Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND Hải Phòng về sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------
Số: 1085/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
---------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;
Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Qui chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định về việc cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; doanh nghiệp, doanh nhân và các cá nhân có liên quan trong việc xét cho phép sử dụng và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) cho các doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Các trường hợp được Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an cấp, bao gồm:
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố Hải Phòng bao gồm:
a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hành Việt Nam hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng Việt Nam.
b) Kế toán trởng, hoặc Trưởng/ Phó Phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, ngân hành, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên.
2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam thuộc thành phố Hải Phòng:
a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, kế toán trưởng hoặc người có chức danh trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty Trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã.
3. Thủ trưởng các cơ quan, Sở, ban, ngành, quận, huyện và các cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước của thành phố HảI Phòng trong diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo hoặc quan hệ công tác đến các nước, vùng hoặc lãnh thổ thành viên APEC tham gia chương trình Thẻ đi lại ABTC.
Điều 3. Điều kiện để doanh nhân được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
1. Doanh nhân đang làm việc ở các doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Quy định này, được thành lập ít nhất từ một năm trở lên, đã hoàn thành các nghĩa vụ về chính sách thuế, ngân sách nhà nước, có kim ngạch xuất nhập khẩu hoặc có nhu cầu hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác thuộc các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC, được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ cụ thể hoặc báo cáo giải trình về nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
3. Doanh nghiệp và doanh nhân xin được cấp thẻ ABTC chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế, chính sách về xuất nhập khẩu, chính sách đối với người lao động, luật pháp của Nhà nước Việt Nam và các quy định trong quan hệ thương mại quốc tế.
4. Không thuộc diện chưa được xuất cảnh.
5. Không thuộc các trường hợp sau đây:
Doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự , kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.
 
Chương II
TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC
 
Điều 4. Hồ sơ nộp tại Sở Công thương gồm:
1. Đối với doanh nhân:
1.1. Văn bản của doanh nghiệp đề nghị cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC. (theo mẫu MĐ 01-A)
1.2. Bản khai lí lịch tự thuật của doanh nhân, có dán ảnh chụp kiểu CMTND, cỡ 3x4 (theo mẫu MĐ 02-A)
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ):
1.4. Các văn bản xác nhận trong thời hạn 06 tháng gần nhất của các cơ quan liên quan:
- Xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền chấp hành Luật Thuế, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp (theo mẫu MX 03-A)
- Xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác của doanh nhân (theo mẫu MX 03-C);
- Xác nhận của cơ quan Hải quan về nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu và việc chấp hành quy chế khai báo thông quan hàng hóa theo quy định (theo mẫu MX03-B)
- Văn bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký (theo mẫu MX 03-D);
1.5. Các hợp đồng kinh doanh hoặc các tài liệu dự án đầu tư hợp tác với các đối tác thuộc các nền kinh tế thành viên APEC (nếu có), hoặc văn bản giải trình về nhu cầu đi lại tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC được xác định tại Điều 1 của Quy định này, (các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng thực).
1.6. Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân được đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.
1.7. Bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng của doanh nhân.
1.8. Tờ khai danh sách trích ngang các thông tin liên quan doanh nhân của doanh nghiệp đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu MK 04-A)
2. Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước:
2.1. Công văn đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, công chức: nêu rõ chức vụ, nhu cầu thường xuyên làm việc với đối tác, tham dự hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước, vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia chương trình thẻ ABTC và thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Quy trình này (theo mẫu MĐ 01-C)
2.2. Bản khai lí lịch tự thuật của cán bộ, công chức có dán ảnh chụp kiểu CMTND cỡ 3x4 và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu ML 02-B).
2.3. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác của cán bộ, công chức (Mẫu MX 03-C)
2.4. Bản sao Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của cán bộ, công chức.
3. Số bộ hồ sơ: 03 bộ.
Điều 5. Hồ sơ Sở Công Thương trình Uỷ ban nhân dân thành phố, gồm:
1. Công văn của Sở Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố ra văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp và các doanh nhân có hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng Thẻ ABTC.
2. Văn bản xác nhận của Công An thành phố về doanh nghiệp và các doanh nhân đề nghị cho phép sử dụng Thẻ ABTC.
3. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 4 (đối với doanh nghiệp, doanh nhân); khoản 2 Điều 4 (đối với cán bộ công chức)
Điều 6. Trình tự thủ tục, thời hạn,
1. Doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng Thẻ ABTC theo quy định tại Điều 4 của Quy định này tại Sở Công Thương (theo mẫu MT 05)
2. Sở Công Thương có trách nhiệm xin ý kiến Công an thành phố xác nhận bằng văn bản về điều kiện an ninh của doanh nghiệp và doanh nhân có yêu cầu.
3. Uỷ ban nhân dân thành phố ra văn bản chấp thuận cho phép sử dụng Thẻ ABTC để đề nghị Bộ Công an cấp Thẻ cho các doanh nghiệp và doanh nhân APEC.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
5. Doanh nhân nhận kết quả tại Sở Công Thương Hải Phòng.
 
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN
 
Điều 7. Sở Công Thương là cơ quan được Uỷ ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho phép sử dụng Thẻ ABTC đối với doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng.
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan,tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố
1. Cục thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công an thành phố và cơ quan có liên quan có trách nhiệm cung cấp trả lời bằng văn bản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình khi các doanh nghiệp và doanh nhân đề nghị về tình hình chấp hành pháp luật và những vấn đề liên quan của doanh nghiệp và doanh nhân đang có hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố xét cho phép sử dụng Thẻ ABTC
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, doanh nhân hoặc của cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ về các nội dung liên quan thẩm định cho phép sử dụng Thẻ ABTC. Các cơ quan nhận được yêu cầu cung cấp thông tin và xác nhận đối với các doanh nghiệp và doanh nhân đang có hồ sơ xin được sử dụng Thẻ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho các đơn vị có yêu cầu
Điều 9. Trách nhiệm của các doanh nhân và doanh nghiệp.
1. Doanh nhân và doanh nghiệp sau khi đã được cấp Thẻ, thực hiện đúng các qui định tại Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
2. Trong trường hợp doanh nhgiệp đã giải thể hoặc thay đổi tên theo quy định của Luật doanh nghiệp, hoặc doanh nhân đã được cấp Thẻ ABTC không còn giữ chức vụ tại cơ quan, doanh nhgiệp như đã dăng ký trên Thẻ thi doanh nghiệp và doanh nhân có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cơ quan thẩm định hồ sơ, đồng thời thu hồi Thẻ nộp cho Sở Công Thương.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 10. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại Điều 7 và khoản 1 Điều 6 của Quy định này có trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác này; Đồng thời chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra ách tắc, nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp
Các cơ quan và các tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi cho phù hợp./.
 

             
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử
 
 

thuộc tính Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND

Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1085/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Quang Sử
Ngày ban hành:10/06/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

An ninh trật tự, Hành chính, Giao thông

Vui lòng đợi