03 Mục I Phần I Phụ lục I và số thứ tự 13 Mục A.VIII Phần I tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền Thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 TTHC)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (02 TTHC)

01

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

14 ngày

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

02

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

14 ngày

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ (01 TTHC)

Số TT

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 TTHC)

01

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

20 ngày

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (01 TTHC)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

10 ngày làm việc

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Phần II
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị (01 TTHC)

01

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

15 ngày làm việc

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

- Tiếp nhận trực tiếp;

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị;

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị và quản lý công viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (02 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (01 TTHC)

1

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (01 TTHC)

2

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

 
 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

 

CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC

- Hạ tầng kỹ thuật và vật liệu xây dựng: HTKT&VLXD

- Nhân viên bưu điện: NVBĐ

- Quản lý xây dựng: QLXD

- Kiểm định chất lượng công trình Xây dựng: KĐCLCTXD

I. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (01 TTHC)

1. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1.1. Trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

1.2. Trường hợp do hết hạn (hoặc gần hết hạn). Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở

Công chức một cửa của Sở tại TTPVHCC/ NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Giao nhiệm vụ cho Phòng HTKT&VLXD

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng HTKT&VLXD

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, soạn thảo văn bản thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 0,5 ngày kể từ ngày chuyên viên được giao nhiệm vụ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, soạn thảo văn bản thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày chuyên viên được giao nhiệm vụ.

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện các công việc tiếp theo, dự thảo chứng chỉ.

Chuyên viên Phòng HTKT&VLXD

4,5 ngày

 

B5

Xem xét văn bản xử lý, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng HTKT&VLXD

1,5 ngày

 

B6

Duyệt hồ sơ, ký duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

 

B7

Phát hành văn bản; chuyển kết quả giải quyết

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B8

Trả kết quả giải quyết TTHC;

Thống kê, theo dõi.

Công chức một cửa của Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (01 TTHC)

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày.

STT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở

Công chức một cửa Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Giao nhiệm vụ cho phòng QLXD

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B4

Kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 5 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức không quá 5 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo văn bản Thông báo lịch kiểm tra hiện trường.

Chuyên viên Phòng QLXD; Trung tâm KĐCLCTXD

03 ngày

 

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở văn bản Thông báo lịch kiểm tra hiện trường

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B6

Duyệt hồ sơ/ký văn bản Thông báo lịch kiểm tra hiện trường

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B7

Đóng dấu, chuyển văn bản

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B8

- Kiểm tra hiện trường

+ Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình và kiểm tra, đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế (tại hiện trường)

+ Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình và khắc phục các tồn tại (nếu có).

+ Lập biên bản thông qua các bên có liên quan ký biên bản

- Kiểm tra hồ sơ: Theo quy định hiện hành

Chuyên viên Phòng QLXD; Trung tâm KĐCLCTXD

05 ngày

 

B9

Tổng hợp, dự thảo Văn bản Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Chuyên viên phòng QLXD

07 ngày

 

B10

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Văn bản Thông báo kết quả kiểm tra

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B11

Duyệt hồ sơ, ký văn bản Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B12

Đóng dấu, chuyển văn bản sang TTPVHCC

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B13

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức;

Thống kê, theo dõi

Công chức một cửa Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (03 TTHC)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

- Sở Xây dựng

- UBND tỉnh

2

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

 

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

- Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố;

- Các cơ quan liên quan;

- UBND cấp huyện.

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC;

- Bộ phận Một cửa: BPMC

- Quản lý xây dựng: QLXD

- Kinh tế và Hạ tầng: KT&HT

- Quản lý đô thị: QLĐT.

- Nhân viên bưu điện: NVBĐ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (02 TTHC)

1. Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 14 ngày.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở

Công chức một cửa Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Giao nhiệm vụ cho Phòng QLXD

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B4

- Trường hợp hồ sơ cần tổ chức thực hiện đánh giá lại hoặc đánh giá bổ sung, thông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không quá 05 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản Thông báo ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận báo cáo đánh giá an toàn.

Chuyên viên Phòng QLXD

6,5 ngày

 

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Văn bản Thông báo ý kiến

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B6

Duyệt hồ sơ, ký văn bản Thông báo ý kiến về Báo cáo đánh giá an toàn

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B7

Phát hành văn bản trình UBND tỉnh

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B8

Xem xét, quyết định; chuyển kết quả cho Công chức một cửa của Sở tại TTPVHCC

Lãnh đạo UBND tỉnh

04 ngày

 

B9

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức;

Thống kê, theo dõi

Công chức một cửa Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

Không tính thời gian

 
 

Tổng thời gian thực hiện

14 ngày

 

2. Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 14 ngày.

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở

Công chức một cửa Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

0,5 ngày

 

B2

Giao nhiệm vụ cho Phòng QLXD

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B4

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo Văn bản thông báo ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Chuyên viên Phòng QLXD

6,5 ngày

 

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Văn bản Thông báo ý kiến.

Lãnh đạo Phòng QLXD

0,5 ngày

 

B6

Duyệt hồ sơ, ký văn bản Thông báo ý kiến.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B7

Phát hành văn bản trình UBND tỉnh

Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B8

Xem xét, quyết định; chuyển kết quả cho Công chức một cửa của Sở tại TTPVHCC

Lãnh đạo UBND tỉnh

04 ngày

 

B9

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức;

Thống kê, theo dõi

Công chức một cửa Sở tại TTPVHCC/NVBĐ

Không tính thời gian

 
 

Tổng thời gian thực hiện

14 ngày

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

I. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (01 TTHC)

1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố

Công chức BPMC cấp huyện

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện thẩm định.

Chuyên viên Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố

02 ngày

 

B4

Duyệt hồ sơ/ký văn bản lấy ý kiến thẩm định

Lãnh đạo Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố

0,5 ngày

 

B5

Đóng dấu, chuyển hồ sơ, văn bản cho cơ quan được lấy ý kiến

Văn thư Phòng

0,5 ngày

 

B6

Ý kiến thẩm định/tham gia xử lý

Các cơ quan nhà nước có liên quan

05 ngày

 

B7

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo Thông báo kết quả thẩm định.

Chuyên viên Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố

2,5 ngày

 

B8

Xem xét dự thảo, trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng KT&HT huyện/Phòng QLĐT thành phố

1,5 ngày

 

B9

Xem xét, ký duyệt vào văn bản liên quan

Lãnh đạo UBND cấp huyện

1,5 ngày

 

B10

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức BPMC huyện

Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày

 

B11

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức;

Thống kê, theo dõi

Công chức BPMC cấp huyện

Không tính thời gian

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi