Quyết định 1031/QĐ-UBND Bình Phước 2022 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của ngành LĐTBXH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1031/QĐ-UBND

Quyết định 1031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình PhướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1031/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuyết Minh
Ngày ban hành:31/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

__________

Số: 1031/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Bình Phước, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 967/TTr-SLĐTBXH ngày 26/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền Quản lý và Giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:
1. Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại các Cơ sở, Trung tâm và đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
2. Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
3. Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
4. Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 4 và nâng cấp thực hiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 5. Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực Việc làm được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
6. Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, Người có công được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
7. Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 6/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
8. Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
9. Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành và TTHC bãi bỏ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- LĐVP; các phòng, trung tâm;

- Lưu: VT, KSTTHC.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Tuyết Minh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Việc làm

1

1.001865.

000.00.00.H10

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

21

4

2

1.001853.

000.00.00.H10

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

27

4

3

1.001823.

000.00.00.H10

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

35

4

4

1.000105.

000.00.00.H10

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

40

4

5

2.000219.

000.00.00.H10

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

48

4

6

1.000459.

000.00.00.H10

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

54

4

7

2.000205.

000.00.00.H10

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

61

4

8

2.000192.

000.00.00.H10

Cấp lại Giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

69

4

9

1.001881.
000.00.00.H10

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

75

4

10

1.009811.

000.00.00.H10

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

78

4

11

1.009873.

000.00.00.H10

Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

85

4

12

1.009874.

000.00.00.H10

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

90

4

II

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

1

2.002028.

000.00.00.H10

Đăng ký hợp đồng cá nhân

93

4

2

1.005132.

000.00.00.H10

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

97

4

3

2.002105.

000.00.00.H10

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

101

4

4

1.000502.

000.00.00.H10

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

108

4

III

Lĩnh vực Lao động

1

2.001955.

000.00.00.H10

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

110

4

2

1.000479.

000.00.00.H10

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

112

4

3

1.000464.

000.00.00.H10

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

121

4

4

1.000448.

000.00.00.H10

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

130

4

5

1.000436.

000.00.00.H10

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

142

4

6

1.000414.

000.00.00.H10

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

149

4

7

1.009466.

000.00.00.H10

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

152

4

8

1.009467.

000.00.00.H10

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể

154

4

IV

Lĩnh vực Tiền lương

1

1.004949.

000.00.00.H10

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

156

4

2

2.001949.

000.00.00.H10

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

164

4

V

Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động

1

2.000134.

000.00.00.H10

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

169

4

2

2.000111.

000.00.00.H10

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

172

4

3

2.002341.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động

178

4

4

2.002343.

000.00.00.H10

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

198

4

5

1.005449.

000.00.00.H10

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B

205

4

6

1.005450.

000.00.00.H10

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B

211

4

VI

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

2.000632.

000.00.00.H10

 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

217

4

 

2

1.000243.

000.00.00.H10

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

228

4

3

2.000099.

000.00.00.H10

 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

243

4

4

1.000234.

000.00.00.H10

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

246

4

5

1.000266.

000.00.00.H10

 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

249

4

6

1.000031.

000.00.00.H10

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

251

4

7

2.000189.

000.00.00.H10

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

253

4

8

1.000389.

000.00.00.H10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

268

4

9

1.000167.

000.00.00.H10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

279

4

10

1.000160.

000.00.00.H10

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

289

4

11

1.000154.

000.00.00.H10

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

301

4

12

1.000138.

000.00.00.H10

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

311

4

13

1.010587.

000.00.00.H10

Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

314

4

14

1.010588.

000.00.00.H10

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

325

4

15

1.010589.

000.00.00.H10

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

332

4

16

1.010593.

000.00.00.H10

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

338

4

17

1.010594.

000.00.00.H10

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

347

4

18

1.010595.

000.00.00.H10

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

355

4

19

1.010596.

000.00.00.H10

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

362

4

20

1.000553.

000.00.00.H10

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

367

4

21

1.000530.

000.00.00.H10

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

370

4

22

1.000523.

000.00.00.H10

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

372

4

23

1.000509.

000.00.00.H10

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

376

4

24

1.000482.

000.00.00.H10

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

390

4

VII

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1.001806.

000.00.00.H10

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

393

4

2

2.000141.

000.00.00.H10

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

397

4

3

2.000135.

000.00.00.H10

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

404

4

4

2.000062.

000.00.00.H10

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

406

4

5

2.000056.

000.00.00.H10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

409

4

6

2.000051.

000.00.00.H10

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

412

4

VIII

Lĩnh vực Người có công

1

1.010801.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

414

4

2

1.010802. 000.00.00.H10

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

419

4

3

1.010806.

000.00.00.H10

Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

425

4

4

1.010807.

000.00.00.H10

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an

430

4

5

1.010808.

000.00.00.H10

Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

435

4

6

1.010809.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

439

4

7

1.010813.

000.00.00.H10

Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình

444

4

8

1.010822.

000.00.00.H10

Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

448

4

9

1.010823.

000.00.00.H10

Hưởng lại chế độ ưu đãi

450

4

10

1.010826.

000.00.00.H10

Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

453

4

11

1.010828. 000.00.00.H10

Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công

456

4

12

 

1.010829.

000.00.00.H10

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

458

4

13

1.010830. 000.00.00.H10

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

464

4

14

1.010831.

000.00.00.H10

Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh.

470

4

IX

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

2.000025.

000.00.00.H10

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

471

4

2

2.000027.

000.00.00.H10

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

481

4

3

2.000032.

000.00.00.H10

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

484

4

4

2.000036.

000.00.00.H10

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

487

4

5

1.000091.

000.00.00.H10

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

491

4

X

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

1.005218.

000.00.00.H10

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

496

4

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH HOẶC CẤP HUYỆN HOẶC CẤP XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

1

1.004946.

000.00.00.H10

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

509

4

2

1.004944.

000.00.00.H10

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

516

4

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH HOẶC CẤP HUYỆN

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

1.010590.

000.00.00.H10

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

521

4

2

1.010591.

000.00.00.H10

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

535

4

3

1.010592.

000.00.00.H10

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

543

4

II

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

1

2.001942.

000.00.00.H10

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

550

4

III

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

2.000477.

000.00.00.H10

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

556

4

2

2.000282.

000.00.00.H10

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

559

4

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT

D.1. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Việc làm

1

1.001978.

000.00.00.H10

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

562

4

2

1.001973.

000.00.00.H10

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

568

4

3

1.001966.

000.00.00.H10

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

570

4

4

2.001953.

000.00.00.H10

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

574

4

5

2.000178.

000.00.00.H10

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

578

4

6

1.000401.

000.00.00.H10

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

581

4

7

2.000839.

000.00.00.H10

Giải quyết hỗ trợ học nghề

583

4

8

2.000148.

000.00.00.H10

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

590

2

9

1.000362.

000.00.00.H10

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

595

4

 

D.2. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1.001305.

000.00.00.H10

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

599

4

 

D.3. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

2.000044.

000.00.00.H10

Nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

601

4

 

Đ. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

2.002284.

000.00.00.H10

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

603

4

2

2.001959.

000.00.00.H10

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

609

4

E. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỦ ĐẦU TƯ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

1

1.005219.

000.00.00.H10

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

614

4

G. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

G.1. LIÊN THÔNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Người có công

1

1.010803.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

618

4

2

1.010804. 000.00.00.H10

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

621

4

3

1.010805.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

624

4

4

1.010810.

000.00.00.H10

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

627

4

5

1.010811.

000.00.00.H10

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

632

4

6

1.010812. 000.00.00.H10

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

636

4

7

1.010816.

000.00.00.H10

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

639

4

8

1.010817. 000.00.00.H10

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

648

4

9

1.010818.

000.00.00.H10

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

653

4

10

1.010819.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

656

4

11

1.010820.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

660

4

12

1.010821.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

663

4

13

1.010824. 000.00.00.H10

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

671

4

14

1.010825.

000.00.00.H10

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

677

4

15

1.004964.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

680

4

16

1.001257.

000.00.00.H10

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

688

4

17

2.002307.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

694

4

18

2.002308.

000.00.00.H10

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

700

4

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1.00131.

000.00.00.H10

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

706

4

 

G.2. LIÊN THÔNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ HOẶC LIÊN THÔNG HUYỆN XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

2.000286.

000.00.00.H10

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

709

4

 

G.3. LIÊN THÔNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Người có công

1

1.010827 .000.00.00.H10

Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú

712

4

 

G.4. LIÊN THÔNG CẤP TỈNH, CẤP XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Người có công

1

 1.010814. 000.00.00.H10

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

715

4

2

1.010815.

000.00.00.H10

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

718

4

 

G.5. LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1.001776.

000.00.00.H10

 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

725

4

2

1.001758.

000.00.00.H10

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

745

4

3

1.001753.

000.00.00.H10

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

747

4

4

1.001739.

000.00.00.H10

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

749

4

5

1.001731.

000.00.00.H10

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

751

4

6

2.000744.

000.00.00.H10

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

755

4

II

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

2.001661.

000.00.00.H10

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

759

4

H. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Lao động

1

1.004959.

000.00.00.H10

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

766

4

II

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

2.001960.

000.00.00.H10

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

768

4

III

Lĩnh vực Người có công

1

1.010832. 000.00.00.H10

Thăm viếng mộ liệt sĩ

774

4

VI

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

2.000777.

000.00.00.H10

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

778

4

2

2.000291.

000.00.00.H10

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

780

4

3

1.000669.

000.00.00.H10

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

785

4

4

2.000298.

000.00.00.H10

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

787

4

5

2.000294.

000.00.00.H10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

790

4

6

1.000684.

000.00.00.H10

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp

793

4

V

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

2.000049.

000.00.00.H10

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

795

4

2

1.000123.

000.00.00.H10

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

798

4

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Người có công

1

1.010833. 000.00.00.H10

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

801

4

II

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

1

2.001947.

000.00.00.H10

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

803

4

2

1.004941.

000.00.00.H10

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

813

4

3

2.001944.

000.00.00.H10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

817

4

III

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1.001699.

000.00.00.H10

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

826

4

2

1.001653.

000.00.00.H10

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

849

4

3

 

2.000602.

000.00.00.H10

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

855

4

4

1.000506.

000.00.00.H10

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

865

4

5

1.000489.

000.00.00.H10

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

881

4

6

2.000355.

000.00.00.H10

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

896

4

7

2.000751.

000.00.00.H10

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

899

4

VI

Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

1.000132.

000.00.00.H10

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

903

4

2

1.003521.

000.00.00.H10

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

906

4

nhayNội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có số thứ tự 3, 4 và 5 lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc cấp xã bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 621/QĐ-UBND.nhay
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi