Kế hoạch 243/KH-BTTTT 2018 triển khai Chỉ số cải cách hành chính 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 243/KH-BTTTT

Kế hoạch 243/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:243/KH-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:26/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 243/KH-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 - CỦA CÁC CỤC VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHỐI CƠ QUAN BỘ

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 2457/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các Cục trực thuộc Bộ và Quyết định số 2455/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trong tháng 4/2018 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 và Quyết định số 2455/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017.

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

- Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định tại Quyết định số 2457/QĐ- BTTTT ngày 29/12/2017 và Quyết định số 2455/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Xác định được Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan kết quả CCHC của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ năm 2017.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác CCHC.

II. NI DUNG TRIN KHAI

1. Hướng dẫn triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục và các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ

- Thời gian: Trong tháng 01 năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ.

2. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ

- Thời gian: Gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 28/02/2018.

- Đơn vị chủ trì: Các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

3. Điều tra xã hội hc

a) Đối tượng và số lượng mẫu điều tra

* Điều tra xã hội hc kết quả CCHC của các Cục trc thuc B

- Đối với mẫu phiếu điều tra toàn diện (bao gồm 7 lĩnh vực của CCHC):

+ Lãnh đạo Bộ: 06 phiếu

+ Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông: 36 phiếu.

+ Thư ký Lãnh đạo Bộ: 06 phiếu.

+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Bộ: 05 phiếu.

- Đối với mẫu phiếu điều tra chuyên đề (mỗi lĩnh vực của CCHC là 01 chuyên đề)

+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ: 05 phiếu/đơn vị x 4 đơn vị = 20 phiếu

+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ: 03 chuyên đề x 03 phiếu/chuyên đề = 09 phiếu.

- Tổng số mẫu điều tra: 82 phiếu.

* Điều tra xã hội học kết quả CCHC của các đơn vị khối cơ quan Bộ

Slượng mẫu phiếu điều tra cụ thể như sau:

+ Lãnh đạo Bộ: 06 phiếu

+ Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông: 36 phiếu.

+ Thư ký Lãnh đạo Bộ: 06 phiếu.

+ Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ: 38 phiếu (bao gồm Vụ CNTT, Vụ HTQT, Vụ Bưu chính, Vụ QLDN và 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ).

Tng số mẫu điều tra: 86 phiếu.

b) Thời gian điều tra xã hội học: Tháng 02/2018.

c) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

e) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính

- Thời gian: Tháng 3/2018.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định; Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin.

5. Họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ scải cách hành chính của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ

- Thời gian: Tháng 3/2018.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phi hp: Hội đồng thẩm định; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ

- Thời gian: Tháng 4/2018;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phi hp: Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định; Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin.

7. Công bố Chỉ số cải cách hành chính

- Thời gian: Tháng 4/2018.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. VTổ chức cán b:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục và các cơ quan đơn vị khối cơ quan Bộ.

- Phi hp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác điều tra xã hội học; tổng hợp, xử lý sliệu kết quả điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

- Tính toán, xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục, các đơn vị khối cơ quan Bộ và xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định.

- Trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

2. Các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ

- Triển khai tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các đơn vị theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 2457/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 và Quyết định số 2455/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ.

- Tng hp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chm đim xác định Chỉ số CCHC của đơn vị gửi Vụ Tổ chức cán bộ theo quy định.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị.

3. VKế hoạch - Tài chính:

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ btrí kinh phí triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

4. Văn phòng Bộ:

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo chức năng của đơn vị, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC và công bố Chỉ số CCHC năm 2017.

6. Trung tâm Thông tin và các cơ quan báo chí thuộc Bộ:

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thông tin, tuyên truyền về hoạt động đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục, Văn p
hòng, Thanh tra;
- Trung tâm Thông tin;
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi