Quyết định 07/2016/QĐ-UBND Phú Thọ về Chương trình ban hành văn bản của UBND tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------
Số: 07/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Phú Thọ, ngày 07 tháng 3 năm 2016
 
 
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;       
- Cục KTVB QPPL - Bộ TP;
- VP Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- NCTH; công báo (02b);
- Lưu: VT, NC1 (120b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang
 
 
BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-UBND ngày    /3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ)
 

STT
NỘI DUNG BÁO CÁO
THỜI GIAN NGHE
CƠ QUAN CHUẨN BỊ
CƠ QUAN THÔNG QUA
LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
CHI CHÚ
1.
Đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ
02
Sở Tài chính
TTUBND, UBND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
 
2.
Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty TNHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ
02
Sở Tài chính
TTUBND, UBND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
 
3.
Quyết định Quy định về trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
3
Sở KH&ĐT
TT.UBND tỉnh UBND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
 
4.
Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3
Sở GTVT
TTUBND, UBND
PCT Hoàng Công Thủy
 
5.
Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020
3
Sở TN&MT
TT.UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
6.
Nghị quyết Quy định mức đóng góp đối với người nghiện tự nguyện vào chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD-LĐXH và Trung tâm QL sau cai nghiện ma túy
3
Sở Lao động TBXH
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND
PCT Hà Kế San
Trình HĐND
7.
Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
3
Sở KH & ĐT
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND
PCT Hà Kế San
Trình HĐND
8.
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2016-2020
3
Sở KH & ĐT
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
9.
Nghị quyết về kế hoạch thực hiện khâu đột phá huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH then chốt giai đoạn 2016 - 2020
3
Sở KH&ĐT
TT.UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
10.
Nghị quyết về kế hoạch thực hiện phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020
3
Sở KH&ĐT
TT.UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hà Kế San
Trình HĐND
11.
Quy định về cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và việc tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3
Sở Ngoại vụ
TTUBND, UBND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
 
12.
Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
3
Sở Tài chính
TTUBND, UBND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
 
13.
Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh
3
LH các HKHKT
TTUBND
PCT Hà Kế San
 
14.
Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại các Trung tâm và cộng đồng đến năm 2020
3
Sở Lao động TBXH
TT UBND, UBND
PCT Hà Kế San
 
15.
Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020
4
Sở KH&ĐT
TT UBND, UBND, TTTU, HĐND
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
16.
Nghị quyết Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
4
Sở Tài chính
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.
PCT Hà Kế San
Trình HĐND
17.
Nghị quyết về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4
Sở KH&ĐT
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
18.
Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; cai nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy
4
Sở Lao động TBXH
TT UBND, UBND
PCT Hà Kế San
 
19.
Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
4
Sở Tư pháp
TT UBND, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
20.
Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
4
Sở TT&TT
TT UBND, UBND
PCT Hà Kế San
 
21.
Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Tháng 5
Sở NN&PTNT
TTUBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hoàng Công Thủy
Trình HĐND
22.
Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước và ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
5
Sở Xây dựng
TT UBND, UBND
PCT Hoàng Công Thủy
 
23.
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5
Công an tỉnh
TTUBND, UBND
Chủ tịch Bùi Minh Châu
 
24.
Quy định phân cấp về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán
5
Sở Xây dựng
TT UBND, UBND tỉnh
PCT Hoàng Công Thủy
 
25.
Nghị quyết phê duyệt Đề án công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020
5
Sở Y tế
TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh
PCT Hà Kế San
Trình HĐND tỉnh
26.
Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 6
Sở Tài chính
TT UBND UBND tỉnh, TTTU
PCT Bùi Văn Quang
 
27.
Nghị quyết Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề, cao đẳng nghề giai đoạn 2016-2020
6
Sở LĐTB&XH
TTUBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hà Kế San
Trình HĐND tỉnh
28.
Quy định về việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh
6
Sở Ngoại vụ
TTTU, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
29.
Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh
6
Sở Ngoại vụ
TTTU, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
30.
Quyết định Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành
Tháng 7
Sở TN&MT
TT UBND, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
31.
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
7
Sở Tư pháp
TT UBND, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
32.
Quyết định Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh
7
Sở Tư pháp
TT UBND, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
33.
Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
7
Sở Tài chính
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND tỉnh
34.
Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7
Sở Tài chính
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND tỉnh
35.
Nghị quyết về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân
7
Sở Tài chính
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND tỉnh
36.
Nghị quyết về chính sách khuyết khích phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
7
Sở NN&PTNT
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hoàng Công Thủy
Trình HĐND
37.
Quy định về quản lý cáp treo viễn thông, truyền hình trong khu vực đô thị, khu cụm công nghiệp và các khu vực cần bảo vệ cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh
7
Sở TT&TT
TT UBND, UBND
PCT Hà Kế San
 
38.
Nghị quyết Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
7
Sở Công Thương
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hoàng Công Thủy
Trình HĐND
39.
Nghị quyết công nhận đô thị loại V và lên thị trấn đối với xã Tân Phú, huyện Tân Sơn
Tháng 8
UBND huyện Tân Sơn
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.
CT Bùi Minh Châu
Trình HĐND
40.
Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
8
Sở Xây dựng
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hoàng Công Thủy
Trình HĐND
41.
Nghị quyết về nâng cấp 2 xã Thanh Minh, Văn Lung trở thành phường; thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh năm 2016
8
UBND thị xã Phú Thọ
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.
CT Bùi Minh Châu
Trình HĐND tỉnh
42.
Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ các sản phẩm hàng hóa có lợi thế của tỉnh
8
Sở KH&CN
TT.UBND UBND, TTTU
PCT Hà Kế San
 
43.
Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh
8
Sở KH&CN
TT.UBND UBND, TTTU
PCT Hà Kế San
 
44.
Quyết định ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ
8
Sở TT&TT
TTUBND, UBND
PCT Hà Kế San
 
45.
Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ
8
Sở TT&TT
TTUBND, UBND
PCT Hà Kế San
Trình HĐND tỉnh
46.
Nghị quyết về Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025
8
Sở TT&TT
TT UBND, UBND TTTU, HĐND tỉnh
PCT Hà Kế San
Trình HĐND tỉnh
47.
Nghị quyết về Danh mục các công trình phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Tháng 9
Sở TN&MT
TT.UBND UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND tỉnh
48.
Quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; quy định cụ thể và công bố, công khai các tiêu chuẩn đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn
9
Sở Xây dựng
TT UBND, UBND
PCT Hà Kế San
 
49.
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
9
Sở Tư pháp
TT UBND, UBND
PCT Bùi Văn Quang
 
50.
Nghị quyết về quy hoạch sử dụng, khai thác tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
9
Sở TN&MT
TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND tỉnh
51.
Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016-2020
10
Sở Tài chính
TT UBND, UBND tỉnh; TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
52.
Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020
10
Sở Tài chính
TT UBND,UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
53.
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2015.
10
Sở Tài chính
TT UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
54.
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
10
Sở KH&ĐT
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, BCH, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
55.
Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.
10
Sở Tài chính
TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
56.
Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2017
10
Sở KH & ĐT
TT UBND; UBND tỉnh; TTTU, BTV TU; HĐND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
Trình HĐND
57.
Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017
Tháng 11
Sở Tài chính
TT.UBND, UBND tỉnh
PCT Bùi Văn Quang
 

thuộc tính Quyết định 07/2016/QĐ-UBND'

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2016/QĐ-UBND'Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Quang
Ngày ban hành:07/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi