Quyết định 03/2021/QĐ-UBND định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tỉnh Lạng Sơn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

_______

Số: 03/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 28/HĐND-KTNS ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 354/TTr-STC ngày 17 tháng 12 năm 2020; Công văn số 15/STC-QLGCS&DN ngày 05 tháng 01 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo Phụ lục số 01, 02, 03 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) ban hành kèm theo Quyết định này không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo.

3. Trường hợp phát sinh nhu cầu trang bị thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Lạng Sơn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm TH-CB;

- Lưu: VT, KT(NTA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

 

 

 

Phụ lục số 01

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị/chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Ghi chú

1

TỈNH ỦY

 

 

 

1.1

Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

 

Máy in màu

Chiếc

02

 

 

Máy in bìa tài liệu

Chiếc

01

 

 

Máy hủy tài liệu

Chiếc

02

 

 

Máy quét tài liệu hai mặt tốc độ cao

Chiếc

05

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Chiếc

18

 

1.2

Ban Tuyên giáo

 

 

 

 

Máy quét tài liệu hai mặt tốc độ cao

Chiếc

01

 

 

Máy chiếu lưu động

Bộ

01

 

1.3

Ban Tổ chức

 

 

 

 

Máy quét tài liệu hai mặt tốc độ cao

Chiếc

02

 

 

Máy hủy giấy công nghiệp

Chiếc

01

 

1.4

Ủy ban kiểm tra

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy ghi âm

Chiếc

01

 

 

Máy hút ẩm

Chiếc

02

 

1.5

Ban Dân vận

 

 

 

 

Máy quét tài liệu màu tự động

Chiếc

01

 

1.6

Ban Nội chính

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

1.7

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quét tài liệu màu

Chiếc

01

 

1.8

Báo Lạng Sơn

 

 

 

 

Máy quay phim chuyên dụng chất lượng cao và thiết bị đi kèm

Bộ

01

 

 

Máy quay phim trên không (flycam)

Chiếc

02

 

 

Bộ dựng hình kỹ thuật số dùng cho biên tập dựng hình

Bộ

01

 

 

Hệ thống các thiết bị màn hình kiểm tra tín hiệu, hiển thị hình ảnh trong trường quay; hệ thống âm thanh trường quay truyền hình; hệ thống giàn đèn và các thiết bị  đèn chuyên dùng cho truyền hình (Trường quay tiêu chuẩn)

Hệ thống

01

 

 

Máy chủ phục vụ hoạt động của Tòa soạn hội tụ; Máy chủ website baolangson.vn

Chiếc

02

 

 

Màn hình máy tính 4K, kích thước 27 inch

 Chiếc 

13

 

 

Tivi 75 inch

 Chiếc

02

 

 

Ổ cứng ngoài

 Bộ

05

 

 

Máy in laze A3

 Chiếc

01

 

 

Máy quay phim

 Chiếc

04

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

 Chiếc

07

 

 

Tủ chống ẩm

 Chiếc

02

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

 Chiếc

08

 

 

Máy tính để bàn cấu hình cao

 Chiếc

13

 

2

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

 Chiếc

02

 

 

Máy quét tài liệu

 Chiếc

01

 

3

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

Trung tâm Tin học - Công báo

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

02

 

4

SỞ NGOẠI VỤ

 

 

 

4.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

 Chiếc

02

 

 

Máy in di động kết nối không dây

 Chiếc

01

 

4.2

Trung tâm Thông tin dịch vụ và đối ngoại 

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

5

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

5.1

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

a

Văn phòng Chi cục

 

 

 

 

Máy in bản đồ A0

Chiếc

01

 

 

Máy chủ theo dõi phòng chống cháy rừng

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

02

 

 

Ống nhòm quan sát

Chiếc

02

 

b

Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố

 

 

 

 

Máy cưa xăng

Chiếc

11

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

33

 

 

Máy phun nước - chống cháy rừng

Chiếc

22

 

 

Máy cắt thực bì

Chiếc

22

 

 

Máy thổi gió - chữa cháy rừng

Chiếc

22

 

 

Ống nhòm quan sát

Chiếc

11

 

 

Xuồng máy

Chiếc

02

 

5.2

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

 

 

Máy test dư lượng thuốc trừ sâu

Chiếc

01

 

 

Tủ bảo ôn

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

5.3

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

 

Kho lạnh bảo quản vắc xin

Kho lạnh

01

 

 

Máy ELISA

Chiếc

01

 

 

Máy lắc và ủ

Chiếc

01

 

 

Buồng cấy ATSH cấp II

Chiếc

01

 

 

Tủ lạnh âm 20 độ C

Chiếc

01

 

 

Máy nổ

Chiếc

02

 

 

Lò tiêu hủy

Chiếc

01

 

5.4

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Kính hiển vi

Chiếc

01

 

 

Máy phun đa năng

Chiếc

10

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Tủ định ôn

Chiếc

01

 

 

Tủ sấy

Chiếc

01

 

5.5

Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn

 

 

 

 

Máy in bản đồ A0

Chiếc

01

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

03

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

 

Ống nhòm quan sát

Chiếc

03

 

6

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

6.1

Trung tâm Điều dưỡng người có công

 

 

 

 

Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

02

 

 

Máy sấy công nghiệp

Chiếc

02

 

6.2

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp

 

 

 

 

Máy giặt công nghiệp

Chiếc

01

 

 

Máy sấy công nghiệp

Chiếc

01

 

 

Lò đốt rác thải chuyên dụng

Chiếc

01

 

 

Tủ bảo ôn rác thải rắn chuyên dụng

Chiếc

01

 

7

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

7.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy chủ quản lý giấy phép lái xe

Chiếc

01

 

 

Máy in giấy phép lái xe

Chiếc

02

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quét tài liệu A3

Chiếc

01

 

7.2

Thanh tra Giao thông vận tải

 

 

 

 

Thiết bị chuyên dụng tại trạm cân tải trọng

Bộ

01

 

 

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay

Chiếc

04

 

 

Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

Chiếc

04

 

8

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

8.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

02

 

8.2

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim cầm tay

Chiếc

01

 

 

Máy đo lưu lượng nước

Chiếc

01

 

 

Máy đo độ ồn âm thanh

Bộ

01

 

8.3

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

A

Máy phục vụ công tác đo đạc

 

 

 

 

Máy kinh vĩ điện tử (Máy, gương, chân máy, chân gương)

Chiếc

04

 

 

Máy định vị GPS 2 tần

Chiếc

04

 

 

Máy toàn đạc điện tử (Máy, gương, chân máy, chân gương)

Chiếc

04

 

 

Máy in màu A0

Chiếc

01

 

 

Máy in màu A3

Chiếc

01

 

B

Thiết bị quan trắc hiện trường môi trường nước

 

 

 

 

Thiết bị lấy mẫu hiện trường

 

 

 

 

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn hoặc Kammerer (loại ngang)

Chiếc

02

 

 

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn hoặc Kammerer (loại dọc)

Chiếc

02

 

 

Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động

Chiếc

02

 

 

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích thông thường (kiểu gầu Ekman)

Chiếc

02

 

 

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Van Veen), tời cầm tay

Chiếc

02

 

 

Thiết bị đo nhanh, phân tích tại hiện trường

 

 

 

 

Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy (kênh hở)

Chiếc

02

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ, pH hiện trường

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo độ dẫn điện (EC), tổng chất rắn hòa tan (TDS) hiện trường

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo độ đục (NTU) hiện trường

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo ôxy hòa tan (DO) hiện trường

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay

Bộ

01

 

 

Cân kỹ thuật bỏ túi mang đi hiện trường CL5000T

Chiếc

01

 

 

Bộ dụng cụ lấy mẫu đất 3¼” Soil sampler kit

Bộ

02

 

 

Thiết bị phụ trợ quan trắc hiện trường

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

02

 

 

Mát phát điện 1,5 KW

Chiếc

02

 

 

Máy định vị cầm tay GPS

Chiếc

02

 

C

Thiết bị quan trắc hiện trường môi trường không khí

 

 

 

 

Thiết bị lấy mẫu hiện trường

 

 

 

 

Bơm lấy mẫu khí SO2, CO, NO2 theo phương pháp hấp thụ (lưu lượng thấp từ 0,5 – 2 lít/phút)

Chiếc

30

 

 

Thiết bị lấy mẫu bụi TSP (lưu lượng lớn 500 – 2000 lít/phút)

Chiếc

15

 

 

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 (PM2.5, PM1.0) kèm bộ cắt bụi PM10 (PM2.5, PM1.0)

Chiếc

02

 

 

Thiết bị lấy mẫu khí thải và mẫu bụi ống khói theo Isokinetic

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo nhanh, phân tích tại hiện trường

 

 

 

 

Máy đo độ ồn tích phân

Chiếc

02

 

 

Máy đo độ rung tích phân

Chiếc

02

 

 

Thiết bị đo khí thải ống khói

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu tốc khí thải ống khói

Bộ

02

 

 

Thiết bị phụ trợ quan trắc hiện trường

 

 

 

 

Máy định vị vệ tinh (GPS) cầm tay

Chiếc

02

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số (phục vụ đi hiện trường)

Chiếc

02

 

 

Máy phát điện 1,5 KW

Chiếc

02

 

D

Thiết bị quan trắc, lấy mẫu chất thải rắn

 

 

 

 

Bộ dụng cụ lấy mẫu chất thải rắn

Bộ

02

 

 

Bộ khoan lấy mẫu chất thải rắn hiện trường

Chiếc

02

 

Đ

Thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm

 

 

 

 

Thiết bị phân tích

 

 

 

 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Chiếc

01

 

 

Máy quang phổ tử ngoại, khả kiến (UV-VIS)

Chiếc

01

 

 

Máy sắc ký ion IC – 2 kênh

Chiếc

01

 

 

Máy sắc ký khí (GC/ECD) hoặc máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Chiếc

01

 

 

Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourrier (FTIR)

Chiếc

01

 

 

Thiết bị phân tích COD (bếp đun phá mẫu, máy so mầu đồng bộ)

Bộ

01

 

 

Thiết bị phân tích BOD5 (chai BOD tiêu chuẩn, tủ ủ mẫu, máy sục khí …)

Bộ

01

 

 

Bộ phân tích TSS

Bộ

01

 

 

Thiết bị phân tích hàm lượng dầu trong nước tự động

Bộ

01

 

 

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

01

 

 

Bể siêu âm

Chiếc

01

 

 

Bể điều nhiệt

Chiếc

01

 

 

Bộ chưng cất đạm

Chiếc

01

 

 

Bộ vô cơ hóa mẫu bằng nguyên lý vi sóng

Bộ

01

 

 

Thiết bị lọc nước siêu sạch

Chiếc

01

 

 

Tủ lạnh (sử dụng liên tục)

Chiếc

07

 

 

Tủ hút khí độc

Chiếc

06

 

 

Bộ cất phenol

Chiếc

01

 

 

Bộ cất Cyanua

Chiếc

01

 

 

Bộ cất quay chân không

Chiếc

01

 

 

Bộ chiết Soxhlet

Chiếc

01

 

 

Tủ ấm

Chiếc

06

 

 

Tủ sấy loại to

Chiếc

01

 

 

Tủ sấy loại nhỏ

Chiếc

01

 

 

Máy ly tâm

Chiếc

01

 

 

Máy lắc đứng và ngang

Chiếc

02

 

 

Cân phân tích

Chiếc

03

 

 

Cân kỹ thuật

Chiếc

01

 

 

Bơm chân không

Chiếc

02

 

 

Lò nung

Chiếc

01

 

 

Bộ ổn nhiệt

Bộ

01

 

 

Tủ lạnh sâu

Chiếc

02

 

 

Tủ hút chân không

Chiếc

01

 

 

Tủ cấy vi sinh – Class II

Chiếc

01

 

 

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

01

 

 

Bộ đếm khuẩn lạc

Bộ

01

 

 

Tủ ấm vi sinh

Chiếc

01

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

01

 

 

Bộ dụng cụ làm phân tích vi sinh

Bộ

01

 

 

Máy pH để bàn

Chiếc

01

 

 

Máy TDS/EC để bàn

Chiếc

01

 

 

Máy đo DO để bàn (có đầu đo cho phân tích BOD5)

Chiếc

01

 

 

Lò phá mẫu bằng vi sóng

Bộ

01

 

 

Bộ cất Flo

Bộ

01

 

 

Bộ cất sunfua

Bộ

01

 

 

Cô quay chân không

Chiếc

01

 

 

Phễu chiết 2 Lít

Chiếc

01

 

 

Bình hút ầm

Chiếc

01

 

 

Máy lắc trộn

Chiếc

01

 

 

Bếp phá mẫu N

Chiếc

01

 

 

Bình phá mẫu N

Chiếc

01

 

 

Bộ phá mẫu P

Bộ

01

 

 

Bộ cất Nitơ

Bộ

01

 

 

Cột nhồi bằng thủy tinh

Chiếc

01

 

 

Bộ tách chất hoạt động bề mặt

Bộ

01

 

 

Hệ thống xử lý khí thải chung cho các tủ hút

Bộ

01

 

 

Hệ thống xử lý nước thải sau khi phân tích

Bộ

01

 

 

Thiết bị phụ trợ phòng thí nghiệm

 

 

 

 

Tủ bảo quản mẫu

Chiếc

04

 

 

Hệ thống xử lý nước thải sau khi phân tích

Bộ

01

 

 

Hệ thống xử lý khí thải chung cho các tủ hút

Bộ

01

 

E

Các thiết bị đo nhanh các chỉ tiêu (để xác định nhanh các chỉ tiêu trong môi trường nước và môi trường không khí)

 

 

 

 

Bộ phân tích vi sinh

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo đa chỉ tiêu trong nước, dạng để bàn

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo nồng độ bụi (tổng bụi lơ lửng)

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo hàm lượng kim loại nặng xách tay

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo khí độc hiện trường

Chiếc

01

 

G

Trạm quan trắc tự động

 

 

 

 

Trạm quan trắc môi trường nước

 

 

 

 

Container chuyên dụng trạm quan trắc

Chiếc

02

 

 

Máy đo pH và nhiệt độ 

Chiếc

02

 

 

Cảm biến pH và nhiệt độ

Chiếc

02

 

 

Bộ làm sạch cho cảm biến pH

Bộ

02

 

 

Máy đo DO

cái

02

 

 

Cảm biến đo DO

cái

02

 

 

Bộ làm sạch cho cảm biến DO

Bộ

02

 

 

Máy đo rắn lơ lửng

cái

02

 

 

Bộ lưu mẫu tự động

Bộ

02

 

 

Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ số liệu và phần mềm

Bộ

02

 

 

Vật tư tiêu hao, hóa chất vận hành

Bộ

02

 

 

Trạm quan trắc môi trường không khí

 

 

 

 

Máy phân tích khí SO2

Chiếc

03

 

 

Máy phân tích khí NO-NO2-Nox

Chiếc

03

 

 

Máy phân tích khí CO

Chiếc

03

 

 

Máy phân tích khí Ozone

Chiếc

03

 

 

Máy đo bụi

Chiếc

03

 

 

Bộ pha loãng khí chuẩn cho model SO2/Nox

Bộ

03

 

 

Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ số liệu và phần mềm

Bộ

03

 

 

Hệ thống lấy mẫu khí

Hệ thống

03

 

 

Các sensor đo nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, các tín hiệu kết nối

Bộ

03

 

 

Bộ đo bức xạ mặt trời

Bộ

03

 

 

Cột khí tượng 10m

Chiếc

03

 

 

Container chuyên dụng trạm quan trắc

Chiếc

03

 

 

Bình khí N2, bình khí CO và van giảm áp

Bộ

03

 

 

Bình khí SO2 và van giảm áp

Bộ

03

 

 

Bình khí NO và van giảm áp

Bộ

03

 

 

Thiết bị phụ trợ trạm quan trắc

 

 

 

 

Đầu ghi hình 16 kênh IP

Chiếc

02

 

 

Camera IP trong

Chiếc

02

 

 

Camera IP ngoài

Chiếc

02

 

 

Máy hút ẩm 

Chiếc

02

 

 

Hệ thống chống sét trực tiếp

Bộ

02

 

 

Trung tâm điều hành

 

 

 

 

Máy chủ

Chiếc

01

 

 

SAN (HPE MSA 1050 Storage)

Chiếc

01

 

 

Switch

Chiếc

01

 

 

Router

Chiếc

01

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

Chiếc

02

 

 

Máy in màu

Chiếc

01

 

 

Màn hình tivi

Chiếc

06

 

 

Ổn áp

Chiếc

01

 

 

Tích hợp hệ thống

Chiếc

01

 

 

Vật tư khác

 

 

 

 

Máy chủ

Chiếc

01

 

 

Thiết bị tường lửa

Chiếc

01

 

 

Lưu điện

Chiếc

01

 

 

Máy định vị

Bộ

01

 

 

Máy quét tài liệu A3

Chiếc

01

 

 

Máy trạm đo viễn thám

Bộ

01

 

8.4

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

 

Máy định vị GPS thu tín hiệu

Cặp

01

 

 

Máy in màu A0 (In bản đồ)

Chiếc

01

 

 

Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

15

 

 

Máy in A3

Chiếc

15

 

 

Máy quét tài liệu A3

Chiếc

12

 

8.5

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử (Gồm Máy, gương, chân máy, chân gương)

Bộ

02

 

 

Máy in màu A0 (In bản đồ)

Chiếc

01

 

 

Máy quét bản đồ A0

Chiếc

01

 

 

Máy quét tài liệu A3

Chiếc

01

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số (Phục vụ hoạt động trang Website)

Chiếc

01

 

 

Máy định vị GPS 2 tần

Chiếc

02

 

 

Máy quay phim trên không (flycam)

Chiếc

02

 

 

Máy in màu A3

Chiếc

01

 

9

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

9.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy đo cường độ ánh sáng

Chiếc

01

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

03

 

 

Máy quay phim

Chiếc

03

 

 

Máy đo độ ồn âm thanh

Chiếc

01

 

9.2

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

 

 

 

 

Màn ảnh 3D, 2D

Chiếc

02

 

 

Máy chiếu phim kỹ thuật số rạp

Bộ

02

 

 

Máy phát điện diezen 3 pha dùng cho rạp

Chiếc

01

 

 

Bộ thiết bị máy chiếu phim lưu động bao gồm: Máy chiếu video, Đầu phát, Máy vi tính, Máy tăng âm, Loa thùng (kèm giá đỡ loa), Micro, Màn ảnh, Máy nổ phát điện, Giá để thiết bị khi chiếu phim, Thiết bị phụ trợ khác trong hệ thống (dây loa, ổ cắm điện, ổ cứng ngoài, dây buộc màn hình, cáp nối)

Bộ

09

 

9.3

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

 

 

 

 

Amply chuyên dụng

Chiếc

12

 

 

Loa chuyên dụng

Chiếc

30

 

 

Bàn điều khiển âm thanh

Chiếc

01

 

 

Amply các loại

Chiếc

04

 

 

Bộ điều khiển hệ thống Controller

Bộ

01

 

 

Đàn piano điện

Chiếc

01

 

 

Đàn Oócgan

Chiếc

01

 

 

Đầu phát Midi Disc và CD chuyên dụng

Chiếc

01

 

 

Bàn trộn kỹ thuật số, khả năng xử lý 48 kênh vào

Chiếc

01

 

 

Loa nén 30-45W

Chiếc

08

 

 

Máy vi tính cấu hình cao (Điều khiển âm thanh, thu thanh, ánh sáng)

Chiếc

04

 

 

Bộ xử lý tín hiệu (Âm thanh + Ánh sáng)

Bộ

02

 

 

Bộ tạo âm thanh

Chiếc

02

 

 

Bàn điều khiển ánh sáng sân khấu

Chiếc

02

 

 

Bàn trộn âm thanh thu âm

Chiếc

01

 

 

Giàn không gian lắp hệ thống đèn sân khấu 300 m2

Bộ

01

 

 

Máy tạo khói sân khấu

Chiếc

04

 

 

Bộ trống điện tử

Bộ

01

 

 

Bộ trống da

Bộ

01

 

 

Nhạc cụ dân tộc

Bộ

05

 

 

Cục công xuất ánh sáng

Chiếc

04

 

 

Đèn pha 1000W

Bộ

01

 

 

Đèn đổi màu

Bộ

01

 

 

Đèn kỹ xảo sân khấu

Bộ

01

 

 

Đèn chiếu rọi sân khấu

Chiếc

02

 

9.4

Bảo tàng tỉnh

 

 

 

 

Máy quay phim

Chiếc

03

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

05

 

 

Máy định vị cầm tay GPS

Chiếc

02

 

 

Máy quay phim trên không (flycam)

Chiếc

01

 

 

Amply chuyên dụng + bộ loa tuyên truyền phục vụ triển lãm

Bộ

01

 

 

Máy in màu khổ lớn

Chiếc

01

 

 

Bộ máy tính đồng bộ dựng hình

Bộ

01

 

 

Tủ chống ẩm

Chiếc

02

 

 

Máy quét tài liệu

Chiếc

01

 

 

Máy ép plastic

Chiếc

01

 

 

Máy đo cường độ ánh sáng

Chiếc

01

 

 

Ẩm kế điện tử

Chiếc

01

 

 

Máy hút ẩm

Chiếc

05

 

 

Tủ sấy

Chiếc

01

 

9.5

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

 

 

 

 

Amply chuyên dụng

Chiếc

01

 

 

Bộ loa chuyên dùng tuyên truyền

Bộ

02

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim trên không (flycam)

Chiếc

01

 

9.6

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy quay phim

Chiếc

02

 

 

Amply chuyên dụng

Chiếc

02

 

 

Loa chuyên dụng

Chiếc

02

 

 

Bàn điều khiển âm thanh

Chiếc

02

 

 

Âm ly các loại

Chiếc

02

 

 

Loa treo

Chiếc

02

 

 

Máy tập thể lực

Bộ

05

 

9.7

Thư viện tỉnh

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

02

 

 

Máy in thẻ nhựa

Chiếc

02

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

 

Amly chuyên dụng + bộ loa tuyên truyền tại chỗ và tuyên truyền lưu động tại cơ sở

Bộ

02

 

 

Máy đọc mã vạch

Chiếc

06

 

10

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

10.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy phân tích phổ

Chiếc

01

 

 

Máy đo an toàn bức xạ

Chiếc

01

 

 

Máy định vị GPS

Chiếc

01

 

 

Máy đo khoảng cách

Chiếc

01

 

 

Thiết bị đo phương hướng (la bàn)

Chiếc

01

 

10.2

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

 

 

 

 

Hệ thống điều hòa chính xác

Bộ

04

 

10.3

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

02

 

 

Máy quay phim

Chiếc

01

 

11

SỞ XÂY DỰNG

 

 

 

11.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Máy in màu A3

Chiếc

01

 

 

Máy tính để bàn/máy tính xách tay cấu hình cao

Bộ

10

 

11.2

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

 

 

 

 

Máy siêu âm kiểm tra chiều dày và khuyết tật bê tông                                    

Chiếc

02

 

 

Dụng cụ lấy mẫu bê tông

Chiếc

01

 

 

Súng kiểm tra mác bê tông nhẹ và vừa (0,5 - 2 N/cm2 5824)                                          

Chiếc

01

 

 

Bộ kiểm tra CBR hiện trường                                                                        

Chiếc

01

 

 

Máy nén bê tông khả năng 2000KN                                                                     

Chiếc

01

 

 

Thiết bị thử cường độ gạch N34                                                                     

Chiếc

01

 

 

Thiết bị thử cường độ vữa                                                                          

Chiếc

01

 

 

Thiết bị dò cốt thép                                                                               

Chiếc

01

 

 

Máy kéo nén thép vạn năng                                                      

Chiếc

01

 

 

Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm                                                                         

Bộ

03

 

 

Máy nén bê tông                                                                                    

Chiếc

01

 

 

Thiết bị đo điện trở                                                                                

Chiếc

01

 

 

Máy cắt bê tông                                                                                    

Chiếc

01

 

 

Đầu nổ Robin                                                                                        

Chiếc

01

 

 

Máy kiểm tra độ chặt bằng phương pháp phóng xạ                                                              

Chiếc

01

 

 

Máy đầm Proctor tự động                                                       

Chiếc

01

 

 

Máy nén tam liên                                                              

Chiếc

02

 

 

Máy cắt đất                                                                  

Chiếc

01

 

 

Máy toàn đạc điện tử                                                            

Chiếc

01

 

 

Thiết bị khoan lấy mẫu khoan địa chất

Chiếc

01

 

 

Thiết bị thử vữa tĩnh cọc                                                              

Chiếc

01

 

 

Thiết bị kiểm tra sự đồng nhất của cọc bằng phương pháp búa gõ                              

Chiếc

01

 

 

Máy siêu âm xác định vị trí cốt thép trong bê tông                               

Chiếc

01

 

 

Bộ dụng cụ xác định hệ số thấm của đất + dụng cụ thí nghiệm khác                                   

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo độ gồ ghề mặt đường (theo chỉ số IRI) loại gắn trên trục xe                            

Chiếc

01

 

 

Máy cắt bê tông và thép kiểu để bàn                                                                

Chiếc

01

 

 

Bộ khoan rút lõi kim cương                                                                         

Chiếc

01

 

 

Máy kiểm tra độ bền uốn của gạch men, gốm sứ và gạch lát nền                                       

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo mài mòn bề mặt                                                                          

Chiếc

01

 

 

Bộ mẫu đo độ cứng MOHS                                                                             

Chiếc

01

 

 

Bể điều nhiệt                                                                        

Chiếc

01

 

 

Máy phân tích ăn mòn cốt thép                                                                      

Bộ

01

 

 

Máy kiểm tra độ bám dính theo phương pháp nhổ giật                                                 

Bộ

01

 

 

Máy siêu âm cọc khoan nhồi                                                                         

Bộ

01

 

 

Bộ thí nghiệm hóa nước                                                                             

Bộ

01

 

 

Thiết bị kiểm tra sức chịu lực của neo và bu lông dùng trong xây dựng                              

Bộ

01

 

 

Lò nung                                                                                            

Chiếc

01

 

 

Máy đo khoảng cách                                                                                  

Chiếc

01

 

 

Kính soi vết nứt bê tông                                                                           

Chiếc

01

 

12

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

12.1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

Máy kiểm tra chất lượng xăng dầu

Chiếc

01

 

 

Bộ cài đặt giá Taximet (5 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Hệ thống kiểm định taximet lưu động

Bộ

01

 

 

Bộ chuẩn kiểm định taximet

Bộ

01

 

 

Đồng hồ đo thời gian có độ chính xác cao

Bộ

01

 

 

Phong tốc kế kiểu cánh quạt (Thiết bị đo vận tốc gió)

Bộ

01

 

 

Thiết bị thử cao áp (V60)

Chiếc

01

 

 

Thiết bị tạo điện áp vô cấp

Bộ

01

 

 

Thiết bị va đập

Bộ

01

 

 

Thiết bị thử rơi cho bàn là (Phụ kiện: 01 gá đặt mẫu)

Bộ

01

 

 

Thiết bị kéo nén cầm tay (9 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Thiết bị kiểm định máy đo điện tim

Bộ

01

 

 

Thiết bị kiểm định máy đo điện não

Bộ

01

 

 

Thiết bị thử cháy ngọn lửa hình kim (10 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo điện trở ruột dẫn điện, dây dẫn điện và điện trở suất (10 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Thiết bị thử nghiệm an toàn điện đa năng (5 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo các thông số chất lượng nước

Bộ

02

 

 

Thiết bị đo công suất, tần số, hài (9 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Nguồn chuẩn AC/DC (7 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Máy chiếu đo chiều dày cho cách điện và ỏ bọc dây dẫn (17 loại phụ kiện kèm theo)

Bộ

01

 

 

Thiết bị thử xung điện áp (Phụ kiện: Dây nguồn, dây đo kéo dài)

Bộ

01

 

 

Thiết bị đo liều phóng xạ (Gồm: Máy chính, 02 pin, dây đeo, phần mềm đặt thông số và hiển thị histogram)

Bộ

01

 

 

Bộ thiết bị đo lường kiểm định máy X-Quang

Bộ

01

 

 

Bộ dụng cụ lấy mẫu theo tiêu chuẩn

Bộ

01

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

Bộ

01

 

 

Cân điện tử Satoriu (CP224S)

Chiếc

01

 

 

Máy lắc tròn

Bộ

01

 

 

Tủ cấy vi sinh

Chiếc

01

 

 

Dàn cất đạm 6 chỗ

Chiếc

01

 

 

Tủ sấy vạn năng

Chiếc

01

 

 

Máy COD (72 chỉ tiêu)

Chiếc

01

 

 

Máy quang kế ngọn lửa

Chiếc

01

 

 

Bộ thiết bị phân tích chỉ tiêu COD 

Bộ

01

 

 

Tủ mát bảo quản mẫu

Bộ

01

 

 

Hệ thống phá mẫu 6 chỗ

Hệ thống

01

 

 

Máy quang phổ UV-VIS

Chiếc

01

 

 

Thiết bị  ly tâm xử lý mẫu

Bộ

01

 

 

Máy cô quay chân không

Bộ

01

 

 

BOD 6 chỗ

Bộ

01

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

01

 

 

Tủ hút khí độc

Bộ

01

 

 

Máy chuẩn độ điện thế

Bộ

01

 

 

Máy phân tích Nio/Protein/Đạm bằng phương pháp Dumas

Bộ

01

 

 

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử-AAS (Gồm 15 hệ thống)

Bộ

01

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp

Bộ

01

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm đo độ võng nền đường (E) bằng phương pháp ép tĩnh

Bộ

01

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm đo độ võng nền mặt đường bằng cần Benkenman

Bộ

01

 

 

Bộ chia mẫu theo phương pháp lấy mẫu (TCVN 7572-1:06)

Bộ

01

 

 

Bộ khuôn CBR

Bộ

01

 

 

Thiết bị xác định giới hạn Atterberg (chảy + dẻo)

Chiếc

01

 

 

Máy cắt phẳng 3 tốc độ

Chiếc

01

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm thành phần hạt

Bộ

01

 

 

Cân thuỷ tĩnh

Chiếc

01

 

 

Máy lắc sàng điện tử tần số cao

Chiếc

01

 

 

Bộ thiết bị thí nghiệm đương lượng cát

Bộ

01

 

 

Máy nén CBR

Chiếc

01

 

 

Máy nén đất kiểu tam liên

Chiếc

01

 

 

Thiết bị thử độ mài mòn Losangerles

Chiếc

01

 

 

Máy khoan lấy mẫu bê tông hiện trường

Chiếc

01

 

 

Máy đầm CBR và Proctor tự động kỹ thuật số

Chiếc

01

 

 

Máy nén bê tông hiển thị số dạng thuỷ lực

Chiếc

01

 

 

Máy dò cốt thép trong bê tông

Chiếc

01

 

 

Thiết bị kiểm tra độ bền quai đeo của mũ

Chiếc

01

 

 

Thiết bị kiểm tra góc nhìn của mũ bảo hiểm

Chiếc

01

 

 

Thiết bị thử nghiệm độ bền va đập và hấp thụ xung động kết hợp với thử đâm xuyên

Bộ

01

 

12.2

Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm

 

 

 

 

Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế y tế điện tử lưu động

Bộ

01

 

 

Bể lắc điều nhiệt

Chiếc

01