Quyết định 02/2022/QĐ-UBND Khánh Hòa Phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2022/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3012/TTr-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 292/SNV-TCBC-CCVC ngày 07 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Viên chức theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, làm việc ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu tại khoản 2 Điều này.
2. Cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị, địa phương được phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức bao gồm:
a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện);
c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
e) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc phân cấp
1. Thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Bảo đảm công tác quản lý được thực hiện thống nhất, hiệu quả, đồng thời bảo đảm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất quản lý đội ngũ viên chức của tỉnh; đồng thời, phân cấp cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện một số nội dung quản lý viên chức tại Quy định này.
Điều 4. Nội dung phân cấp
1. Tuyển dụng viên chức; tiếp nhận vào làm viên chức; thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
2. Ký hợp đồng làm việc.
3. Thay đổi vị trí việc làm, tiếp nhận, chuyển công tác, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc.
4. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp.
5. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc.
6. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ.
7. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
8. Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu đối với viên chức.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Thẩm quyền của Sở Nội vụ
1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo đề nghị của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Thẩm định, có ý kiến đối với việc tiếp nhận vào làm viên chức của các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 6. Thẩm quyền của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1. Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức quản lý do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý sau khi có ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Cấp thẩm quyền nào quyết định việc ký kết hợp đồng làm việc thì cấp đó có thẩm quyền thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc.
3. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng III, hạng IV theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về Đề án và chỉ tiêu thăng hạng.
4. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
a) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng II sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.
b) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng III, hạng IV.
c) Cho ý kiến việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng từ hạng III trở xuống.
5. Thay đổi vị trí việc làm
a) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức quản lý do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ.
c) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống.
6. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, thông báo nghỉ hưu, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với viên chức quản lý do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý và đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Riêng việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, kỷ luật viên chức quản lý do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý phải có ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
Riêng việc kỷ luật viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
7. Tiếp nhận, chuyển công tác đối với viên chức
a) Tiếp nhận viên chức
- Quyết định việc tiếp nhận viên chức từ ngoài phạm vi quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc.
- Cho ý kiến việc tiếp nhận từ ngoài phạm vi quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc.
b) Chuyển công tác của viên chức
- Quyết định việc chuyển công tác của viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ra ngoài phạm vi quản lý.
- Cho ý kiến việc chuyển công tác của viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên ra ngoài phạm vi quản lý.
- Cho ý kiến việc chuyển công tác của viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc phạm vi quản lý.
Riêng đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; viên chức có trình độ sau đại học; viên chức là nguồn thu hút nhân tài của tỉnh chuyển công tác ra ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh phải có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.
8. Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác
a) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý.
b) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II,
c) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
d) Thỏa thuận với Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống.
Điều 7. Thẩm quyền đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng III, hạng IV theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về Đề án và chỉ tiêu thăng hạng.
2. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
a) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng II sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.
b) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng III, hạng IV.
c) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng từ hạng III trở xuống.
3. Thay đổi vị trí việc làm
a) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ.
b) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống.
4. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, thông báo nghỉ hưu, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và theo phân cấp quản lý cán bộ.
Riêng việc kỷ luật viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
5. Quyết định việc tiếp nhận viên chức từ cơ quan, đơn vị khác chuyển đến và cho viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác. Riêng việc chuyển công tác ra ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; viên chức có trình độ sau đại học; viên chức là nguồn thu hút nhân tài của tỉnh phải có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.
6. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Điều 8. Thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Tuyển dụng viên chức
a) Tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền.
b) Quyết định tuyển dụng viên chức sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận kết quả tuyển dụng.
2. Thực hiện việc tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
3. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng III, hạng IV theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về Đề án và chỉ tiêu thăng hạng.
4. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
a) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng II sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.
b) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng III, hạng IV,
c) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng từ hạng III trở xuống.
5. Thay đổi vị trí việc làm
a) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ.
b) Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống.
6. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, thông báo nghỉ hưu, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và theo phân cấp quản lý cán bộ.
Riêng việc kỷ luật viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
7. Quyết định việc tiếp nhận viên chức từ cơ quan, đơn vị khác chuyển đến và cho viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác. Riêng việc chuyển công tác ra ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; viên chức có trình độ sau đại học; viên chức là nguồn thu hút nhân tài của tỉnh phải có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.
8. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Điều 9. Thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng III, hạng IV theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền (thông qua cơ quan quản lý trực tiếp) về Đề án và chỉ tiêu thăng hạng.
2. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
a) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng III, hạng IV.
b) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng từ hạng III trở xuống.
3. Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống theo phân cấp quản lý cán bộ.
4. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, thông báo nghỉ hưu, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và theo phân cấp quản lý cán bộ.
Riêng việc kỷ luật viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
5. Tiếp nhận, chuyển công tác đối với viên chức
a) Quyết định việc tiếp nhận viên chức từ ngoài phạm vi quản lý chuyển đến công tác sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên.
b) Quyết định việc chuyển công tác đối với viên chức ra ngoài phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên. Riêng đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; viên chức có trình độ sau đại học; viên chức là nguồn thu hút nhân tài của tỉnh chuyển công tác ra ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh phải có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.
6. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Điều 10. Thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ tiêu chuẩn khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng từ hạng III trở xuống sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên.
2. Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp quản lý cán bộ.
3. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, thông báo nghỉ hưu, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và theo phân cấp quản lý cán bộ.
Riêng việc kỷ luật viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
4. Quyết định tiếp nhận, cho viên chức chuyển công tác giữa các đơn vị trực thuộc (giữa các đơn vị thuộc sở, ban, ngành hoặc giữa các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) trên cơ sở thống nhất ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp và theo phân cấp quản lý.
5. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống (riêng việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức phải có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý trực tiếp); đồng thời báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên theo dõi, kiểm tra.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thuộc tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và Quy định này để tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo đúng thẩm quyền.
Sau khi quyết định các nội dung về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gửi các văn bản có liên quan về cơ quan cấp trên trực tiếp để theo dõi.
2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quy định này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 02/2022/QĐ-UBND

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành:18/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Quyết định 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi