Kế hoạch 2596/KH-BHXH 2019 thực hiện Đề án đổi mới tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 2596/KH-BHXH

Kế hoạch 2596/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2596/KH-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:19/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 2596/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 856/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THEO HƯỚNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

 

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi là Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong toàn Ngành để hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Xác định các quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH cấp tỉnh) tập trung chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ.

B. NỘI DUNG

I. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tổ chức triển khai, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành. Tổ chức thực hiện đảm bảo: Đúng quan điểm, nguyên tắc; hoàn thành mục tiêu; đáp ứng tiến độ của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

4. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành BHXH như sau:

4.1. Giai đoạn 2019-2020

- Tại BHXH Việt Nam Trung ương:

+ Sp xếp giảm ít nhất 02 đơn vị đầu mi cấp Ban trực thuộc;

+ Kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ htrợ, chăm sóc Khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện gii quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, h tr khách hàng;

+ Cơ cu lại 02 đơn vị Tạp chí BHXH và Báo BHXH theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tưng chính phủ Phê duyệt quy hoạch phát trin và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Năm 2019, tại BHXH cấp tnh: Thực hiện sp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tnh, thành phtrực thuộc Trung ương và BHXH thành ph, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, cụ thể:

+ Gim 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh;

+ Gim 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn (Danh sách kèm theo);

- Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 gim tối thiu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam.

4.2. Giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục thực hiện rà soát, sp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tnh.

4.3. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện gim BHXH cấp huyện trên cơ sở kết quả Đề án tổng th sp xếp các đơn vị hành chính theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tchức của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện, các phòng trực thuộc BHXH cp tỉnh, đảm bo phù hợp với hthống tổ chức, phân cấp qun lý và đúng quy định pháp luật hiện hành.

6. Phát triển hệ thng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát trin công nghệ và phương pháp qun lý tiên tiến trong tchức thực hin BHXH, BHTN, BHYT. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian ln, trục lợi chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

7. Rà soát, sửa đi, bổ sung, ci tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng qun lý, điều hành; phân cp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyn hn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong toàn Ngành.

8. Sắp xếp số lưng lãnh đạo cấp phó của đơn vị hợp nhất thuộc Ngành theo Đim 4, Mục 1, Phn B Kế hoạch này đảm bo: Không vượt quá tng s lãnh đạo cấp phó hiện có của các đơn vị thành viên; chm nhất sau 3 năm ktừ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất đơn vị thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng theo quy định.

9. Đxuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tchức đảng tương ng với việc đi mi, sp xếp tchức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu.

II. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan

1. Vụ Tổ chc cán b

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tng Giám đốc ban hành văn bản hướng dn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... tại Đim 4, Đim 8 Mục I, Phn B Kế hoạch này.

- Chủ trì tham mưu giúp Tng Giám đốc đề xuất việc sa đi, bsung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

- Tham mưu việc: Xây dựng danh mục vị trí việc làm; Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm: Thực hiện tinh giản biên chế. Cơ cu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chtrương của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tchức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao đng bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cu quản lý.

- Giúp Tng Giám đốc thực hiện vic đánh giá kết qutổ chức bộ máy BHXH cấp huyện, tiếp tục nghiên cu đxuất phương án sp xếp tchức bộ máy theo khu vực liên huyện trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 ca Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của y ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đảm bảo phù hợp vi thực tiễn của Ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2. Vụ Pháp chế

Chủ trì tham mưu giúp Tổng Giám đốc rà soát, đánh giá các thủ tc hành chính của Ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các quy trình nghiệp vụ nhm đẩy mạnh ci cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện cải cách thtục hành chính gn kết chặt chvới việc kiện toàn tchức, gim đầu mi, b cp trung gian, tinh gin biên chế của Ngành, bo đm dân ch, công khai, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc: Tăng cường phát trin hệ thng công nghệ thông tin đáp ứng tu chí xác định cấp độ 4 trong đảm bảo an toàn h thng thông tin theo cấp độ quy định lại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát trin công nghệ và phương pháp qun lý tiên tiến trong tchức thực hiện BHXH, BHTN, BHYT.

4. Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH

Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các đơn vị liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đán nhm nâng cao nhận thức, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành BHXH và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong tchức thực hiện thng lợi các nội dung của Đán do Thủ tướng Chính ph phê duyệt.

5. Các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sắp xếp tchức bộ máy ngành BHXH; Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gin biên chế theo nội dung, lộ trình ca Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thm quyền việc hoàn thiện hệ thng pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN, BHYT và hoàn thiện các chế tài xử vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Chủ động rà soát, sửa đi, bsung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng qun lý, điều hành: phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhim vụ, gim bớt khâu trung gian;

- Phối hợp với Vụ Tchức cán bộ, giúp Tng Giám đốc hướng dẫn việc sp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sn... tại các đơn vị trực thuộc trong Ngành, theo chức năng, nhiệm vụ ca đơn vị;

- Tham mưu tchức thực hiện hiệu qu vic ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo thm quyền, quy định hiện hành.

6. BHXH cấp tnh

- Tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sp xếp tchức bộ máy ngành BHXH; kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để gii quyết vướng mắc trong tchức thực hiện nhiệm vụ và sp xếp tchức bộ máy; tạo sự đồng thuận ca nhân dân trong tchức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

- Thực hiện việc sp xếp tchức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sn... theo hưng dẫn ca BHXH Việt Nam và phân cp quản lý ca Ngành như sau:

+ Thí điểm tại BHXH 2 tỉnh Yên Bái và Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2019;

+ Thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương kể từ ngày 01/01/2020.

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ trong thu - chi các quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo thẩm quyền;

- Chủ động rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ đã phân cấp quản lý; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian trong các quy trình nghiệp vụ;

- Thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức tại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của BHXH Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi BHXH Việt Nam qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2019.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kiến nghị với Tổng Giám đốc: Các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

3. Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị đề xuất gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và báo cáo Tổng Giám đốc./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH, TTCP (để b/c);
- HĐQL, BHXH VN (để b/c);
- Đảng ủy CQ BHXH VN (để p/h);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để t/h);
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

DANH SÁCH

BHXH CẤP HUYỆN THUỘC DIỆN SẮP XẾP TINH GỌN THEO ĐỀ ÁN
(Kèm theo Kế hoạch s: 2596/KH-BHXH ngày 19 tháng 7 năm 2019 ca BHXH Việt Nam )

 

Số TT

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BHXH thành phố, thị xã chuyn giao về BHXH tnh qun lý

Ghi chú

1

2

3

4

I. BHXH CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1

TP. Hà Nội

Đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức, số lượng BHXH các qun, huyện, thị xã trực thuộc

 

2

TP. Hồ Chí Minh

 

3

TP. Hải Phòng

 

4

TP. Đà Nng

 

5

TP. Cn Thơ

 

II. BHXH CÁC TỈNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1

An Giang

BHXH thành phố Long Xuyên

 

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

BHXH thành phBà Rịa

 

3

Bạc Liêu

BHXH thành phố Bạc Liêu

 

4

Bc Kạn

BHXH thành phố Bắc Kạn

 

5

Bắc Giang

BHXH thành phố Bc Giang

 

6

Bắc Ninh

BHXH thành phố Bắc Ninh

 

7

Bến Tre

BHXH thành phố Bến Tre

 

8

Bình Dương

BHXH thành phThDầu Một

 

9

Bình Định

BHXH thành phố Quy Nhơn

 

10

Bình Phước

BHXH thành phố Đồng Xoài

 

11

Bình Thuận

BHXH thành phố Phan Thiết

 

12

Cà Mau

BHXH thành ph Cà Mau

 

13

Cao Bng

BHXH thành ph Cao Bng

 

14

Điện Biên

BHXH thành phố Điện Biên Phủ

 

15

Đăk Lăk

BHXH thành phBuôn Ma Thuột

 

16

Đăk Nông

BHXH thị Gia Nghĩa

 

17

Đồng Nai

BHXH thành phố Biên Hòa

 

18

Đồng Tháp

BHXH thành ph Cao Lãnh

 

19

Gia Lai

BHXH thành phố Pleiku

 

20

Hà Giang

BHXH thành phố Hà Giang

 

21

Hà Nam

BHXH thành phố Ph Lý

 

22

Hà Tĩnh

BHXH thành phố Hà Tĩnh

 

23

Hải Dương

BHXH thành phố Hải Dương

 

24

Hậu Giang

BHXH thành phố Vị Thanh

 

25

Hòa Bình

BHXH thành phố Hòa Bình

 

26

Hưng Yên

BHXH thành phố Hưng Yên

 

27

Khánh a

BHXH thành phố Nha Trang

 

28

Kiên Giang

BHXH thành phố Rạch Giá

 

29

Kon Tum

BHXH thành phố Kon Tum

 

30

Lai Châu

BHXH thành phố Lai Châu

 

31

Lạng Sơn

BHXH thành phố Lạng Sơn

 

32

Lâm Đồng

BHXH thành phố Đà Lạt

 

33

Lào Cai

BHXH thành phố Lào Cai

 

34

Long An

BHXH thành phố Tân An

 

35

Nam Định

BHXH thành phNam Dịnh

 

36

Nghệ An

BHXH thành phố Vinh

 

37

Ninh Bình

BHXH thành phố Ninh Bình

 

38

Ninh Thuận

BHXH thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

 

39

Phú Thọ

BHXH thành phố Vit Trì

 

40

Phú Yên

BHXH thành phố Tuy Hòa

 

41

Quảng Bình

BHXH thành phố Đồng Hới

 

42

Qung Nam

BHXH thành phố Tam Kỳ

 

43

Qung Ngãi

BHXH thành phố Qung Ngãi

 

44

Qung Ninh

BHXH thành phố Hạ Long

 

45

Qung Trị

BHXH thành phố Đông

 

46

Sóc Trăng

BHXH thành phố Sóc Trăng

 

47

Sơn La

BHXH thành ph Sơn La

 

48

y Ninh

BHXH thành phố Tây Ninh

 

49

Thái Bình

BHXH thành phố Thái Bình

 

50

Thái Nguyên

BHXH thành phố Thái Nguyên

 

51

Thanh Hóa

BHXH thành phố Thanh Hóa

 

52

Thừa Thiên Huế

BHXH thành phố Huế

 

53

Tiền Giang

BHXH thành phố M Tho

 

54

Trà Vinh

BHXH thành phố Trà Vinh

 

55

Tuyên Quang

BHXH thành ph Tuyên Quang

 

56

Vĩnh Long

BHXH thành phố Vĩnh Long

 

57

Vĩnh Phúc

BHXH thành phố Vĩnh Yên

 

58

Yên Bái

BHXH thành phố Yên Bái

 

 

Tổng số đơn vị BHXH cấp huyện giảm

58

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi