Quyết định 1095/QĐ-UBND Khánh Hòa 2022 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

Số: 1095/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

-------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 109/TTr-SLĐTBXH ngày 01/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ quy trình các thủ tục hành chính sau đây:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh có mã số BLĐ-KHA-286330, BLĐ-KHA-286331; BLĐ-KHA-286335, BLĐ-KHA-286336 tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thủ tục hành chính có mã số BLĐ-KHA-286329, BLĐ-KHA- 286334 tại Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có mã số BLD-KHA-286334 tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: VBĐT
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, PTCHC, PKGVX, P.KSTTHC, HThanh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1. Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: 1.010587)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010587)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

06 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết)

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo

- Chuyển lãnh đạo Sở duyệt Thông báo

- Văn thư vào sổ, đóng dấu

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ, chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3;

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập

04 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối);

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

04 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ dã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập:

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Chuyển bước tiếp theo

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập. Chuyển bước tiếp theo;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập. (Chuyển Bước 7).

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối); (Chuyển Bước 8).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập.

0,25 ngày

 

Bước 7.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

02 ngày

 

Bước 7.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,5 ngày

 

Bước 7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,25 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong đó ghi rõ chức danh và nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng trường.

2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: 1.010588)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010588)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

06 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết)

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo

- Văn thư vào sổ, đóng dấu

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ, chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3;

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

- Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

04 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối);

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

04 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ dã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường:

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Chuyển bước tiếp theo

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. Chuyển bước tiếp theo;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. (Chuyển Bước 7).

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối); (Chuyển Bước 8).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

0,25 ngày

 

Bước 7.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

02 ngày

 

Bước 7.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,5 ngày

 

Bước 7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,25 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

- Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

3. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: 1.010589)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010589)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

06 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết)

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo

- Văn thư vào sổ, đóng dấu

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ, chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3;

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

- Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

04 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối);

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

04 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ dã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Chuyển bước tiếp theo

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. Chuyển bước tiếp theo;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. (Chuyển Bước 7).

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối); (Chuyển Bước 8).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

0,25 ngày

 

Bước 7.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

02 ngày

 

Bước 7.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,5 ngày

 

Bước 7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,25 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường;

- Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.

4. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Mã số TTHC: 1.010590)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010590)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

06 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết)

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo

- Văn thư vào sổ, đóng dấu

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ, chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3;

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.

04 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối);

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

04 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ dã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ;

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý;

- Chuyển lại Bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. (Chuyển Bước 7).

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối); (Chuyển Bước 8).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.

0,25 ngày

 

Bước 7.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

02 ngày

 

Bước 7.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,5 ngày

 

Bước 7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,25 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường;

- Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trong đó ghi rõ chức danh và nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng trường.

5. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Mã số TTHC: 1.010591)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010591)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

06 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết)

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo

- Văn thư vào sổ, đóng dấu

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ, chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3;

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

04 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối);

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

04 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ dã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ;

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý;

- Chuyển lại Bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. (Chuyển Bước 7).

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối); (Chuyển Bước 8).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

0,25 ngày

 

Bước 7.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

02 ngày

 

Bước 7.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,5 ngày

 

Bước 7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,25 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

6. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Mã số TTHC: 1.010592)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010592)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày; UBND tỉnh: 05 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

06 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết);

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo;

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo;

- Văn thư vào sổ, đóng dấu;

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ, chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3;

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

04 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối);

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

04 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ dã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ;

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý;

- Chuyển lại Bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn bản trình UBND kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. (Chuyển Bước 7).

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối); (Chuyển Bước 8).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

0,25 ngày

 

Bước 7.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

02 ngày

 

Bước 7.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,5 ngày

 

Bước 7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

01 ngày

 

Bước 7.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0,25 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện (Số hồ sơ: 1.010590)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010590)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - TBXH.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Phân công xử lý

Hồ sơ được chuyển đến công chức xử lý

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

07 ngày

 

Trường hợp 1: thẩm định hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung:

- Công chức được giao xử lý hồ sơ;

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Văn thư.

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết);

- Chuyển Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu; chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

- Cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ: chuyển trường hợp 2 hoặc 3.

Hoặc trường hợp Cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; Kết thúc quy trình.

- Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ.

02 ngày

 

Trường hợp 2: thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.

- Chuyển Bước 4.

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.

05 ngày

UBND cấp huyện

 

Trường hợp 3: thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

- Chuyển Bước 4.

Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

05 ngày

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Xem xét ký duyệt

 

01 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ, đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH xem xét, phê duyệt hồ sơ

- Chuyển bước tiếp theo

Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

01 ngày

UBND cấp huyện

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại bước trước

 

01 ngày

Bước 5

Xem xét hồ sơ đã thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

 

 

02 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ

Lãnh đạo Văn -phòng UBND cấp huyện

- Xem xét hồ sơ đã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

02 ngày

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

- Xem xét hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

02 ngày

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Duyệt hồ sơ

 

03 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ, đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo

Dự thảo quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

03 ngày

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại bước trước

 

03 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản

Văn thư

- Văn thư vào sổ, đóng dấu; phát hành văn bản;

- Chuyển bước tiếp theo

 

01 ngày

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

0

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp huyện theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường trung cấp công lập;

- Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.

2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện. (Số hồ sơ: 1.010591)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010591)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - TBXH.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Phân công xử lý

Hồ sơ được chuyển đến công chức xử lý

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

07 ngày

 

Trường hợp 1: thẩm định hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung:

- Công chức được giao xử lý hồ sơ;

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Văn thư.

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết);

- Chuyển Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu; chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

- Cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ: chuyển trường hợp 2 hoặc 3.

Hoặc trường hợp Cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; Kết thúc quy trình.

- Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ.

02 ngày

 

Trường hợp 2: thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

- Chuyển Bước 4.

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

05 ngày

UBND cấp huyện

 

Trường hợp 3: thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

- Chuyển Bước 4.

Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

05 ngày

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Xem xét ký duyệt

 

01 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ, đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH xem xét, phê duyệt hồ sơ

- Chuyển bước tiếp theo

Dự thảo Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

01 ngày

UBND cấp huyện

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại bước trước

 

01 ngày

Bước 5

Xem xét hồ sơ đã thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

 

 

02 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ

Lãnh đạo Văn -phòng UBND cấp huyện

- Xem xét hồ sơ đã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

02 ngày

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

- Xem xét hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

02 ngày

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Duyệt hồ sơ

 

03 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ, đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo

Dự thảo quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

03 ngày

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại bước trước

 

03 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản

Văn thư

- Văn thư vào sổ, đóng dấu; phát hành văn bản;

- Chuyển bước tiếp theo

 

01 ngày

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

0

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp huyện theo quy định hiện hành. Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

3. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện. (Số hồ sơ: 1.010592)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.010592)

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - TBXH.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018); Hồ sơ của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Phân công xử lý

Hồ sơ được chuyển đến công chức xử lý

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

07 ngày

 

Trường hợp 1: thẩm định hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung:

- Công chức được giao xử lý hồ sơ;

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Văn thư.

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo để bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết);

- Chuyển Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu; chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

- Cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ: chuyển trường hợp 2 hoặc 3.

Hoặc trường hợp Cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; Kết thúc quy trình.

- Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ.

02 ngày

 

Trường hợp 2: thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

- Chuyển Bước 4.

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

05 ngày

UBND cấp huyện

 

Trường hợp 3: thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

- Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

- Chuyển Bước 4.

Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

05 ngày

Bước 4

Xem xét ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Xem xét ký duyệt

 

01 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ, đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH xem xét, phê duyệt hồ sơ

- Chuyển bước tiếp theo

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối)

01 ngày

UBND cấp huyện

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng LĐ- TBXH xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại bước trước

 

01 ngày

Bước 5

Xem xét hồ sơ đã thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

 

 

02 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ

Lãnh đạo Văn -phòng UBND cấp huyện

- Xem xét hồ sơ đã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

02 ngày

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

- Xem xét hồ sơ đã thẩm định

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại Bước trước

 

02 ngày

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Duyệt hồ sơ

 

03 ngày

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ, đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo

Dự thảo quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

03 ngày

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

- Chuyển lại bước trước

 

03 ngày

Bước 7

Phát hành văn bản

Văn thư

- Văn thư vào sổ, đóng dấu; phát hành văn bản;

- Chuyển bước tiếp theo

 

01 ngày

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

0

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp huyện theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập;

- Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

thuộc tính Quyết định 1095/QĐ-UBND

Quyết định 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1095/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành:21/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi