Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Hà Nội tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 05/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN
ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Nghị định s 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định s 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005;
Căn cứ Quyết định s 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tưng Chính phủ về việc tchức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 236/TTr-SNV ngày 10 tháng 02 năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
1. Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất;
b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);
c) Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn;
d) Ủy ban nhân dân các xã: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần;
đ) Các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở (các Chi cục và tổ chức tương đương); Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần.
2. Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố tổ chức làm việc vào thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.
3. Ngoài các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này, căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) để quyết định bổ sung các cơ quan tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy (buổi sáng hoặc cả ngày) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 2. Tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc
1. Thời gian làm việc buổi sáng thứ bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai để cá nhân, tổ chức biết.
2. Các thủ tục hành chính thuộc loại giải quyết và trả kết quả ngay thì bố trí cán bộ, công chức giải quyết theo quy định; các thủ tục hành chính khác thì bố trí cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận và trả kết quả.
3. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều này cần khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.
Điều 3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc
1. Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.
2. Kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan
1. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.
2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện của cơ quan và cấp dưới trực thuộc; Báo cáo lồng ghép trong nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của cơ quan gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình thực hiện Quyết định này.
4. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định.
5. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, Cổng Thông tin điện tử Thành phố): Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố.
Điều 5. Xử lý vi phạm
Các cơ quan, cá nhân, tổ chức vi phạm các nội dung tại Quyết định này tùy theo tính chất, mức độ bị xem xét, xử lý theo quy định.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017 và thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ: CCHC, Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Văn phòng TU, Văn phòng HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBTP: Các PVP; Các phòng: NC, TKBT, HCTC, TH; TTTH-Công báo;
- Các Báo, Đài: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Đài PTTH HN, Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, NC, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

thuộc tính Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:28/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi