Kế hoạch 285/KH-UBND Hà Nội triển khai tích hợp DVC trực tuyến mức độ 3,4 của TP với Cổng DVC Quốc gia giai đoạn 2021-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 285/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TÍCH HỢP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA THÀNH PHỐ VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm việc tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

2. Yêu cầu

Đảm bảo đến hết năm 2025, tối thiểu 80% thủ tục hành chính (sau đây gọi là TTHC) của Thành phố có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đấu 100% các TTHC được xác định đủ điều kiện theo quy định pháp luật và các điều kiện kỹ thuật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

Đảm bảo ít nhất 80% TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng hồ sơ của Thành phố đạt tối thiểu 50%.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, thống kê số thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Nội dung: Trên cơ sở tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, lĩnh vực, tiến hành rà soát và xác định danh mục các TTHC có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, xác định danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố.

- Kết quả thực hiện: Danh mục các TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo từng năm đã sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai, gửi Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp, theo dõi.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/3 hàng năm.

2. Xây dựng danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hàng năm và lộ trình thực hiện theo từng năm.

- Nội dung: Trên cơ sở danh mục các TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hàng năm, các đơn vị căn cứ chỉ tiêu tích hợp và điều kiện thực tế xác định danh mục các TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Đề xuất việc tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên cơ sở các tiêu chí, quy định của thể của Cổng Dịch vụ công.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Đến hết năm 2021: Thực hiện tích hợp tối thiểu 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của đơn vị (cấp sở, cấp huyện và cấp xã) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (chỉ tiêu thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ).

+ Các năm tiếp theo: Mỗi năm tăng tối thiểu 10 % so với năm trước cho tới khi đảm bảo tích hợp đạt từ 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện.

- Cơ quan thực hiện: Các sở chuyên ngành.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố.

- Kết quả: Danh mục và lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo theo chỉ tiêu từng năm.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 4 hàng năm.

3. Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình đã xác định từng năm.

3.1. Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính

- Nội dung: Trên cơ sở danh mục các TTHC xác định cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, các sở, ban, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình theo chỉ tiêu đã xác định của từng năm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố.

- Kết quả: Các TTHC được tái cấu trúc quy trình, đảm bảo điều kiện để thực hiện chuyển đổi thành quy trình điện tử phục vụ việc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố.

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 11 hàng năm.

3.2. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện theo quy định trên Cổng Dịch vụ công của Thành phố.

- Nội dung: Trên cơ sở các TTHC đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, thực hiện triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông,

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã.

- Kết quả: Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của Thành phố.

- Thời gian: thường xuyên ngay sau khi các TTHC hoàn thành việc tái cấu trúc.

3.3. Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình đã xác định từng năm.

- Nội dung: Thực hiện tích hợp các TTHC dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành đủ điều kiện đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy định theo đúng hướng dẫn.

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND Thành phố phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành

- Kết quả: Các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 12 hàng năm

4. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

- Nội dung: Trên cơ sở các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được tích hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện trên thực tế;

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả: Văn bản hướng dẫn hoặc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; Hội nghị tập huấn hoặc lớp tập huấn nghiệp vụ, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi các dịch vụ công được tích hợp thành công trên Cổng Dịch vụ công.

5. Tuyên truyền việc thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

- Nội dung: Tổ chức việc thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cách thức theo quy định của pháp luật để nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và thực hiện các thủ tục hành chính qua hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Thành phố.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Các cơ quan báo chí.

- Kết quả: Các hình thức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên theo Kế hoạch hằng năm của các đơn vị.

6. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối, đồng bộ và tương thích các tính năng, tiện ích giữa Cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

- Nội dung: Thực hiện các giải pháp, biện pháp đảm bảo tính kết nối, tương thích, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kết nối giữa Cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính theo phân cấp hiện hành và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này, trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó tập trung:

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này vào Kế hoạch, Chương trình công tác hàng năm của đơn vị; bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian theo yêu cầu.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về những tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

2. Trách nhiệm cụ thể của một số cơ quan, đơn vị

2.1. Văn phòng UBND Thành phố

Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND Thành phố:

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu UBND Thành phố cập nhật, bổ sung các tiêu chí, yêu cầu, điều kiện kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ban hành các hướng dẫn cụ thể theo từng giai đoạn.

- Phối hợp, hướng dẫn các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy định với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, vận hành và quản lý Cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống Một cửa điện tử của Thành phố đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công Thành phố và Hệ thống một cửa điện tử Thành phố đảm bảo việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống Một cửa điện tử các Bộ, ngành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến chữ ký số theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ và giá trị pháp lý của các văn bản điện tử, việc thực hiện số hóa theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CPNghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành trong công tác thông tin, truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đảm bảo thống nhất việc thực hiện trên toàn Thành phố.

2.3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm theo quy định.

2.4. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố)

Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác cải cách thủ tục hành chính; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và hiểu rõ hơn về các nội dung, cách thức thực hiện các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, cách thức, theo đúng mục tiêu “đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh,
Các phòng: KGVX, KT, TH, TKBT, KSTTHC,
Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

thuộc tính Kế hoạch 285/KH-UBND

Kế hoạch 285/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:285/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:13/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi