Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho các cơ quan, tổ chức tỉnh Điện Biên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2021/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 13 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2019/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 123-TB/TU ngày 03/3/2021 và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 56/HĐND-KTNS ngày 06/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Sửa đổi tên đơn vị, chủng loại xe tại Biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh như sau:
- Sửa đổi tên đơn vị “Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao” của thành phố Điện Biên Phủ tại khoản 1.1 mục 1 phần II và “Phòng Văn hóa và Thông tin” của các huyện, thị xã tại các khoản 2.1 mục 2; khoản 3.1 mục 3; khoản 4.1 mục 4; khoản 5.1 mục 5; khoản 6.1 mục 6; khoản 7.1 mục 7; khoản 8.1 mục 8; khoản 9.1 mục 9; khoản 10.1 mục 10 phần II của Biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thành “Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình”.
- Sửa đổi tên đơn vị “Văn phòng HĐND tỉnh” tại mục 2 Phần 1 Biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”.
- Sửa đổi chủng loại xe “Xe tải KIA” tại khoản 1.1 và 1.2 mục 1 phần II của Biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thành “Xe tải, tải trọng 2,1 tấn”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2021.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Điện Biên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Công báo tỉnh; Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT,LĐVP, CV các khối(trên HSCV).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

BIỂU CHI TIẾT

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 08
/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

CHỦNG LOẠI

GIÁ MUA XE ÔTÔ TỐI ĐA (Triệu đồng)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Ghi chú

I

KHỐI TỈNH

 

 

 

 

 

11

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

 

 

 

 

 

11.1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

35

 

 

 

 

 

 

20

Xe 5 chỗ ngồi, số sàn gắn thiết bị chuyên dùng; xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật.

470

Xe ô tô tập lái và xe sát hạch có gắn các thiết bị phục vụ công tác đào tạo và thi sát hạch lái xe ô tô hạng B như phanh phụ, biển hiệu xe tập lái, xe sát hạch

 

 

 

5

Xe 5 chỗ ngồi, số tự động gắn thiết bị chuyên dùng; xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật.

520

Xe ô tô tập lái và xe sát hạch có gắn các thiết bị phục vụ công tác đào tạo và thi sát hạch lái xe ô tô hạng B như phanh phụ, biển hiệu xe tập lái, xe sát hạch

 

 

 

10

Xe tải gắn thiết bị chuyên dùng; xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật

850

Xe ô tô tập lái và xe sát hạch có gắn các thiết bị phục vụ công tác đào tạo và thi sát hạch lái xe ô tô hạng C như phanh phụ, biển hiệu xe tập lái, xe sát hạch

 

12

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

12.1

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Xe bán tải

900

Kiểm tra đặc thù chuyên ngành, vận chuyển các thiết bị chuẩn đi kiểm tra đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các huyện vùng cao, vùng sâu trong tỉnh

 

13

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

13.1

Ban Thi đua - Khen thưởng

1

Xe bán tải

900

Xe ô tô vụ công tác Thi đua- Khen thưởng, Công tác Văn thư- Lưu trữ chuyên dụng

 

II

CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

1

Thành phố Điện Biên Phủ

 

 

 

 

 

1.3

Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn thành phố

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

2

Huyện Mường Chà

 

 

 

 

 

2.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

3

Huyện Tủa Chùa

 

 

 

 

 

3.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

4

Huyện Điện Biên

 

 

 

 

 

4.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

5

Huyện Mường Ảng

 

 

 

 

 

5.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Ảng

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

6

Huyện Tuần Giáo

 

 

 

 

 

6.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

7

Huyện Nậm Pồ

 

 

 

 

 

7.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

8

Thị xã Mường Lay

 

 

 

 

 

8.2

Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

9

Huyện Điện Biên Đông

 

 

 

 

 

9.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

10

Huyện Mường Nhé

 

 

 

 

 

10.2

Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé

1

Xe bán tải

900

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình nghiệm thu, bàn giao các công trình trên địa bàn huyện

Mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động của Ban QLDA

 

TỔNG SỐ XE

47

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện BiênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Đô
Ngày ban hành:13/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi