Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Phú Thọ ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------
Số: 07/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Phú Thọ, ngày 16 tháng 3 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI THU HÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO VỀ TỈNH CÔNG TÁC
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/2/2010 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyên, thành, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- UB MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các PCVP;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Công báo TH; CVNCTH;
- Lưu: VT, TH3.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu
 
QUY ĐỊNH
ƯU ĐÃI THU HÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO VỀ TỈNH CÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
 
Điều 1. Mục đích yêu cầu
Thu hút người có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc, người có trình độ chuyên môn cao có nguyện vọng làm việc lâu dài tại tỉnh.
Điều 2. Quyền lợi của người được thu hút
Những người được tuyển dụng theo Quy định này được bố trí làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo tại cơ quan, đơn vị tuyển dụng; được tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát huy tài năng trong công tác; sau khi được bổ nhiệm chính thức vào ngạch được ưu tiên cử đi đào tạo ở bậc cao hơn theo nhu cầu của tổ chức; được ưu tiên xem xét trong xây dựng quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.
Điều 3. Nguyên tắc
Việc tuyển dụng phải đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng thẩm quyền.
Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên dành ít nhất 1 biên chế, các đơn vị sự nghiệp công lập thường xuyên dành từ 3 đến 5% biên chế để tuyển dụng, tiếp nhận theo Quy định này.
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Đối tượng
1. Đối tượng tuyển dụng
1.1. Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển hoặc xét tuyển đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện.
a. Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc hệ chính quy một số trường đại học công lập trong nước, trong đó ưu tiên khuyến khích những sinh viên một trong ba năm học trung học phổ thông đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc người đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác ở lĩnh vực cần tuyển dụng.
b. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc hệ tài năng, chất lượng cao một số trường đại học công lập trong nước.
c. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài có nền giáo dục tiên tiến và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng.
d. Đối với một số chuyên ngành khoa học kỹ thuật thuộc một số trường đại học công lập trong nước; các trường đại học nước ngoài có nền giáo dục tiên tiến, có văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận mà tỉnh khuyến khích tuyển dụng: Tuyển sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hệ chính quy tập trung hoặc tốt nghiệp thạc sĩ nhưng có bằng đại học hệ chính quy tập trung đạt loại khá trở lên (chuyên ngành thạc sĩ phải đúng với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học).
1.2. Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển hoặc xét tuyển đối với viên chức
Sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên hệ chính quy tập trung các trường đại học công lập trong nước; sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng.
Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều này có tuổi đời không quá 35 tuổi.
2. Tiếp nhận người có trình độ cao về các đơn vị sự nghiệp công lập
Giáo sư, Phó Giáo sư có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối với nữ.
Điều 5. Mức ưu đãi thu hút và nguồn kinh phí hỗ trợ
1. Mức ưu đãi thu hút đối với người được tiếp nhận về các đơn vị sự nghiệp công lập Giáo sư, Phó Giáo sư: 300 triệu đồng.
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú: 270 triệu đồng.
2. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí ưu đãi tiếp nhận viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do ngân sách tỉnh chi trả.
Kinh phí ưu đãi tiếp nhận các đối tượng khác ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách đơn vị sự nghiệp tiếp nhận chi trả 50%.
Điều 6. Trách nhiệm, thời gian phục vụ
Người được thu hút phải thực hiện đúng cam kết và phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.
Đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận phải cam kết thời gian công tác tại tỉnh Phú Thọ tối thiểu 10 năm (trừ trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu). Trong thời gian làm việc nếu không thực hiện cam kết: Tự ý bỏ việc; không chấp hành sự phân công, công tác hoặc nếu có nguyện vọng xin chuyển công tác đến nơi khác không thuộc tỉnh quản lý thì phải hoàn lại toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng và ưu đãi đã được hỗ trợ.
Riêng trường hợp xin chuyển công tác thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.
Điều 7. Hồ sơ
1. Hồ sơ cá nhân
a. Đơn đề nghị tiếp nhận hoặc tuyển dụng công chức, viên chức của cá nhân;
b. Bản cam kết công tác lâu dài tại tỉnh từ 10 năm trở lên;
c. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
d. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập của vị trí dự tuyển; Bản sao giấy chứng nhận học sinh giỏi đối với đối tượng quy định tại tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 4;
đ. Bản sao giấy khai sinh;
g. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
h. Bản sao quyết định tuyển dụng; quyết định lương hiện hưởng và bản đánh giá kết quả công tác hàng năm của cơ quan đang quản lý (đối với các trường hợp tiếp nhận).
2. Hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị
Văn bản đề nghị xem xét tuyển dụng hoặc tiếp nhận kèm theo 01 bộ hồ sơ cá nhân của đối tượng được thu hút.
Điều 8. Quy trình và thẩm quyền quyết định ưu đãi thu hút
1. Quy trình
Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu biên chế, tổng hợp hồ sơ đối tượng có nguyện vọng tuyển dụng hoặc tiếp nhận thu hút gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
Các cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổng hợp hồ sơ đối tượng tuyển dụng hoặc tiếp nhận thu hút trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Tỉnh ủy.
2. Thẩm quyền quyết định tuyển dụng, tiếp nhận ưu đãi thu hút
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tuyển dụng, tiếp nhận ưu đãi thu hút các đối tượng về các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Việc quyết định tuyển dụng, tiếp nhận các trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận các đối tượng về các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Tỉnh ủy.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9. Phân công trách nhiệm
1. Sở Nội vụ
a. Hằng năm, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các ngành thuộc các trường cần tuyển dụng thu hút tại Khoản 1, Điều 4 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
(Các ngành đào tạo ở nước ngoài phải phù hợp với danh mục công bố của tỉnh và vị trí việc làm cần tuyển dụng)
b. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các trường hợp ưu đãi thu hút theo thẩm quyền.
c. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
2. Sở Tài chính
Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập chi trả chế độ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng mức ưu đãi quy định tại Khoản 2, Điều 4 và hướng dẫn thu hồi kinh phí hỗ trợ các đối tượng vi phạm cam kết làm việc lâu dài tại tỉnh.
3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh
b. Bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, công chức đúng chuyên ngành được thu hút; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức được thu hút phát huy năng lực, sở trường. Ưu tiên xem xét khi xây dựng quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.
4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi quy định này.
Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
 
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
 
ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG (TIẾP NHẬN)
THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)
 
 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ;
-.................................................................................
 
 
1. Tên tôi là (viết chữ in hoa): ……...……...………...……………………… Nam (nữ).………
2. Ngày, tháng, năm sinh: ………….……….…….......…..….………….…...…..….…….……
3. Quê quán: ……………………….......…....………...………………………………………….
4. Hộ khẩu thường trú: ………….…….....…...…..………......…..…………………………….
5. Chỗ ở hiện nay: ………………..….....…...………….....…...……………………………….
6. Dân tộc: ………….……….......…....…… Tôn giáo: …..…...….……….………..…………
7. Tốt nghiệp đại học năm:.…...... Trường:.……..................................…..........……........
8. Chuyên ngành đào tạo:.….….....................……............................................................
9. Xếp loại tốt nghiệp:.…......................... Hệ đào tạo:.….….........................…............…
10. Tốt nghiệp thạc sĩ năm:.…...... Trường:.……....................................................…..…
11. Chuyên ngành đào tạo:.….……………….........……...........................................….....
12. Học hàm: ………….............……..………………….….……………………..…………….
13. Học vị (cao nhất): …................... Chuyên ngành:.….…........................….................
14. Kinh nghiệm công tác:.…...................................….................….............................…
15. Lý luận chính trị:..................................  Quản lý nhà nước:.......................…...........
16. Ngoại ngữ: ………...........…....…......…...…. Tin học: ……..............................…...….
17. Ngày vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: ………..….............….........…..
18. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ……………...............…...............................…….
Sau khi nghiên cứu chính sách thu hút quy định tại Quyết định số....................... /2017/QĐ-UBND ngày.........../........../2017 của UBND tỉnh Phú Thọ Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác; Quyết định số......................... /QĐ-UBND ngày.........../........../2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành danh mục các ngành thuộc các trường đại học cần tuyển dụng theo chế độ thu hút của tỉnh năm...................... Tôi nhận thấy có đủ điều kiện được tuyển dụng (tiếp nhận) theo chính sách ưu đãi thu hút của tỉnh Phú Thọ. Tôi có nguyện vọng được tuyển dụng (tiếp nhận) vào công chức (viên chức) tại ………........................................................
.............................................................….…........................................................................
Vậy, tôi làm đơn này đề nghị Sở Nội vụ, Sở....................................................................... xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Phú Thọ quyết định.
Nếu được tuyển dụng (tiếp nhận) tôi xin chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nơi công tác.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ gồm:
1. Bản cam kết công tác lâu dài tại tỉnh từ 10 năm trở lên;
2. Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập;
4. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh;
5. Bản chính Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
6. Bản sao quyết định tuyển dụng; quyết định lương hiện hưởng và bản đánh giá kết quả công tác hàng năm của cơ quan đang quản lý (đối với người đề nghị tiếp nhận).
7. Bản sao các Giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có):......
..............................................................................................................................................
Tôi cam đoan hồ sơ của tôi là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ đề nghị tuyển dụng./.
 

 
..................., ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
* Lưu ý: Số thứ tự từ 12 đến 15 dành cho người có đơn đề nghị tiếp nhận
 
Mẫu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
 
BẢN CAM KẾT
CÔNG TÁC TẠI TỈNH PHÚ THỌ TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN
(Kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)
 
 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ;
-..................................................................................
 
 
1. Tên tôi là (viết chữ in hoa): …...…….......………...……………………… Nam (nữ).………
2. Ngày tháng năm sinh: ………….……….……..….………….....…..….…….…………...……
3. Quê quán: ……………………….......…...…………...………………………………………….
4. Hộ khẩu thường trú: ………….…….....…...…..……..……….……………………………….
5. Chỗ ở hiện nay: …………….....…..….....…...…………….……………………..…………….
6. Tốt nghiệp đại học năm:.…..... Trường:.……..........……............………..............…..…
7. Chuyên ngành đào tạo:.….….....................…………….................................................
8. Xếp loại tốt nghiệp:.…........................ Hệ đào tạo:.….….........................…..............…
9. Tốt nghiệp thạc sĩ năm:.…...... Trường:.……........................……..………...........…..…
10. Chuyên ngành đào tạo:.….………………............................................................….....
11. Học hàm: …………...................…..….....…...…..….….………………………………….
12. Học vị (cao nhất): …............…..... Chuyên ngành:.….….....................………….........
13. Kinh nghiệm công tác:.….........................................................….............................…
14. Lý luận chính trị:...............…................  Quản lý nhà nước:...................…...............
15. Ngoại ngữ: ………..............…....…......…...…. Tin học: ……............................…...….
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: …………….............…...................................….
 Xin tuyển dụng (tiếp nhận) vào cơ quan, đơn vị: …….............................…….…….….
……….………..………….....................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác được quy định tại Quyết định số..................../2017/QĐ-UBND ngày.........../........../2017 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Nếu được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (hoặc tiếp nhận) vào công chức (viên chức) tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các điều kiện sau:
1. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nơi công tác;
2. Cam kết tình nguyện phục vụ lâu dài tại tỉnh Phú Thọ ít nhất là 10 năm;
3. Trong thời gian cam kết nếu: Tự ý bỏ việc; không chấp hành sự phân công, công tác; không thực hiện cam kết hoặc nếu có nguyện vọng xin chuyển công tác đến nơi khác không thuộc tỉnh quản lý thì sẽ chịu trách nhiệm hoàn lại toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng và ưu đãi đã được hỗ trợ trước khi nghỉ việc hoặc chuyển công tác;
4. Luôn tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống và hứa sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho tổ chức;
5. Nếu vi phạm những nội dung cam đoan trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các quy định trong chính sách thu hút của tỉnh.
Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, nếu tôi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định./.
 

 
.............., ngày....... tháng..... năm...........
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
* Lưu ý: Số thứ tự từ 11 đến 14 dành cho người có đơn đề nghị tiếp nhận
 
 

thuộc tính Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Minh Châu
Ngày ban hành:16/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi