Kế hoạch 212/KH-UBND 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã địa bàn Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

------------------

Số: 212/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019 - 2021

----------------------

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ; Thông báo số 2210-TB/TU ngày 06/9/2019 kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Căn cứ Văn bản số 4506/BNV-CQĐP ngày 18/9/2019 của Bộ Nội vụ về Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019- 2021;

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp ĐVHC cấp xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

2. Yêu cầu

- Sắp xếp ĐVHC cấp xã phải đảm bảo chặt chẽ, có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Sắp xếp ĐVHC cấp xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

- Việc sắp xếp ĐHVC cấp xã phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

- Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp ĐVHC phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hp lý cho cán bộ, công chức, người lao động có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

II. PHẠM VI SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Thực hiện sắp xếp đối với 08 ĐVHC cấp xã (04 phường, 04 xã) không đủ 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Cụ thể như sau:

1. Các phường, xã không đủ tiêu chí theo quy định phải sắp xếp:

- Các phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng;

- Các xã: Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà thuộc huyện Phúc Thọ;

- Xã Thụy Phú thuộc huyện Phú Xuyên.

2. Các xã liên quan sẽ sáp nhập vi các xã không đủ tiêu chí theo quy định.

- Các xã: Sen Chiểu, Xuân Phú, Vân Nam (huyện Phúc Thọ);

- Xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên)

3. Phương án sắp xếp:

a) Quận Hai Bà Trưng:

- Sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214).

- Sáp nhập phn diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ.

b) Huyện Phúc Thọ:

- Sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu;

- Sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú;

- Sáp nhập xã Vân Hà với xã Vân Nam.

c) Huyện Phú Xuyên: Sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp ĐHVC cấp xã

Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên chỉ đạo và xây dựng Phương án, Đề án chi tiết sáp nhập, điều chỉnh, thành lập ĐVHC cấp xã (theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ), cụ thể:

a) UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo và xây dựng:

- Phương án sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) để hình thành ĐVHC cấp xã mới.

- Phương án sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ.

- Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC phường thuộc quận (trên cơ sở tổng hợp 02 Phương án trên)

b) UBND huyện Phúc Thọ chỉ đạo và xây dựng:

- Phương án sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu để hình thành ĐVHC cấp xã mới;

- Phương án sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú để hình thành ĐVHC cấp xã mới;

- Phương án sáp nhập xã Vân Hà với xã Vân Nam để hình thành ĐVHC cấp xã mới.

- Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC xã thuộc huyện (trên cơ sở tổng hợp 03 Phương án trên)

c) UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo và xây dựng:

- Đề án sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân để hình thành ĐVHC cấp xã mới.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

d) Trên cơ sở Phương án của các xã, phường, Đề án của các quận, huyện; Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của UBND Thành phố.

2. Tổ chức lập, niêm yết danh sách và lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng); các xã: Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà, Sen Chiểu, Xuân Phú, Vân Nam (huyện Phúc Thọ); các xã: Thụy Phú, Văn Nhân (huyện Phú Xuyên) thực hiện các công việc sau:

- Lập và niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến về Đề án sắp xếp phường, xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. Danh sách cử tri được niêm yết trong thời gian 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn, tổ dân phố (Mu phiếu lấy ý kiến do Sở Nội vụ hướng dẫn).

- Tổng hợp biên bản họp, phiếu lấy ý kiến cử tri; lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường, xã.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất vào ngày 10/10/2019.

3. Họp Hội đồng nhân dân các cấp

a) Họp HĐND cấp xã và trình hồ sơ lên UBND cấp huyện

Sau khi lấy ý kiến cử tri theo quy định, HĐND các phường, xã trong phương án sắp xếp ĐVHC họp, có Nghị quyết thông qua Phương án sắp xếp ĐVHC.

Sau khi HĐND phường, xã họp xong, UBND các phường, xã lập hồ sơ đề nghị sắp xếp ĐVHC trình UBND quận, huyện (qua Phòng Nội vụ), hồ sơ gồm:

- Tờ trình của UBND phường, xã trình UBND quận, huyện về việc đề nghị sắp xếp ĐVHC;

- Nghị quyết của HĐND phường, xã về việc đề nghị sắp xếp ĐVHC;

- Trích biên bản họp HĐND nội dung đề nghị sắp xếp ĐVHC;

- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến cử tri của từng tổ dân phố, thôn thuộc phường, xã.

- Báo cáo của UBND phường, xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn.

- Toàn bộ phiếu lấy ý kiến cử tri.

Thời gian họp HĐND các phường, xã: Từ 11/10 đến 15/10/2019.

b) Họp HĐND cấp huyện và trình hồ sơ lên UBND Thành phố

Sau khi UBND các phường, xã có hồ sơ đề nghị sắp xếp ĐVHC, UBND các quận, huyện trình HĐND cùng cấp họp, có Nghị quyết thông qua đề nghị sắp xếp ĐVHC cấp xã trực thuộc, sau đó UBND các quận, huyện lập hồ sơ đề nghị sắp xếp ĐVHC trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ), hồ sơ gồm:

- Tờ trình của UBND quận, huyện trình UBND thành phố về đề nghị sắp xếp ĐVHC;

- Nghị quyết của HĐND quận, huyện;

- Trích biên bản họp HĐND quận, huyện nội dung đề nghị sắp xếp ĐVHC;

- Bản đồ thể hiện phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã;

- Toàn bộ hồ sơ đề nghị sắp xếp ĐVHC của các phường.

Thời gian họp HĐND các quận, huyện: Từ 16/10 đến 20/10/2019.

c) Hoàn chỉnh Đề án tổng thể, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ

Thành ủy và trình HĐND Thành phố; báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quc hội

- Sau khi UBND các quận có hồ sơ, UBND thành phố giao Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã và các tài liệu liên quan để Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố.

- Sau khi Đề án được HĐND Thành phố có Nghị quyết thông qua, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC.

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2019.

4. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC, UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, có Kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các ĐVHC cấp xã mới, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, ổn định đời sống nhân dân.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, Quý I năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung chi kinh phí

- Tổ chức tuyên truyền, vận động về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019-2021.

- Xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC.

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư do việc sắp xếp ĐVHC.

- Các chi phí khác (nếu có).

2. Nguồn kinh phí thực hiện

Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong khoản ngân sách nhà nước đã giao trong thời kỳ ổn định ngân sách để thực hiện sắp xếp ĐVHC.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị Thành phố; các cấp ủy, chính quyền quận, huyện; phường, xã làm tốt công tác tuyên truyền; lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân đồng thuận thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã theo Kế hoạch.

2. UBND thành phố thống nhất chỉ đạo chung việc thực hiện các khâu, các bước của kế hoạch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, giúp UBND Thành phố hướng dẫn UBND các quận, huyện tiến hành việc lập hồ sơ và thực hiện các trình tự, thủ tục đề nghị sắp xếp ĐVHC.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, cân đối và bố trí đủ kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các quận, huyện triển khai thực hiện.

5. Các sở, ngành Thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân ở địa phương về chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong t chức triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC

- Chịu trách nhiệm rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC do sắp xếp, bảo đảm thủ tục chuyển đổi đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, phối hợp với UBND quận, huyện nghiên cứu, bố trí sắp xếp các đối tượng thuộc ngành của mình đang bố trí tại cấp xã phù họp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật.

- Các cơ quan có chức năng giám sát, kiểm tra cần tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát việc thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC và các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

6. UBND quận, huyện; xã, phường nơi tiến hành việc sắp xếp ĐVHC

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo Kế hoạch.

- Bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch...

- Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau sắp xếp ĐVHC; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở ĐVHC sau khi sắp xếp, thực hiện chuyn đi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch UBND phường, xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy Hà Nội;

- Thường trực HĐNDTP Hà Nội;

- Đ/c Chủ tịch UBND TP;

- Các đ/c PCT UBNDTP;

- Các ban Đảng thuộc TU: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận;

- Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh TĐ;

- Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế&Đô thị; Đài PTTH Hà Nội;

- Các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;

- Quận ủy, HĐND, UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên;

- VPUBTP: CVP, Các PCVP;

Các phòng: TKBT, NC, KT, ĐT, KGVX, HCTC;

- Lưu: VT, NC(Bình)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

                                                                    

 

thuộc tính Kế hoạch 212/KH-UBND

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019-2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:212/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:20/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi