Kế hoạch 163/KH-UBND Hà Nội 2019 triển khai Đề án Văn hóa công vụ

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 163/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 163/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

 

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Chính phủ, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ (sau đây viết tắt là Quyết định số 1847/QĐ-TTg) tại các cơ quan tổ chức sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

c) Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

a) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện các quy định liên quan tới văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ.

3. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

6. Thực hiện chế độ báo cáo hằng năm, sơ kết, tổng kết theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và truyền thông:

- Hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về văn hóa công vụ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm

2. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung liên quan quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng; các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; các nội dung liên quan tới xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm

3. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định của Thành phố về văn hóa công vụ sau khi có quy định mới bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Thời gian hoàn thành: năm 2020

b) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng văn hóa công vụ cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (trên cơ sở chương trình, tài liệu của Bộ Nội vụ biên soạn).

Thời gian hoàn thành: năm 2020

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí về văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

Thời gian hoàn thành: năm 2020

d) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

4. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trực thuộc Thành phố

a) Rà soát, nghiên cứu hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ theo thẩm quyền và phù hợp với đặc thù trong các hoạt động của sở, ban, ngành, địa phương. Nghiên cứu sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử hiện hành phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2020

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

c) Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình, kế hoạch hàng năm.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

đ) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị có thành tích, gương mẫu, chấp hành tốt trong thực hiện văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ

Thời gian hoàn thành: Hằng năm

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã thực hiện tốt Kế hoạch này, nghiêm túc định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo, đài HN;
- Văn phòng TU, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng TKBT, TH, NC;
- Lưu: VT, SNV (03 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực